Aktivitet, søvn og symptombelastning hos personer i sykehjem

I samarbeid med


Søknadssammendrag

Populærvitenskapelig sammendrag

Kognitiv svikt er i dag en av de største årsakene til funksjonsnedsettelser blant eldre personer verden over, og det er anslått at dobbelt så mange vil ha en demensdiagnose om 30 år. Disse trenger et tilpasset helsetilbud som kan redusere symptombelastningen deres i hverdagen innenfor rammene som er tilgjengelig for å kunne opprettholde en bærekraftig helsetjeneste. Personer med kognitiv svikt opplever reduksjon i fysisk funksjon og økning i nevropsykiatrisk symptombelasting som følge av sykdommen. Dette medfører et økt pleiebehov og økt arbeidsmengde for de ansatte ved sykehjem. Fysisk aktivitet er en faktor som kan påvirke både funksjon og symptombelastning hos eldre, men det er i dag få ressurser som brukes på å opprettholde aktivitet hos beboere på sykehjemmene og kunnskapsgrunnlaget knyttet til forholdet mellom aktivitet, funksjon og symptombelastning hos denne skrøpelige gruppen er ikke god nok til å omorganisere ressursbruken i helsetjenesten. Målet med dette prosjektet er derfor å øke kunnskapen om fysisk aktivitet, fysisk funksjon, nevropsykiatrisk symptombelastning og søvn hos sykehjemsbeboere med ulik grad av kognitiv svikt. Prosjektet har et kvantitativt studiedesign og består av et observasjonsstudie med data fra Trondheim kommune og en randomisert kontrollert studie. Trondheim kommune gjennomførte høsten 2021 en kartlegging av tidsbruk, fysisk funksjon, fysisk aktivitet, søvn og symptombelastning hos beboerne på alle sine helse og omsorgssenter. Siden 91,8 % av sykehjemsboebere har en grad av kognitiv svikt vil dette datasettet gi en unik innsikt i aktivitet og funksjon hos denne sårbare gruppen med mennesker som ofte blir ekskludert fra forskning. Basert på disse dataene vil vi undersøke sammenhengen mellom fysisk aktivitet, fysisk funksjon, søvn og symptombelastning hos personer med ulik grad av kognitiv svikt. Vi vil videre gjennomføre en studie for å undersøke om økt aktivisering i sykehjem vil påvirke symptombelastning, funksjon og søvn hos personer med kognitiv svikt. Her vil vi inkludere flere sykehjem i Trondheim kommune hvor halvparten av avdelingene vil bli randomisert til å innføre fysisk aktivitet 2-3 ganger i uka i 6 uker, mens den andre halvparten skal gjennomføre vanlig drift. Prosjektet vil ha forventet verdi både for beboeren, de pårørende, de ansatte og for helse og omsorgstjenesten som helhet. Å øke kunnskapen om aktivitet, symptombelastning og funksjon hos personer med kognitiv svikt vil kunne være med på å legge grunnlaget for omstrukturering i helse og velferdstjenestene. En tjeneste med økt fokus på aktivering vil kunne bedre hverdagen til beboerne og deres pårørende i tillegg til å bedre arbeidsbelastningen til de ansatte. Dette er i tråd med Norges handlingsplan for å nå FNs mål for en bærekraftig helsetjeneste gjennom kunnskapsutvikling.

Prosjektleder

Stine Øverengen Trollebø

Detaljer
Program
Forskning (2022)
Prosjektnavn
Aktivitet, søvn og symptombelastning hos personer i sykehjem
Organisasjon
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Org.ledd
NTNU, Fakultet for medisin og helsevitenskap
Beløp Bevilget
2023: kr 793 000, 2024: kr 793 000, 2025: kr 793 000
Startdato
01.01.2023
Sluttdato
31.12.2026
Status
Under gjennomføring