– Vi er opptatt av å hjelpe der det trengs

Med over 200 saker på ett år er Ung Rettshjelp et kjærkomment tiltak i Rogaland.

Jurist Mari Smith-Gahrsen i midten med frivillige Laura Holt til venstre og Marie Simonsen til høyre. Jusstudenter som jobber frivillig som saksbehandlere hos oss gir et uvurderlig bidrag til den daglige driften. Foto: Ung Rettshjelp Rogaland

– Vår erfaring er at det ikke hjelper å ha rett om man ikke får hevdet sin rett, sier jurist og prosjektleder for Ung Rettshjelp Rogaland, Mari Smith-Gahrsen.

Vil bidra til en lettere hverdag

Ung Rettshjelp Rogaland

  • Et gratis lavterskeltilbud som gir rettshjelp til barn og unge under 25 år.
  • I regi av Kirkens Bymisjon, som et tiltak under Gatejuristen.
  • Består av både fast ansatte jurister og frivillige.
  • Holder til i Bergelandsgata 35 i Stavanger sentrum.
  • Les mer her.

Hun forteller at mange barn og unge har dårlig kjennskap til sine rettigheter, og at det er en mangel på steder å henvende seg om man har spørmål. Det har resultert i stor pågang hos Ung Rettshjelp, siden de startet opp i september 2022.

– Før oppstart var det ingen som tilbød gratis rettshjelp til personer i vår målgruppe i Rogaland, sier hun, og fortsetter:

– Det kan være svært vanskelig å vite om man har et juridisk problem. Erfaringen vår viser at mange som tar kontakt forteller at de føler seg urettferdig behandlet, ikke nødvendigvis at de vil klage på behandlingen.

Ung rettshjelp tilbyr gratis rettshjelp til barn og unge under 25 år.

– Gjennom vårt arbeid ønsker vi å bidra til en lettere hverdag for barn og unge som ofte møter lukkede dører og har det vanskelig. Vi erfarer at ved å tilby juridisk veiledning klarer ofte våre klienter selv å hevde sin rett, sier Smith-Gahrsen.

Stor pågang

Ung Rettshjelp består både av fast ansatte jurister og frivillige. De frivillige er primært jusstudenter, som bidrar som saksbehandlere. Da Ung Rettshjelp startet opp i Rogaland høsten 2022 satte de seg et mål om å behandle hundre saker i løpet av det første året. Men pågangen har vært langt større enn forventet.

– Under ett år siden oppstart har vi allerede mottatt godt over 200 saker. Det viser tydelig at det er et behov for våre tjenester, sier Smith-Gahrsen.

Foredrag og quiz

I tillegg til reell saksbehandling og rådgivning driver Ung Rettshjelp et utstrakt informasjonsarbeid rettet mot målgruppen.

Jurist Mari Smith-Gahrsen mener det er viktig med fysisk tilstedeværelse for at det skal være enkelt for unge å ta kontakt. Foto: Ung Rettshjelp Rogaland

– Vi ser derfor at det er nyttig å både kunne informere om rettigheter, og å tilby konkret hjelp til å få disse oppfylt. Rettighetsinformasjon gir vi i form av foredrag, quiz eller lignende, og ikke minst deler vi mye rettighetsinformasjon på sosiale medier, sier Smith-Gahrsen, og fortsetter:

– Siden oppstart har vi vært opptatte av å gjøre oss kjent for ulike instanser i hjelpeapparatet for barn og unge. Det har gitt god kjennskap til prosjektet. Det har også vært viktig for oss med fysisk tilstedeværelse for å kunne drive et lavterskeltilbud som det er enkelt å komme i kontakt med.

Fornøyde klienter

Selv om saksmengden har vært større enn forventet mener Smith-Gahrsen det er flere indikasjoner på at prosjektet så langt har vært viktig.

– Saksantallet er ikke det eneste som sier noe om prosjektet har vært en suksess eller ikke. Vi er opptatt av å hjelpe der det trengs. Mange av våre klienter mottar sosialhjelp eller andre stønader fra NAV, har vært eller er i kontakt med politi eller barnevern, strever med rus eller psykisk uhelse eller har andre utfordringer. Vi har for eksempel hjulpet klienter som er bostedsløse, ikke har mottatt lønn eller som risikerer straffeforfølgelse. Vi synes derfor vi har lykkes med å komme i kontakt med unge som har et velferdsmessig behov for rettshjelp, sier hun, og legger til:

– Flere klienter tar kontakt med oss igjen dersom de har nye spørsmål om andre temaer. Det tenker vi er et godt tegn på at de har vært fornøyde med hjelpen vi gir. Vi opplever også at mange unge setter pris på å kunne snakke med noen som har taushetsplikt og juridisk kunnskap.


Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Gatejuristen Stavanger har i 10 år gitt oppsøkende, gratis rettshjelp til personer som har eller har hatt et rusproblem. Vi erfarer at livet til mange av våre klienter kunne tatt en annen og bedre retning dersom de hadde fått hjelp tidligere. Barnas Jurist er startet opp i Oslo som et nasjonalt tiltak – og vil vi dra nytte av mange felles funksjoner. Men erfaring fra Oslo, Bergen og Kristiansand viser at det er avgjørende med lokal fysisk tilstedeværelse for å nå de utsatte barn og unge. Vi må være til stede der målgruppen er for å skape tillit og komme i posisjon til å hjelpe.

Målsetting for prosjektet

Skape tillitt og komme i posisjon til å bistå barn og unge i Rogaland og så kunne gi dem rettshjelp og rettighetsinformasjon, og da kunne forebygge problemer knyttet til helse og velferd og bedre levekårene for målgruppen i Rogaland.

Målgruppe

Utsatte barn og unge i Rogaland opp til 25 år. – fokus: lavinntektsfamilier, relasjon til barnevernet, tilknytning til fengsel/friomsorg, rus og psykisk uhelse

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

500

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Prosjektet må bygge opp lokale tilstedeværelse og skape lokal forankring. Vi må finner og etablere kontakt med de rette samarbeidspartnerne, bygge relasjoner med hjelpeapparatet og målgruppen for å skape tillit og komme i posisjon til å bistå de mest utsatte. Vi skal sikre bærekraftig finansiering, for videre drift og utvidelse av prosjektet. Barnas Jurist Rogaland vil gi gratis rettshjelp til barn og unge opp til 25, samt deres foreldre dersom barnets beste best kan fremmes slik. Vi vil gjennom arbeidet forebygge problemer hos barn og unge knyttet til helse og velferd, i tillegg til å bedre deres levekår, og da forebygge utenforskap. Vi arbeider verdibasert, og vår visjon er at mennesker erfarer respekt, rettferdighet og omsorg. Vi vil bistå med søknader og klager mot NAV/offentlige tjenester, i saker om arbeidsforhold, boligsaker og andre forhold knyttet til grunnleggende rettigheter som er avgjørende for å kunne leve gode liv. Vi kan representerer klient. Dersom klienter selv klarer gir vi veiledning, og på den måten bidra til å styrke den enkelte til selv å kunne ivareta egne interesser. Vi vil gi rettighetsinformasjon til målgruppen på egnede væresteder særlig steder knyttet til Kirkens Bymisjons aktiviteter i Rogaland.

Fremdriftsplan for prosjektet

Vi skal gjøre prosjektet kjent for målgruppen, samarbeidspartnere og hjelpeapparat. Deretter skal vi arbeide for å skape tillitt og komme i posisjon til å bistå de mest utsatte, gjennom utstrakt oppsøkende arbeid. Vi skal knytte til oss dyktige frivillige. Vi vil starte rettighetsinformasjon etter tre måneders forberedelse og samtidig åpne for inntak av saker. Prosjektet bygges fra Stavanger med mål om spredning i prosjektperioden.

Prosjektleder

Mari Tvedten Smith-Gahrsen

Detaljer
Program
Helse vår (2022)
Prosjektnavn
Ung rettshjelp Rogaland
Organisasjon
Stiftelsen Kirkens Bymisjon
Beløp Bevilget
2022: kr 480 000, 2023: kr 460 000, 2024: kr 460 000
Startdato
31.08.2022
Sluttdato
31.07.2025
Status
Under gjennomføring