Åpne treff og aktiviteter for flyktninger

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Siden begynnelsen av krigen i Ukraina har nærmere 49 000 ukrainere søkt asyl i Norge. Blant dem over 22 000 kvinner, over 15 000 barn og over 11 000 menn. Som Norges største kvinneorganisasjon med et organisert beredskapsarbeid, har våre frivillige bistått flyktningene, spesielt kvinner og barn. I april 2022 signaliserte Bydel Vestre Aker et behov for en møteplass for flyktningene, og tok kontakt med Oslo Sanitetsforening for å høre om vi kunne bidra. Vi satt i gang med organiseringen, ansatte en koordinator og begynte å rekruttere frivillige. Medio mai 2022 var vi i gang med `Åpne treff`, ukentlige, gratis møteplasser, som siden den gangen har vært et veldig populært ukentlig tilbud hos oss. Behovet for en møteplass blant flyktningene er fortsatt stort. Regjeringen forventer mange tusen nye flyktninger fra Ukraina innen utgangen av 2023. Oslo Sanitetsforening vil tilby et trygt møtested, hvor flyktningene kan utveksle erfaringer, bli kjent med norske frivillige, og oppleve en døråpner til det norske samfunnet. Møtene skaper fellesskap og et nettverk blant deltakerne. Tiltaket passer meget godt innenfor rammene av vårt formål om å jobbe for økt inkludering, særlig for kvinner og barn. Åpne treff gir våre medlemmer og andre interesserte en fin mulighet til å bidra som frivillig.

Aktivitet/tiltak/metode

Åpne treff skal bestå av en språkgruppe, to kreative grupper, og en hovedaktivitet som er møteplassen. På møteplassen treffer flyktningene hverandre en gang i uka. Aktiviteten begynner med et måltid, gjerne norsk eller ukrainsk mat. Frivillige og interesserte deltakere står for matlagingen. Etter middagen organiseres en aktivitet, f.eks. kulturelle innslag, innføring til det offentlige systemet (NAV, krisesenteret), eller håndverk. Det er mye rom for samtale og samhold. Rett etter hovedaktiviteten er det språkundervisning for de som ønsker det. Også her er det frivillige som står for tilbudet. På onsdag og torsdag skal vi tilby kreative grupper til ukrainerne, slik som strikk, broderi og hekling, som det er mye interesse for. Interessen for håndverk har vært så stor blant deltakerne at vi har måttet utvide fra en til to kreative grupper. Vi har en ansatt koordinator i 40% stilling, som har ansvar for aktiviteten. Hun rekrutterer, gir opplæring og veileder de frivillige, og koordinerer det hele. Det er koordinator som har kontakt med NAV og andre samarbeidspartnere. På aktivitetene er det alltid barnepass, som ytes av en frivillig. I fjor var det hovedsakelig over 100 flyktningekvinner som besøkte treffene våre (kun 5 menn deltok i 2022), men tilbudet er også for menn. Deltakerne kommer fra hele Oslo. Noen få har flyttet ut av Oslo, men besøker oss fortsatt. Hver uke er det noen barn som deltar med sine mødre. Antallet varierer, men det pleier alltid å være minst to barn. Alderen til de øvrige deltakerne varierer fra unge voksne til godt voksne. Per i dag er det kun ukrainske deltakere, og de frivillige i prosjektet snakker ofte enten russisk eller ukrainsk, i tillegg til norsk. Aktivitetene er basert på behovet de ukrainske flyktningene har. Hvis andre flyktninger ønsker å bli med, vil vi tilrettelegge for dette og har erfaring fra tidligere arbeid med andre flyktninggrupper. Viser til punkt 2.2.3 Gjennomføring for beskrivelse av etiske aspekter.

Antall deltakere

100

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Mange av flyktningene som kommer til oss har ikke et nettverk i Norge fra før. Vi ser at det å treffe andre fra samme land, som har opplevd og opplever det samme, skaper stort fellesskap i gruppen. De opplever vennskap og støtter hverandre. Noen av dem har blitt gode venner gjennom treffene hos oss. Samtidig blir de kjent med norske frivillige, og frivillige fra andre land. Vi har en del russiske frivillige, som synes det er veldig fint å kunne vise støtte til ukrainere, som samtidig betyr mye for noen av de ukrainske deltakerne. At de får en plass i vår forening og at vi åpner huset for dem, er en vinn-vinn situasjon. Deltakere får en følelse av tilhørighet og frivillige får bidratt på nye måter. I dette prosjektet vil kombinasjonen av ulike arenaer for kunnskapsformidling om det norske samfunnet, språktrenings- og kreative grupper åpne opp for at deltakere kan veksle mellom å være både i en mottaker- og giverrolle. Noen har vært i Norge lengre enn andre og kan dele av sine erfaringer og norskkunnskaper, mens andre har kreative ferdigheter som de kan dele med resten – enten de er nyankomne flyktninger eller ei. Alle gis mulighet til å hjelpe til med matlaging og oppsett av aktiviteter, og komme med innspill til ting de vil lære mer om eller gjøre. Dette bidrar til at deltakere kan føle mestring og økt livskvalitet, og ikke være passive mottakere av hjelp.

Plan for gjennomføring

Koordinator rekrutter, informerer og veileder de frivillige i Åpne Treff. For rekruttering jobber hun sammen med markedsfører i OSF. Program og en arbeidsfordeling blir laget i fellesskap, og deltakerne blir informert om treffene framover i en lukket gruppe på sosiale medier. Koordinator deltar i nettverksgruppen for organisasjoner som jobber med flyktninger i Oslo. Koordinator inviterer aktuelle organisasjoner, og kursholdere til foredrag og kurs på møteplassen. Det er prosjektlederen som holder statistikk over treffene, og kartlegger tilbakemeldingene. Prosjektleder og prosjektkoordinator er sammen ansvarlig for rapportskriving og evaluering av prosjektet. Vår koordinator følger med hvor mange deltakere som kommer, og hvor behovet til deltakerne ligger. Vi hadde over 100 individuelle besøkende i fjor, med i gjennomsnitt 20 deltakere per møteplass, 10 på språktreningen og 20 på de kreative gruppene. Våren 2023 ser vi at mange deltakere forsetter å besøke oss, samtidig som nyankomne flykninger finner veien til oss. Det har blitt til et fint samspill mellom frivillige og deltakere, hvor deltakere kan komme med innspill og kommentarer. Vi tilpasser oss behovet, som for eksempel mer kreativt tilbud. Vi får gode tilbakemeldinger fra både deltakere og frivillige. Alle frivillige må signere en taushets- og etikkerklæring, og barnevaktene må ha godkjent politiattest. Vi følger personvernopplysningsloven og kommuniserer med deltakerne i lukkede grupper.

Prosjektleder

Margaretha Bressers

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Åpne treff og aktiviteter for flyktninger
Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Beløp Bevilget
2023: kr 200 000, 2024: kr 200 000
Startdato
01.09.2023
Sluttdato
01.09.2024
Status
Under gjennomføring