Menneskerettigheter i Legemiddelassistert rehabilitering


S√łknadssammendrag

Populærvitenskapelig sammendrag

Personer som bruker og er avhengige av rusmidler er ofte sosialt marginalisert og har lav livskvalitet. Selv om rusmiddelbruk og avhengighet de siste ti√•rene har blitt omtalt i lys av menneskerettigheter som fremmer helse, verdighet og autonomi, forteller pasienter i avhengighetsbehandling en annen historie. I Norge er ivaretakelsen av pasientens menneskerettigheter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) bestridt. Nyere forskning p√• brukermedvirkning i LAR tyder p√• at behandlingsvurderinger basert p√• et klinisk forsvarlighetsprinsipp kan v√¶re for snevre og definisjonen av forsvarlig behandling kan oppleves som nedverdigende, skadelig og til og med livstruende. Et planlagt gruppes√łksm√•l mot staten p√• vegne av LAR-pasienter som mener de blir utsatt for brudd p√• menneskerettighetene er et annet eksempel p√• uenighetene, og understreker alvoret i situasjonen. Dette brukerinitierte prosjektet svarer p√• behovet for en tverrfaglig studie av LAR fra et menneskerettighetsperspektiv. Form√•let er √• unders√łke hva pasienter, behandlere og jurister forst√•r som forsvarlig behandling av LAR-pasienter og kartlegge hvilke menneskerettslige problemstillinger som oppst√•r i behandlingen. Prosjektet vil systematisk kartlegge hva som fungerer godt i LAR behandling og med det innsikt i n√łdvendige tiltak og eventuelle endringer for en bedret praksis. Prosjektet har et eksplorativt kvalitativt design og best√•r av tre deler. 1) 10 casestudier hvor hovedmaterialet innhentes gjennom dybdeintervjuer med LAR-pasienter supplert med tilgjengelig dokumentasjon fra deres behandling og eventuelle klagesaker, samt analyser av gjeldende lovverk og kliniske LAR retningslinjer. 2) Semi-strukturerte intervjuer med 10 LAR-behandlere i helseforetakene som har behandlet klagesaker fra pasienter eller som har mottatt klager p√• egen behandling av pasienter. 3) 2 fokusgruppeintervjuer med helsejurister som jobber med LAR-saker. Fra intervjuene forventes det √• avdekke erfaringer og problemstillinger fra de ulike akt√łrene som vil gi verdifull kunnskap om behandlingen og hvordan informantene forst√•r og omsetter menneskerettslige perspektiver i sin virksomhet. Vi vil anvende samfunnsvitenskapelige og juridiske analyser av sakene med utgangspunkt i norsk rett og folkerettslige kilder samt ekspertkommentarer der det er relevant. Kunnskapen fra dette prosjektet vil tjene flere interessenter: pasienter, profesjonelle, helsebyr√•krater og forskere. LAR-behandlere, jurister og aktivister vil f√• kunnskapsgrunnlag og rammeverk for sine aktiviteter. Pasienter f√•r annerkjennelse som mennesker med fulle rettigheter. Kunnskapen vil gi dem mulighet til √• fremme sine rettigheter p√• linje med andre medborgere. Prosjektet har potensiale til √• bidra til endrede holdninger hos LAR behandlere og praksiser i LAR og slik forbedre pasienters livskvalitet.

Prosjektleder

Tara Matilde S√łderholm

Detaljer
Program
Forskning (2022)
Prosjektnavn
Menneskerettigheter i Legemiddelassistert rehabilitering
Organisasjon
Foreningen Tryggere Ruspolitikk
Org.ledd
VID vitenskapelige h√łgskole, Fakultet for sosialfag
Bel√łp Bevilget
2023: kr 793 000, 2024: kr 793 000, 2025: kr 793 000
Startdato
31.07.2023
Sluttdato
31.07.2026
Status
Under gjennomf√łring