Barnas dag – Oslo Røde Kors

I samarbeid med

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet/tiltaket

Fattigdommen blant barn i Oslo øker. Tall fra SSB viser at over 115.000 barn og unge vokser opp i lavinntekt. Oslo Røde Kors (ORK) ser med bekymring på denne utviklingen og ønsker derfor å gjennomføre et pilotprosjekt, hvor alle våre barne- og familieaktiviteter samles for å lage en felles dag, Barnas dag. Vi vet at det er langt flere barnefamilier som kunne trengt våre tilbud enn dem som bruker dem i dag, men som ikke vet om at vi har så mange barne- og familieaktiviteter i Oslo Røde Kors. Prosjektet er en informasjonskampanje, som bunner ut i arrangementet Barnas dag. Et slikt lavterskel, gratis arrangement kan være en effektiv metode for å gjøre folk oppmerksomme på våre tilbud. Her kan ORK synliggjøre hvilke tiltak vi har for folka i byen vår. På Barnas dag kan store og små i familien ha en hyggelig dag sammen, uten at det går på bekostning av lommeboken. I tillegg til mange morsomme aktiviteter på selve dagen, vil vi informere om tilbudene både i forkant og på arrangementet. Vi ønsker å nå ut til de ulike målgruppene med spissede tiltak som kan bidra til en bedre hverdag, utvidet nettverk og på lang sikt bedre fysisk og psykisk helse, som kan gjøre dem bedre rustet i livet og utfordringene som følger med.

Aktivitet/tiltak/metode

Eksempler på aktivitetsstasjoner: Fellesverkene sine ungdommer skal få opptre på scenen (dette skal de ha som prosjekt fram mot festdagen). Vi vil også forsøke å booke Oslo-baserte artister som passer for barnefamilier. Vi skal ha grillstasjon, ansiktsmaling, sykkelreparasjon (RedBike), kaffevogn med salg av Røverkaffe, sukkerspinn, popcorn og button/smykke-verksted. -Hjelpekorpset lærer bort førstehjelp til barn, barna får hjelpe bamsen inn i ambulansen! – Informasjonsstand med alle tilbud vi har i Oslo Røde Kors på en flyer, samt frivillige som voksne og barn kan snakke med. Foreldrene har hovedansvaret for egne barn på festivalområdet, men med bistand fra Hjelpekorpset vil vi ha høyt fokus på sikkerhet. -Sanitetsvakter og frivillige skal gå rundt å passe på at alle har det bra. -Eget førstehjelpsområde med Sanitetsvakter. -Eget telt/område for bortkomne barn. Vi er i dialog med bydel Gamle Oslo om å disponere Olafiagangen som festivalområde. Olafiagangen ligger på Grønland, som er en av delbydelene i Oslo der flest barn vokser opp i vedvarende lavinntekt. Olafiagangen er et uterom med stort potensial, men som har hatt en del utfordringer. I stedsanalysen for Grønland kan man lese at «så å si alle vi har snakket med ønsker en oppgradering av Olafiagangen» (2017:107). Ved å gjennomføre arrangementet her, er vi med på å løfte dette området, samtidig som vi skaper et tilbud for de mange barnefamiliene som bor like i nærheten. Arrangementet er åpent for alle, men målgruppa er særlig dem som kan ha nytte av ORKs tilbud, men som ikke kjenner tilbudene fra før. Prosjektet vil evalueres både kvantitativt mht. antall deltagere på dagen og hvor mange som kommer til våre tilbud i etterkant, samt kvalitativt gjennom samtaler med frivillige og ansatte. Dette er første gang denne type samarbeid mellom barne- og familieaktivitetene testes, noe som vil evalueres særskilt, for å se hvordan vi i enda større grad kan dra nytte av hverandre i framtidige prosjekter.

Antall deltakere

3000

Forventet virkning av aktiviteten/tiltaket

Vi forventer at prosjektet vil gi oss økt synlighet blant barnefamilier i byen vår og at vi gjennom et åpent arrangement for alle kan nå de som trenger dette, gjennom i forkant å dra nytte av samarbeidspartnere i spesielt utsatte bydeler. Vi øker også frivilligengasjementet og viser et samlet tilbud fra Oslo Røde Kors, samtidig som vi har spesifikke målgrupper gjennom forskjellige aktiviteter. Ved at arrangementet er åpent for alle, vil det virke mindre stigmatiserende å delta. Informasjonsstanden vil være en meget viktig del av prosjektet, hvor trygge og kunnskapsrike frivillige kan svare på spørsmål og gi ut informasjon om hver enkelt aktivitet. Vi forventer at barnefamiliene vil oppleve en morsom dag sammen, hvor ungdommer får en arena for å fremføre sine prosjekter som de har jobbet med gjennom året, familier kan få økt kunnskap om hvor man kan henvende seg for å få hjelp, alt etter hvilken situasjon familien befinner seg i. Røde Kors er en nøytral organisasjon som kan favne alle, uansett religion, legning, alder og livssituasjon. Aktivitetene som familiene får informasjon om, er: Barnas Røde Kors: Gratis aktivitet for barn i barneskolealder. Ferie for alle: Gratis ferieopphold for familier i vedvarende lavinntekt. Familiesenter: En møteplass med mange ulike gratisaktiviteter for hele familien. Familiesenteret ligger på Stovner, og et andre familiesenter åpner denne våren på Veitvet. MARTE Nettverkssenter: En møteplass for aleneforeldre og barna deres i Urtegata 50 på Grønland. MARTE tilbyr gratis opplevelser og aktiviteter på hverdager, i helger og ferier. Nettverk etter sonings Familiegruppe: Aktiviteter for foreldre og barn. Aktiviteter for barn på krisesenter: Aktiviteter for barn 0-18 år som oppholder seg på Oslo Krisesenter sin boenhet. m.m

Plan for gjennomføring

Mars-juni: Planleggingsfase. Vi vil bruke tid på å forankre prosjektet hos frivillige som representerer aktivitetene. I planleggingsfasen vil vi også lage og trykke opp informasjonsmateriell, planlegge og gjennomføre kampanje på sosiale medier, jobbe med å få presse til selve dagen og kanskje også en sak i forkant for å skape oppmerksomhet. Vi vil samarbeide med bydeler og skoler for å spre informasjon. I planleggingsfasen vil vi også definere og planlegge de konkrete aktivitetene, sammen med de frivillige. 3. Juni: Gjennomføring av planlagt arrangement. Juli: Evaluering av prosjektet. De frivillige vil være med på å definere hvilke aktiviteter vi skal ha på dagen, og så fordeles ansvaret for aktivitetene på de frivillige. Eksempler kan være tre frivillige som får ansvar for ansiktsmaling, fire frivillige som tar seg av planlegging og gjennomføring av matbod, seks frivillige som er sceneansvarlige osv. De ansatte legger til rette, men de frivillige vil være helt sentrale for å få gjennomført dagen. Frivillighet er selve bærebjelken i Oslo Røde Kors. Med frivillige som stiller opp på både planlegging, opprigg, gjennomføring og nedrigg, kan vi gjennomføre Barnas Dag så kostnadseffektivt som mulig, hvor store deler av midlene går målgruppen og besøkende på festivalen til gode.

Sluttrapport

Bakgrunn, målsetting og metode

I Oslo lever 19,000 barn i familier rammet av lavinntekt. Lavinntektsfamilier rammes av økonomiske begrensninger som går utover grunnleggende behov og kan få vidtrekkende konsekvenser. Oslo Røde Kors ønsket derfor å arrangere en gratis familiefestival. Målet vårt var tydelig; en informasjonskampanje for å nå nye deltakere og familier som lever i lavinntekt, gi informasjon om våre barne- og familietilbud, og samtidig sikre at barn i alle aldre og deres familier fikk tilgang til en dag full av moro, glede og aktiviteter. Dagen innebar også gratis mat og drikke. Barnas Røde Kors dag fant sted i Vaterlandsparken på Grønland, som viste seg å være et ideelt sted for et slikt familiearrangement, hvor både frivillige og besøkende ga positive tilbakemeldinger om parkens egnethet. Festivalen fungerte som en plattform der alle familier fikk delta uten å bekymre seg for økonomiske hindringer. Ved å skape et slikt gratis, lavterskel arrangement ønsket vi å gi alle besøkende en følelse av fellesskap og inkludering, samtidig som at vi sikret barn og unge fra lavinntektsfamilier tilgang til opplevelser, kultur og sosial interaksjon som kan hjelpe å bidra til vekst og trivsel. Dagen var ikke bare en engangsopplevelse, men ment som en start på en lenger og mer positiv reise for barnefamilier som benytter seg av våre ukentlige tilbud i etterkant av festivalen.

Gjennomføring

Hovedendringen fra opprinnelig søknad var at festivalen ble flyttet fra 3. juni til 19. august grunnet andre familiearrangementer i bydelen 3. juni. Vi hadde også estimert 3000 deltakere i søknaden, mot i overkant av 2000 som faktisk kom. Vi er veldig fornøyde med at så mange deltok, samtidig som vi tror at det lavere tallet skyldes at det var enkelte andre arrangementer samme helg (Mela festivalen). Vi valgte allikevel denne dagen for å unngå samme dag som Miniøya, som direkte har barn som målgruppe. Ang. gjennomføring: på festivaldagen hadde vi 20 ulike stands med aktiviteter, mat, sanitet og informasjon drevet av 50 frivillige som ble tidlig involvert i planleggingen. Festivalen tilbød et bredt spekter av aktiviteter – fra legobygging til sykkelreparasjon, basert på innspill fra barn i våre ukentlige aktiviteter. Gratis kaffe, pølser, kaker, is og popcorn, samt suppe fra Geitemyra Matkultursenter ble delt ut. Alle standsene hadde skilt laget av barn i våre ukentlige aktiviteter. Et barnerockeband. DJ og ungdommer fra Røde Kors opptrådte på scenen. og byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal, åpnet programmet.

Resultater og virkninger

Arrangementet har fremfor alt skapt en uvurderlig synlighet for Oslo Røde Kors sine gratis ukentlige barne- og familieaktiviteter. Politikere og besøkende fikk som følge av arrangementet en mye bedre innsikt i organisasjonens humanitære aktiviteter, noe som igjen har bidratt til økt bevissthet rundt tilbudene som finnes for lavinntektsfamilier i Oslo. Den høye deltakelsen fra barnefamilier markerer arrangementets relevans, samt rollen som informasjonskanal for vårt ordinære aktivitetstilbud gjennom året som disse familiene kan benytte seg av gratis. Tilbakemeldinger fra foresatte om verdien av gratis tilbud og den lave deltakelsesterskelen på arrangementet, viser at vi traff målgruppen på en svært positiv måte. En annen bemerkelsesverdig effekt var den positive påvirkningen på våre frivillige, som rapporterte økt engasjement, motivasjon og ønske om å bidra igjen ved nye arrangementer. Erfaringen vi høstet i år gir et godt grunnlag for mer smidig organisering og gjennomføring av lignende arrangementer i fremtiden, samtidig som det styrket organisasjonens kapasitet til å nå ut til enda flere mennesker neste gang, gjennom viktig læring og erfaringer.

Prosjektleder

Aina Holm Scheller

Detaljer
Program
Helse
Prosjektnavn
Barnas dag – Oslo Røde Kors
Organisasjon
Norges Røde Kors
Beløp Bevilget
2023: kr 400 000
Startdato
16.03.2023
Sluttdato
30.09.2023
Status
Avsluttet