Bærekraft i Stiftelsen Dam

Stiftelsen Dam vil bidra til et bærekraftig samfunn. Her kan du lese mer om hvordan vi jobber med bærekraft.

Stiftelsen Dams strategi for perioden 2022-2026 tar utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, og særlig fokuseres det på tre av målene.

3. God helse og livskvalitet 

Dams kjernevirksomhet er å bidra til god helse og livskvalitet gjennom prosjektene som støttes.

9. Industri, innovasjon og infrastruktur 

Dam vil bruke sin posisjon som finansiør til å styrke innovasjon, kunnskapsbygging og vitenskapelig forskning.

10. Mindre ulikhet 

Dams prosjekter bidrar til å motvirke ulikheten i samfunnet gjennom prosjektene som støttes.


Stiftelsen Dam følger åtte prinsipper som skal være førende for virksomheten. Disse prinsippene er bygget på UN Global Compact sine prinsipper for et bærekraftig næringsliv, og er behandlet i styret.

Prinsippene ligger til grunn for all aktivitet i Stiftelsen Dam og alle bestillinger av varer og tjenester. Prosjekter som støttes av stiftelsen oppfordres til å drive etter de samme prinsippene.

Stiftelsen Dams prinsipper for bærekraftig drift

Stiftelsen Dam skal drive sin virksomhet på en måte som gir mest mulig sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

Stiftelsen Dam skal støtte og respektere beskyttelsen av internasjonalt erklærte menneskerettigheter og sikre at vi ikke er medskyldige i menneskerettighetsbrudd.

Stiftelsen Dam skal være en helsefremmende og inkluderende arbeidsplass.

Stiftelsen Dam skal ha ordnede arbeidsforhold i sekretariatet og prosjektene som får støtte.

Stiftelsen Dam støtter en føre-var-tilnærming til miljøutfordringer.

Stiftelsen Dam skal ta initiativer for å fremme større miljøansvar; og oppmuntre til utvikling og spredning av miljøvennlige teknologier og innovasjon.

Stiftelsen Dam skal jobbe mot korrupsjon i alle dens former, inkludert utpressing og bestikkelser.

Stiftelsen Dam skal inngå kontrakter med leverandører som forplikter seg til å følge bærekraftige prinsipper.


Stiftelsen Dams mål for bærekraftig drift av sekretariatet

Prinsippene for bærekraftig drift er førende for alt arbeid i Stiftelsen Dam. Men i tillegg har sekretariatet utarbeidet ti konkret målsetninger for en mer bærekraftig drift internt.

Disse gjelder for et år av gangen. I starten av hvert år blir det gjennomført en evaulering av målene, og det blir utarbeidet et bærekraftsregnskap som publiseres i årsmeldingen. I forbindelse med evalueringen blir det også satt nye mål for det nye året.

Under kan du se målene sekretariatet jobber med i 2023. Bærekraftregnskapet blir publisert på denne siden i mai 2024 (etter stiftelsens årsmøte).

Kun reise når det er nødvendig

Målbarhet: Telle antall flyreiser og telle antall prosjektbesøk/møter/ arrangementer per reise. Prioritere miljøvennlige transportmidler.

Øke andelen digitale møter og arrangementer

Målbarhet: Telle antall heldigitale møter/arrangementer, øke andelen digitale/hybride møter.

Legge til rette for miljøvennlig og helsefremmende reisevei til jobb

Målbarhet: Sørge for god sykkelparkering og ved eventuell flytting: sørge for at kontor-lokalene har god kollektivforbindelse. Kartlegge ansattes reisevei, og oppfordre til mer miljøvennlige og helsefremmende transport der det er mulig.

Legge til rette for fysisk aktivitet for de ansatte

Målbarhet: Gjennomføre en til to aktivitetsdager per år for å motivere til mer fysisk aktivitet. Kartlegge bruk av dekket treningsmedlemskap/deltakeravgift. Vurdere å ta i bruk digitale verktøy for å lage konkurranser blant de ansatte knyttet til fysisk aktivitet.

Handle bevisst

Målbarhet: Kartlegge de ti største leverandørenes bærekraftsarbeid og basert på dette legge en plan for oppfølging (sees også i sammenheng med Stiftelsen Dams forpliktelser i forbindelse med Åpenhetsloven).

Prioritere å kjøpe gaver etc fra tilrettelagte/inkluderende og bærekraftige arbeidsplasser og leverandører.

Stille krav ved matinnkjøp både i hverdagen og ved arrangementer

Målbarhet: Kartlegge matsvinn i sekretariatet og eventuelt redusere dette gjennom tiltak. Stille krav til arrangementssteder om mindre matsvinn ved arrangementer. Prioritere kortreist mat og vegetaralternativer.

Resirkulere avfall, donere utstyr dersom det er mulig

Målbarhet: Kartlegge resirkulering/gjenvinning av avfallet i sekretariatet, kartlegge mulighet for resirkulering/donering av elektrisk utstyr som ikke er i bruk. Lage årlig innsamling av elektrisk utstyr til resirkulering/donasjon.

Sørge for sosial inkludering ved alle arrangementer og rekrutteringer

Målbarhet: Sikre mangfold i alle utvalg og på scenen på stiftelsens arrangementer, mangfold beskrives i alle styresaker ved oppnevning av nye utvalg. Alle arrangementer skal være universelt utformet.

Kartlegge, benytte og videreutvikle kompetanse og arbeidsmiljø i sekretariatet

Målbarhet: Gjennomføre og følge opp innspill fra arbeidsmiljøundersøkelser, øke den interne kunnskapsdelingen i relevante fora.

Publisere et årlig bærekraftregnskap

Målbarhet: Årlig evalueringsmøte (i januar) med hele sekretariatet, resultatene av rapportering av sekretariatets bærekraftsarbeid publiseres i årsmeldingen. Årlig evaluering skal sikre at sekretariatet reviderer målene årlig, for å fortsette å strekke seg etter en mer bærekraftig drift av sekretariatet.