Vedtekter

Her finner du Stiftelsen Dams vedtekter.

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN DAM

(Fastsatt av det konstituerende m√łte 9. mars 1993, endringer vedtatt p√• √•rsm√łtet april 1997, 28. april 1998, 27. april 1999, 28. april 2000, 26. april 2002, 25. april 2003, april 2006, 28. april 2010, 8. desember 2015, 16. mai 2017, 23. mai 2018, 21. mai 2019 og 6. mai 2020)

Kap 1. Stiftelsens navn og formål

§1

Stiftelsen Dam er en alminnelig stiftelse. Stiftelsens navn er ¬ęStiftelsen Dam¬Ľ.

§2

Stiftelsens form√•l er √• st√łtte frivillig helse- og/eller rehabiliteringsrelatert virksomhet som retter seg mot m√•lgrupper i Norge, herunder forebyggende helsearbeid som utf√łres av frivillige humanit√¶re/ideelle samfunnsnyttige organisasjoner og funksjonshemmedes interesseorganisasjoner, b√•de innen psykisk og fysisk helse. St√łtte kan ogs√• gis til slik forskning.

Kap 2. Stiftelsens grunnkapital

§3

Stiftelsens grunnkapital ved opprettelsen var NOK 1.200.000. Grunnkapitalen ble tilveiebrakt slik:

Den Norske Kreftforening NOK 400.000 Nasjonalforeningen for folkehelsen NOK 400.000 Norges Blindeforbund NOK 400.000.

Pr. 31.12.2019 er grunnkapitalen NOK 9.979.776.

§4

Organisasjoner som tas opp som medlemmer av representantskapet, jf. ¬ß 11, skal gj√łre et tilskudd til stiftelsens kapital, jf.¬ß 17 annet ledd. Slikt tilskudd som ytes etter 01.01.2018 skal regnskapsf√łres som ¬ęAnnen bundet egenkapital¬Ľ. Tilskuddsbel√łpet skal i utgangspunktet v√¶re NOK 400.000, men slik at det bel√łpet som skal betales reguleres √•rlig med utgangspunkt i 1993 i henhold til Statistisk Sentralbyr√•s konsumprisindeks pr. 31. mars det √•r organisasjonen blir tatt opp som medlem av representantskapet.

Styret kan bestemme at en organisasjon som tas opp som medlem av representantskapet skal betale et lavere tilskudd enn det som er fastsatt i f√łrste ledd.

Kap 3. Stiftelsens styre

§5

Styret er stiftelsens √łverste organ og forest√•r forvaltningen av stiftelsen. Styret treffer de vedtak som ikke er lagt til representantskapet, jf. ¬ß 10.

Styret skal s√łrge for at stiftelsens form√•l ivaretas og at utdelinger foretas i samsvar med vedtektene og styrets egne retningslinjer for utdeling av midler. Styret skal p√•se at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter og at formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.

Styret vedtar stiftelsens årsregnskap og årsmelding.

§6

Styret skal ha 7 ordinære medlemmer med personlige varamedlemmer. Styret skal i tillegg ha styreleder og nestleder. Den Norske Advokatforening skal innstille ett ordinært styremedlem med varamedlem.

Alle styrets medlemmer velges for en periode på to år, med mulighet for gjenvalg i ytterligere to perioder.

Styremedlemmer med varamedlemmer, styreleder og nestleder velges av representantskapets √•rsm√łte, jf.¬ß 10 annet ledd (b). Ved eventuelle frafall innen en valgperiode konstituerer styret seg selv.

Bare personer som er medlem, har tillitsverv eller er ansatt i organisasjon som er medlem av representantskapet, kan være styremedlem, styreleder og nestleder. Kravet om medlemskap, tillitsverv eller ansettelsesforhold gjelder ikke for styremedlem som er innstilt til valg av Den Norske Advokatforening.

Opph√łrer styrevervet for et styremedlem f√łr valgperioden er utl√łpt, skal representantskapet, eventuelt den som har oppnevnt styremedlemmet etter tredje eller fjerde ledd, velge et nytt styremedlem for resten av perioden. I mellomtiden fungerer varamedlemmet i vervet. Gjelder fratreden leder eller nestleder, konstituerer styret seg selv frem til neste √•rsm√łte i representantskapet.

§7

Styrem√łter holdes n√•r styrets leder beslutter det. Styremedlemmene og daglig leder kan kreve at styrets leder innkaller til styrem√łte for behandling av bestemte saker.

§8

Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styrets medlemmer/varamedlemmer er tilstede eller deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle medlemmene av styret så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandling av saken.

En beslutning av styret krever flertallet av de avgitte stemmer, om ikke annet er bestemt i vedtektene. Ved stemmelikhet er styrelederens stemme, eller stemmen til den som i styreleders sted leder m√łtet, avgj√łrende.

Kap 4. Daglig leder

§9

Stiftelsen skal ha en daglig leder med et sekretariat. Daglig leder ansettes av styret som ogs√• bestemmer daglig leders l√łnns- og arbeidsvilk√•r.

Daglig leder forest√•r den daglige ledelsen av stiftelsens virksomhet og skal f√łlge de retningslinjer og p√•legg som styret gir. Daglig leder skal s√łrge for at stiftelsens regnskap er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet p√• betryggende m√•te.

Kap 5. Representantskapet og representantskapets medlemmer

§ 10

Stiftelsen skal ha et representantskap. Representantskapet har f√łlgende oppgaver:

a) F√łre tilsyn med stiftelsens virksomhet

b) Velge styremedlemmer med varamedlemmer, styreleder og nestleder, jf. 6.

c) Fastsette eventuell godtgj√łrelse til styremedlemmene

d) Velge valgkomiteens medlemmer med varamedlemmer, jf. 19

e) Velge stiftelsens revisor. Revisor skal være statsautorisert

f) Avgi uttalelse om årsregnskapet og årsmeldingen

g) Avgi uttalelse til styret. Representantskapet kan avgi uttalelse etter anmodning fra styret eller på eget initiativ

h) Etter forslag fra styret beslutte omdanning av stiftelsen, herunder endring av vedtektene og oppl√łsning av stiftelsen, jf. 25

i) Beslutte eventuell gransking av stiftelsen

Representantskapet har ikke annen myndighet enn det som er fastsatt i foregående ledd.

§ 11

Medlemmer av representantskapet er norske frivillige organisasjoner som driver helse­ og/eller rehabiliteringsorientert virksomhet, og som styret har tatt opp som medlem.

Opptak av nytt medlem kan bare skje etter skriftlig anbefaling om medlemskap fra organisasjon som fra tidligere er medlem av representantskapet. En organisasjon kan bare bli tatt opp som medlem dersom styret finner dette forsvarlig ut fra en totalvurdering av organisasjonens og Stiftelsen Dams forhold.

For √• kunne bli tatt opp som medlem av representantskapet m√• organisasjonen dokumentere at den driver sin virksomhet p√• en seri√łs og betryggende m√•te, og at den har drevet sin virksomhet p√• det helsemessige omr√•det i minst de syv siste √•r. Organisasjonen m√• s√•ledes fremlegge betryggende og revidert regnskap, revisjonsberetninger og √•rsberetninger m.v. for de syv siste √•r, samt gi opplysninger om medlemskap, styresammensetning m.v.. Organisasjonen m√• ha en demokratisk styringsstruktur. Styret kan be om ytterligere dokumentasjon dersom det anses √łnskelig.

F√łr styret treffer vedtak om opptak av nytt medlem, skal saken v√¶re forelagt de organisasjoner som allerede er medlemmer av representantskapet til uttalelse.

Samtidig som styret treffer vedtak om opptak av nytt medlem i representantskapet, fastsetter styret det bel√łp organisasjonen skal betale som tilskudd til stiftelsens kapital, jf. ¬ß 4.

Tilskuddet forfaller til betaling senest en måned etter at styret har truffet vedtak om medlemskap. Organisasjonen er å anse som medlem av representantskapet når betaling har funnet sted. Dersom tilskuddet ikke er innbetalt innen tre måneder etter at vedtaket om opptak er truffet, faller vedtaket bort.

§ 12

Styret kan med tilslutning fra tre fjerdedeler av de avgitte stemmer vedta √• ekskludere et medlem av representantskapet som vesentlig opptrer i strid med stiftelsens form√•l eller som for √łvrig vesentlig opptrer i strid med stiftelsens interesser. F√łr styret treffer vedtak om eksklusjon, skal sp√łrsm√•let v√¶re forelagt medlemmet og representantskapet til uttalelse.

§ 13

Representantskapet holder ordin√¶rt m√łte minst en gang √•rlig i mai m√•ned (√•rsm√łte). Styret innkaller til √•rsm√łte med minst en m√•neds varsel.

Sp√łrsm√•l som et medlem √łnsker behandlet p√• √•rsm√łtet, m√• v√¶re meldt skriftlig til styret innen utl√łpet av januar.

Valgkomiteens innstilling til styresammensetning, revisor, m√łteleder p√• √•rsm√łte og medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen skal v√¶re medlemmene i hende senest fire uker f√łr √•rsm√łtet. Forslaget om valg av andre personer enn de som fremg√•r av valgkomiteens innstilling m√• v√¶re medlemmene i representanskapet i hende senest to uker f√łr √•rsm√łtet.

§ 14

Et medlem som √łnsker √• v√¶re representert i √•rsm√łtet, skal v√¶re representert ved en representant som senest en uke f√łr √•rsm√łtet er meldt skriftlig til stiftelsen. Bare personer som er medlem, har tillitsverv eller er ansatt i organisasjon som er medlem av representantskapet, kan v√¶re √•rsm√łterepresentant. Styremedlemmer eller varamedlemmer til styret kan ikke v√¶re √•rsm√łterepresentant.

Styrelederen og daglig leder skal v√¶re til stede og de √łvrige styremedlemmene har rett til √• v√¶re tilstede i √•rsm√łtet, med mindre representantskapet for den enkelte sak bestemmer noe annet.

§ 15

√Örsm√łtet √•pnes av styrets leder som har ansvar for at det utarbeides en fortegnelse over m√łtende representanter og representantenes stemmevekt, jf. ¬ß17.

Etter at m√łtet er √•pnet, velger √•rsm√łtet en m√łteleder blant representantene. Valgkomiteen skal fremme forslag til m√łteleder.

§ 16

√Örsm√łtet kan bare treffe vedtak i de saker som er nevnt i innkallingen.

√Örsm√łtet kan kun velge personer til styret fra valgkomiteens innstilling eller andre personer som er varslet inne fristen i ¬ß13, tredje ledd, andre punktum. En beslutning av √•rsm√łtet krever flertall av de avgitte stemmer, om ikke annet er bestemt i vedtektene. Ved valg anses de valgt som f√•r flest stemmer. Ved stemmelikhet er m√łtelederens stemme avgj√łrende.

§ 17

Stemmerett i representantskapets √•rsm√łte har de representanter for medlemmene som er meldt til stiftelsen i samsvar med ¬ß 14.

Stemmeretten er gradert i forhold til det tilskudd til grunnkapitalen eller stiftelsens annen bundne kapital, jf. ¬ß 4 som det enkelte medlem har innbetalt. Hver innbetalte NOK 100.000 gir en stemme. Bel√łp under NOK 100.000 gir ingen stemmer. Ved beregningen av representantenes stemmerett eller stemmevekt tas det ikke hensyn til indeksregulering av det innbetalte bel√łp i medhold av¬ß 4 f√łrste ledd tredje punktum.

§ 18

Styret kan innkalle til ekstraordin√¶rt m√łte i representantskapet for behandling av sak som h√łrer under representantskapets myndighetsomr√•de og som er av en slik art at den ikke kan utsettes til behandling i representantskapets √•rsm√łte. Styret skal dessuten innkalle til ekstraordin√¶rt m√łte i representantskapet n√•r det kreves av minst en tredjedel av representantskapets medlemmer for behandling av et bestemt angitt sp√łrsm√•l som h√łrer under representantskapets myndighetsomr√•de.

For ekstraordin√¶re m√łter i representantskapet gjelder reglene i¬ß¬ß 13, 14, 15, 16 og 17 tilsvarende s√• langt de passer.

Kap 6. Representantskapets valgkomite

§ 19

Representantskapet skal ha en valgkomite med en leder og to √łvrige medlemmer samt minst to varamedlemmer. Varamedlemmene trer inn i samme nummerrekkef√łlge som de er valgt.

Valgkomiteens medlemmer velges p√• √•rsm√łtet for en periode p√• tre √•r.

Bare personer som er medlem, har tillitsverv eller er ansatt i organisasjon som er medlem av representantskapet, kan være medlem av valgkomiteen.

Opph√łrer vervet for et medlem av valgkomiteen f√łr valgperioden er utl√łpt, skal representantskapet velge et nytt medlem for resten av perioden. I mellomtiden fungerer varamedlemmet i vervet.

§ 20

Valgkomiteen skal overfor √•rsm√łtet fremme innstilling til styreleder, nestleder, ordin√¶re medlemmer og varamedlemmer til styret som √•rsm√łtet skal velge. Valgkomiteen er bundet av Den Norske Advokatforenings innstilling, jf. ¬ß 6, andre ledd. Valgkomiteen skal ogs√• fremme innstilling til revisor, m√łteleder til √•rsm√łte og medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen. Innstillingen skal v√¶re medlemmene av representantskapet i hende senest fire uker f√łr √•rsm√łtet, jf. ¬ß 13, tredje ledd, andre punktum.

Styret utarbeider nærmere instruks for valgkomiteen.

§ 21

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når minst to av komiteens medlemmer er tilstede eller deltar i saksbehandlingen.

Ved stemmelikhet er lederens stemme utslagsgivende.

Kap 7. Kontrollutvalget for fordelingssp√łrsm√•l

§ 22

Til å bistå styret med utdeling av stiftelsens inntekter, skal styret oppnevne et kontrollutvalg.

Kontrollutvalget skal bestå av fem medlemmer og tre varamedlemmer. Utvalget skal være sammensatt slik at det representerer bred innsikt og erfaring fra virksomhet som er beskrevet i § 2.

Medlemmene av kontrollutvalget oppnevnes for en periode på tre år .

§ 23

Kontrollutvalget skal fremlegge en beretning til fagutvalgets innstilling for hver utdeling og en samlet beretning for alle utdelinger innen et kalenderår for styret.

Styret utarbeider nærmere instruks for kont rollut valget.

Kap 8. Utdeling av midler

§ 24

Utdelinger vedtas av styret på grunnlag av fagutvalgets innstilling med beretning fra Kontrollutvalget.

Et styremedlem som har slik tilknytning til styresak om utdeling at han eller hun er inhabil etter reglene om inhabilitet i stiftelsesloven ¬ß 37, skal fratre ved styrets behandling og avgj√łrelse av saken. Et styremedlem kan s√•ledes blant annet ikke delta i behandlingen av eller avgj√łrelsen av sp√łrsm√•l om utdeling av midler til organisasjon som vedkommende har tillitsverv eller er ansatt i.

Et styremedlem plikter selv s√• tidlig som mulig under saksbehandlingen √• gj√łre styrelederen eller daglig leder oppmerksom p√• forhold som kan medf√łre inhabilitet.

Styret kan gi nærmere regler om utdeling av midler, herunder nærmere regler om styremedlemmenes habilitet.

Kap 9. Omdanning, herunder vedtektsendringer og oppl√łsning av stiftelsen

§ 25

Representantskapet kan innenfor rammen av reglene om omdanning i stiftelsesloven kap 6 vedta omdanning av stiftelsen, herunder vedta endringer av vedtektene og beslutte oppl√łsning av stiftelsen. Slikt vedtak krever tilslutning fra minst tre fjerdedeler av de avgitte stemmer. Representantskapet kan bare behandle sak om omdanning etter forslag fra styret hvor forslaget m√• v√¶re vedtatt med tilslutning fra minst tre fjerdedeler av de avgitte stemmer.

Dersom stiftelsen opph√łrer skal de midler som er igjen etter at kreditorene er dekket s√• langt det er mulig anvendes i samsvar med stiftelsens form√•l eller et beslektet form√•l.

Kap 10. Ikrafttredelse av vedtektsendringer

§ 26

Vedtektsendringene trer i kraft når endringene er godkjent av Stiftelsestilsynet, jf. stiftelsesloven § 48 annet ledd tredje punktum og § Sl.