Film for 12-åringer: Friksjon & Følelser

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Forskning viser at undervisning om seksualitet/adferd kan fremme trygg og sunn seksualitet. Forskere etterlyser forebyggende tiltak mot ungdom fordi overgrep mellom jevnaldrende øker – 67 % begås av venn, venninne, kjæreste eller bekjent. For å sikre barn god seksuell helse er det derfor viktig at de får alderstilpasset undervisning på et tidlig stadium. Det vil kunne forbygge “daterape” og “grooming”, ifølge Kripos rapporter. I 2017 laget LMSO, Redd Barna og BivrostFilm undervisningsfilmene “Kroppen min eier Jeg”, for 1.-4. trinn. Filmene er vist på NRK Super, og nominert til Prix Jeunesse.

Målsetting for prosjektet

Å bidra til at 12-åringer opplever mer trygghet, stolthet og eierskap til egen kropp, i møte med egen ungdomstid. Å gi økt handlingskompetanse, innsikt i samtykke, norsk lovverk og hjelpeapparat. Å forebygge sexpress, samt redusere usikkerhet om seksuell utvikling og seksuelle funksjoner.

Målgruppe

1. Alle elever i Norge på 7. trinn (12 år) 2. Voksne som underviser på 7. trinn. 3. Foreldre, helsesøstre, helsepersonell.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

684200

Beskrivelse av gjennomføring og metode for prosjektet

Vår metode er tegnefilm. Gjennom tegnefilmens sterke virkemidler skal barn på terskelen til ungdomslivet forstå, huske og få handlingskompetanse til å ivareta egen seksuelle helse og egne rettigheter. Fordi tegnefilm har distanse til virkeligheten, tillater genren oss å gå i detalj på alt vi ønsker å formidle – på en anonymisert og direkte måte. Vi skal gi 12 åringene underholdende, tydelig informasjon som kan snu kroppslig usikkerhet til stolthet, skape større aksept og forståelse for egne og andres grenser. Mange lærere opplever seksualitet/grenser som krevende å undervise i. For å sikre god informasjon til alle 12 åringer, mener vi derfor tegnefilm er riktig metode å bruke. Mange tror at vår målgruppe er utenfor seksuelle problemområder. Men – 12 åringer er i et brytningspunkt og har stort behov for kunnskap. Gjennom tegnefilmens illustrerende billedspråk, kan vi formidle viktig kunnskap uten at den oppleves som påtrengende/privat. Tegnefilm åpner for bruk av humor og tydeliggjøring av emosjonelle dilemmaer. Mennesket husker historier bedre enn fakta, bilder bedre enn ord. I våre tegnefilmer er illustrasjoner og historier metoden. Dette skal hjelpe 12-åringene å huske innholdet gjennom hele ungdomstiden.

Fremdriftsplan for prosjektet

Finansiering: Desember 2017 – Juli 2018 Utvikling og manus fase 1 og 2: August 2018 – November 2018 Brukermedvirkning/arbeid i referansegruppe: September og November 2018 Produksjon/Animasjon/Etterarbeid: Februar – Juni 2019 Ferdig produksjon: November 2019

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Støtten fra DAM ble godkjent omdisponert til å finansiere utviklingen av prosjektet i 2018. Dette var en vestlig forutsetning for at prosjektet kom videre. Målsettingen og bakgrunnen for prosjektet er fulgt opp etter intensjonen. Den store endringen, som har vært rapportert til alle samarbeidspartnere underveis har vært endring av den opprinnelige målgruppen. Prosjektet fant sin endelige form da Burdir kom inn med finansiering og distribusjon gjennom sin skoleportal «Jeg Vet». Redd Barna overtok den faglige oppfølgingen fra LMSO og målgruppen ble endret til 5–8 år. Manus og filmer ble tilpasset den nye målgruppen, mens målsettingen med prosjektet forble den samme. Prosjektet omfatter nå 6 animasjonsfilmer som gir barn viktig kunnskap om følelser, sanser, grenser og kropp. De er fritt tilgjengelige på «Jeg Vet» portalen sammen med materiell for lærere og elever. Filmene, sammen med andre Bivrost-produksjoner, danner grunnlaget for innholdet på «Jeg Vet» for barnehage til 4. klasse.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Selv om målgruppen er nedjustert er prosjektet innenfor den 85% andelen av målgruppen som er 0-12 år. Den voksne delen av målgruppen er den samme. Antall potensielle personer i målgruppen, som prosjektet håper å nå, er nå større siden aldersspredningen er større. Prosjektet er utformet med tanke på forebygging og habilitering i tråd med intensjonen. Innholdet med fritt tilgjengelig informasjon i form av filmer og opplæringstiltak er godt i varetatt gjennom distribusjonen gjennom Bufdirs «Jeg Vet» portal som er gratis å bruke for skolene. Midlene i prosjektet har blir brukt etter intensjonen, der midlene i første rekke har vært brukt på selve filmproduksjonen. Prosjektets organisering har vært gjort et meget godt samarbeid mellom Bivrost Film og Redd Barna. Frivillighet og brukermedvirkning i prosjektet har vært organisert i samarbeid med Redd Barna og prosjektets eksterne faggruppe/ ekspertgruppe. Det faglige innholdet i filmene har vært kvalitetssikret fra manus til ferdige filmer.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

60000

Prosjektgjennomføring/Metode

Første del av prosjektet, utviklingsfasen, siktet seg inn på målgruppen 12 år med research og manusutvikling. Prosjektet fikk først sin nåværende form når Bufdir og «Jeg Vet» portalen kom med i prosjektet med både finansiering og distribusjon til skolene. Avtale med Bufdir ble inngått i oktober 2020 produksjon startet i 2021. Etter lederbytte i LMSO, når Elin Skjeltorp gikk av som leder, ønsket organisasjonen en mindre forpliktende rolle og Redd Barna kom inn som faglig ansvarlig/ samarbeidspartner. Redd Barna og Bivrost Film hadde allerede et langt samarbeid bak seg på flere produksjoner en svært godt fungerende modell og metode for gjennomføringen av produksjonen. Det ble satt ned en faggruppe av eksperter som fulgte produksjonen fra manus til ferdige filmer. Dette ble administrert gjennom Redd Barna. Covid pandemien gjorde at de fleste møter ble holdt via nett. Denne produksjonen ble gjennomført samtidig med Bivrost og Redd Barnas andre store samarbeidsprosjekt «Klassevenner». Seriene deler design og univers og framstår som helhetlig i «Jeg Vet» portalen. Bortsett fra forsinkelser, og økte kostnader, grunnet pandemien forløp gjennomføringen godt. Metoden var god for prosjektet

Resultater og resultatvurdering

Prosjektets faggruppe og alle samarbeidspartnere er svært tilfreds med resultatet. Innholdet lanseres på «Jeg Vet» i høst og neste år skal Bufdir gjøre en brukerundersøkelse i skolene. «Jeg Vet» har fått oppmerksomhet også utenfor Norges grenser. Undervisninigsdirektoratet på Island lager sin versjon av «Jeg Vet» med vårt innhold fra Norge. Filmene inngår i Bufdirs skoleportal, «Jeg Vet», som er utviklet, og ligger fritt tilgjengelig for skolene hos Salaby/ Gyldendal. Dette er den største, og mest brukte skoleportalen for grunnskolene i Norge. Siden «Jeg Vet» er gratis er den i prinsippet tilgjengelig for samtlige grunnskoler, også de som ikke abonnerer på tjenestens innhold for ulike fag. I og med at målgruppen for vårt prosjekt er den samme som for «Jeg Vet» (barnehage til og med 4. klasse) har den et potensiale til å nå ut til ca. 300.000 barn i alderen 5-9 år som går i norsk grunnskole (basert på tall fra utdanningsdirektoratet som oppgir 60.000 førsteklassinger hvert år).

Oppsummering og videre planer

Denne høsten lanseres Bufdirs «Jeg Vet» portal. Dette prosjektet blir en viktig del av portalen i årene som kommer. I forbindelse med lanseringen kjører Bufdir en kampanje, med annonser og filmer, rettet mot lærerne i skolen. Neste år skal Bufdir evaluere prosjektet og bestemme videre framdrift for «Jeg Vet». Vi kommer vil å jobbe videre med prosjektet både der og som TV-serie i Norge og utlandet. Foreløpig vil filmene som nå er produsert komme på TV i Island og vi er i dialog med blant annet UR i Sverige, NRK og BBC. Planen er å produsere alle episodene i både «Sanser» og «Følelser» seriene.

Prosjektleder

Trond Jacobsen

Detaljer
Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Film for 12-åringer: Friksjon & Følelser
Organisasjon
Landsforeningen mot seksuelle overgrep
Org.ledd
Bivrost Film
Beløp Bevilget
2018: kr 600 000
Startdato
01.07.2018
Sluttdato
31.05.2023
Status
Avsluttet