Fontenehus avd. campus – for studenter som sliter med ensomhet og psykisk uhelse

Søknadssammendrag

Prosjektsammendrag

Fontenehuset Hønefoss (FH), Universitetet i Sørøst Norge campus Ringerike (USN), Studentsamskipnaden (SSN) og studentorganisasjonene skal gjennom et felles prosjekt utvikle et unikt tilbud for å forebygge og hjelpe studenter ut av isolasjon og psykisk uhelse, slik at de lykkes med å fullføre sine studier, opplever økt mestring, større sosial deltakelse og økt livskvalitet. Studentenes helse- og trivselsundersøkelse viser at forekomsten av psykiske plager har økt fra ca hver 6. student i 2010 til over hver 3. i 2022. Det er et stort udekket behov for lavterskeltilbud til studenter som sliter med isolasjon og psykisk uhelse. Fontenehus skal være et integrert lavterskeltilbud på campus basert på studentenes behov gjennom studieforløpet, slik at flere opplever sosial tilhørighet, mindre psykiske plager og fullfører studiene. Prosjektet vil kartlegge, utvikle og teste ut metoder for å fange opp de som på ulike måter faller utenfor, føler på sosialt utenforskap og psykiske utfordringer og som kan ha nytte av tilbudet. FH skal være et kjent, lett tilgjengelig og trygt alternativ for studentene. Et mål at prosjektet skal føre til at flere av eksisterende brukerne på FH starter opp/fullfører studier Aktiviteter/tiltak: Målrettet markedsføring av tilbudet i aktuelle kanaler for studenter og ansatte. Etablere drop-in FH-tilbud på campus. FH deltar i planlegging og forberedelse av studiestart. FH deltar i fadderopplæring og fadderuke. Spørreundersøkelser blant studentene som innlemmes i tilbudet for å måle effekt på sosial tilhørighet, livskvalitet og psykisk helse. Kartlegge behovet for og gjennomfører aktiviteter på campus med fokus på psykisk helse. Utvikle årshjul for tiltak rettet mot psykisk helse. Utvikle system for å nå ut til studenter som isolerer seg (reach-out). Opprette studentprogram på FH, trygt og støttende alternativ for eksisterende og nye brukere. Utarbeide varslingsrutine ved akutt/mistanke om alvorlig psykisk lidelse. Utvikle samarbeidsmodell mellom USN, SNN, FH, studentorganisasjonene og NAV. En godt beskrevet verktøykasse med bl.a. drop in-tilbud, årshjul, fadderkurs, reach out system og samarbeidsmodell. Forventet verdi: På individnivå vil flere studenter mestre studiesituasjonen bedre, oppleve sosial tilhørighet, bedre psykisk helse og fullføre studier. Forebygge psykisk uhelse ved at flere får hjelp tidlig gjennom et bredt lavterskeltilbud for studenter som sliter. Bedre utnyttelse av ressurser ved økt tilgjengelighet hos samtaleterapeut for de som trenger det mest. Flere slipper å havne i omfattende behandlingsforløp. Økt fokus på psykisk helse kan minske stigma, flere søker hjelp tidligere og studentene blir mer oppmerksomme på medstudenter de ser sliter. Et nytt og bedre studentprogram på FH og tettere samarbeid med utdanningsinstitusjoner bidrar til at flere brukere starter opp eller fullfører utdannelse. Samfunnsøkonomisk gevinst når flere gjennomfører studier, frafallet blir mindre og flere gjennomfører på normert tid.

Prosjektleder

Tone Reneflot Thoresen

Detaljer
Program
Utvikling (2023)
Prosjektnavn
Fontenehus avd. campus – for studenter som sliter med ensomhet og psykisk uhelse
Organisasjon
Fontenehus Norge
Beløp Bevilget
2023: kr 375 000, 2024: kr 750 000, 2025: kr 375 000
Startdato
01.08.2023
Sluttdato
31.07.2025
Status
Under gjennomføring