Tolv personer – én diagnose – tolv historier

Og fordi alle historiene fortjener å bli fortalt blir de stilt ut på Rådhusplassen i Oslo.

De tolv deltakerne er portrettert med både bilder og tekst på store plakater. Hensikten med utstillingen er blant annet økt forståelse for at en diagnose rammer ulikt og at man først og fremst er unik som menneske, uavhengig av diagnosen. Øverst fra venstre: Kristine Vierli, Helge Kvamme Solvik, Kari Samdal og Julie Sandberg
Midten fra venstre: Victoria Lagerqvist Pederssen, Even Brurås, Anne Karin Johansen og Inga Akslen
Nede fra venstre: Jon Eirik Hangård, Marianne Wamnes, Tor Anders Rasmussen og Jan Flemming Raae Foto: Charlotte Åsland Larsen/CP-foreningen

– Vi hadde lyst til å gi medlemmene våre en mulighet til å si hva som var viktig for dem, og vi ville at stemmene deres skulle nå ut til mange. Vi visste at det var mange historier som fortjente å bli fortalt, og vi spurte dem spørsmålet «Hva skulle du ønske at folk visste om CP?», forteller prosjektleder Anita Hanken.

Vanskelig å velge deltakere

Og ut fra dette spørsmålet ble innholdet i utstillingen «Tolv historier om CP» formet. Og at det er mange som ønsker å dele ble raskt klart for prosjektteamet. Nesten 40 søknader kom inn, og ut fra disse skulle de tolv deltakerne velges ut.

– Det var så vanskelig at vi måtte få hjelp av en jury som leste søknadene i anonymisert form. Det som var viktig for oss under utvelgelsen, var at vi ville ha deltakere fra hele landet. Og vi ville presentere tolv deltakere som var ulike i alder, kjønn, og grad av CP, forteller Hanken.

Hensikten med utstillingen er å vise at mennesker med CP er like forskjellige, og lever like forskjellige liv, som alle andre. Gjennom de tolv historiene ville CP-foreningen bidra til å spre kunnskap om diagnosen, og samtidig bryte ned noen fordommer mot mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Sterke møter

Prosjektleder Anita Hanken har stått for teksten i historiene. Med seg på laget har hun hatt Charlotte Åsland Larsen som har tatt bildene. Sammen har de to reist rundt i landet for å møte deltakerne.

– Charlotte og jeg hadde tolv veldig sterke møter med deltakerne i prosjektet. Vi har lært utrolig mye, og vi har selv måtte ta inn over oss hvilke fordommer vi hadde, som vi ikke visste at vi hadde, sier hun.

Snorklippere

De to prosjektledere Anita Hanken og Charlotte Åsland Larsen får hjelp av utstillingens yngste deltakere, Inga og Even til å klippe snor da utstillingen ble åpnet på Rådhusplassen i Oslo. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Responsen fra deltakerne har vært veldig god, og da utstillingen åpnet på Rådhusplassen i Oslo i starten av oktober var hele elleve spente deltakere på plass for å se sitt bilde og sin historie. Det ble en rørende seanse, der de to yngste deltakerne, Inga og Even, sto for snorklippingen.

– Etter å ha jobbet så intenst med prosjektet de siste månedene, var det veldig stort å se det endelige resultatet. Det var stas å observere at folk på gata stoppet opp for å se nærmere på utstillingen allerede før den var ferdig montert. Og det er rørende å se at disse tolv stemmene har fått en plass de fortjener. Vi er rett og slett veldig stolte av alle som delte sin historie med oss, sier Hanken.

Generalsekretær i CP-foreningen, Eva Buscmann (f.v.), fotograf Charlotte Åsland Larsen, prosjektleder Anita Hanken og generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen på utstillingsåpning. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Søknadssammendrag

Bakgrunn

I Norge er det politisk enighet om at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha lik rett til deltakelse og aktivitet som den øvrige befolkningen. Likevel vet vi at virkelighetsbildet er mer sammensatt, og at mange opplever hindringer ved politisk deltakelse. Derfor ønsker vi å gi dem en arena hvor de kan uttrykke seg på sine premisser. Vi utfordrer medlemmene våre til å definere budskap som er relatert til deres CP-diagnose. Her skal de bli sett og hørt, med de positive ringvirkningene det vil gi, både for dem, og for mennesker i liknende livssituasjoner.

Målsetting

Prosjektet skal opplyse, påvirke fordommer, og vise at funksjonshemmede har en betydningsfull stemme i samfunnsdebatten. Prosjektet skal utløse engasjement og en form for politisk oppmerksomhet. Utstillingen skal bli sett, og historiene skal bli godt lest. Bred medieomtale er en klar målsetting.

Målgruppe

Politikere, ansatte i kommuneadministrasjon som forvalter og fatter vedtak som berører mennesker med nedsatt funksjonsevne, helsepersonell og pedagoger.

Antall personer i målgruppen

100000

Beskrivelse av gjennomføring

Prosjektleder vil ha det overordnede ansvaret for koordinering, planlegging og gjennomføring av prosjektet, og arbeide fra CP-foreningens kontor i Oslo. Prosjektleder og informasjonsansvarlig skal sammen rekruttere deltakere til prosjektet. Deltakerne som søker om å være med i prosjektet skal definere korte, viktige budskap som de ønsker å formidle. En jury, bestående av to ansatte i CP-foreningen og to av foreningens medlemmer som har CP, vil sette sammen tolv deltakere som kan belyse ulike aspekter ved CP-diagnosen. Prosjektleder og fotograf reiser rundt i Norge og foretar intervju og fotografering av deltakerne. Grundige samtaler og vurderinger av etiske hensyn vil skje både i forkant, underveis og i etterkant av dette. Foto og tekst skal godkjennes av deltakerne før åpning av fotoutstillingen på Rådhusplassen i Oslo. Historiene blir publisert i et bilag til medlemsbladet, på CP-foreningens nettsider, samt i sosiale medier. Prosjektleder og informasjonsansvarlig skal gjøre innsalg til nasjonale og lokale medier. Prosjektleder vil være ansvarlig for evaluering og rapportering. Til dette ligger også bestilling og distribusjon av fotokalenderen, som vil bestå av bilder fra utstillingen.

Fremdriftsplan

Januar: Planlegging, koordinering og rekruttering av deltakere. Mars: Samtaler og avklaring av etiske hensyn. Detaljplanlegging. Mai: Gjennomføring av intervju og foto. Avklare om deltakerne er fornøyde og etiske hensyn. Juni: Korrektur og kvalitetssikring. Innsending av materiell. September: Innsalg til media og åpning av utstillingen. November: Distribusjon av bilag og utsendelse av kalender. Samtaler, evaluering og rapportskriving.

Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

I Norge er det politisk enighet om at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal ha lik rett til deltakelse og aktivitet som den øvrige befolkningen. Likevel vet vi at virkelighetsbildet er mer sammensatt, og at mange opplever hindringer ved politisk deltakelse. Derfor ønsker vi å gi dem en arena hvor de kan uttrykke seg på sine premisser. Vi utfordrer medlemmene våre til å definere budskap som er relatert til deres CP-diagnose. Her skal de bli sett og hørt, med de positive ringvirkningene det vil gi, både for dem, og for mennesker i liknende livssituasjoner.

Målsetting for prosjektet

Prosjektet skal opplyse, påvirke fordommer, og vise at funksjonshemmede har en betydningsfull stemme i samfunnsdebatten. Prosjektet skal utløse engasjement og en form for politisk oppmerksomhet. Utstillingen skal bli sett, og historiene skal bli godt lest. Bred medieomtale er en klar målsetting.

Målgruppe

Politikere, ansatte i kommuneadministrasjon som forvalter og fatter vedtak som berører mennesker med nedsatt funksjonsevne, helsepersonell og pedagoger.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

100000

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Prosjektleder vil ha det overordnede ansvaret for koordinering, planlegging og gjennomføring av prosjektet, og arbeide fra CP-foreningens kontor i Oslo. Prosjektleder og informasjonsansvarlig skal sammen rekruttere deltakere til prosjektet. Deltakerne som søker om å være med i prosjektet skal definere korte, viktige budskap som de ønsker å formidle. En jury, bestående av to ansatte i CP-foreningen og to av foreningens medlemmer som har CP, vil sette sammen tolv deltakere som kan belyse ulike aspekter ved CP-diagnosen. Prosjektleder og fotograf reiser rundt i Norge og foretar intervju og fotografering av deltakerne. Grundige samtaler og vurderinger av etiske hensyn vil skje både i forkant, underveis og i etterkant av dette. Foto og tekst skal godkjennes av deltakerne før åpning av fotoutstillingen på Rådhusplassen i Oslo. Historiene blir publisert i et bilag til medlemsbladet, på CP-foreningens nettsider, samt i sosiale medier. Prosjektleder og informasjonsansvarlig skal gjøre innsalg til nasjonale og lokale medier. Prosjektleder vil være ansvarlig for evaluering og rapportering. Til dette ligger også bestilling og distribusjon av fotokalenderen, som vil bestå av bilder fra utstillingen.

Fremdriftsplan for prosjektet

Januar: Planlegging, koordinering og rekruttering av deltakere. Mars: Samtaler og avklaring av etiske hensyn. Detaljplanlegging. Mai: Gjennomføring av intervju og foto. Avklare om deltakerne er fornøyde og etiske hensyn. Juni: Korrektur og kvalitetssikring. Innsending av materiell. September: Innsalg til media og åpning av utstillingen. November: Distribusjon av bilag og utsendelse av kalender. Samtaler, evaluering og rapportskriving.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Deltakerne i prosjektet skulle uttrykke budskap som var relatert til deres CP-diagnose. Åpenhet, erfaringsdeling og kunnskapsformidling er med på å bryte ned fordommer mot mennesker med nedsatt funksjonsevne. Målsettingene var å gi mennesker med CP en visshet om at deres stemmer er relevante og betydningsfulle i samfunnsdebatten. I dette lå det også et ønske om tilbakemeldinger på utstillingen. Det var en klar målsetting at utstillingen skulle bli sett av flest mulig, og få medieoppmerksomhet. Vi ønsket at utstillingen skulle påvirke holdninger, kunnskap og verdivalg blant publikum. Hovedmålgruppen for prosjektet var politikere, ansatte i kommuneadministrasjon som forvalter og fatter vedtak som berører mennesker med nedsatt funksjonsevne, helsepersonell, pedagoger og andre som jobber med mennesker med CP. En annen målgruppe er mennesker med funksjonsnedsettelser, og deres familie, venner og kjente.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

Det var ikke mulig å innhente konkrete tall, men vi vet at svært mange mennesker passerte utstillingen. Hvert bilde ble utstyrt med en QR-kode som førte til prosjektnettsiden vår. Vi så at både denne og innlegg på sosiale medier ble godt besøkt. Vi har også fått flere bestillinger på bladet hvor alle historiene er trykket. Aller viktigst for oss var opplevelsen deltakerne satt igjen med i etterkant. Evalueringen fortalte oss at samtlige var svært godt fornøyd. De uttrykte stolthet, og opplevde utelukkende positive tilbakemeldinger fra omverdenen. Aller viktigst var reaksjoner fra nærmeste familie og venner. Oppmerksomheten fra lokale medier opplevdes også positiv, og de så at de selv hadde en historie og et budskap som andre bekreftet som interessant og viktig. Vi nådde målsettingen om at deltakerne skulle oppleve sine stemmer som viktige i samfunnsdebatten. For noen har det ført til økt motivasjon til å vise åpenhet rundt egen situasjon.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

20000

Prosjektgjennomføring/Metode

Det ble søkt utsettelse av prosjektet ett år på grunn av pandemien. Med god hjelp av en jury fikk vi valgt ut tolv kandidater. I mars og april 2021 gjennomførte vi digitale møter med deltakerne, hvor vi informerte om prosjektet, forberedte dem på oppmerksomheten, forklarte prosessen og svarte på spørsmål. Det har vært viktig at deltakerne har vært trygge på at deres historie ble fortalt slik de ønsket at den skulle fortelles, og at de skulle føle seg godt ivaretatt. Vi satte av to dager med hver enkelt deltaker på deres hjemsted i perioden mai til august 2021. Etter dette startet arbeidet med utvelgelse av bilder, formulering av historier, utforming av utstillingen og planlegging av åpningsarrangementet 6. oktober. Fotophono trykket og monterte utstillingen på Rådhusplassen. Hver historie besto av tre utstillingsplakater med to bilder, hele historien, fakta om CP og en QR-kode med lenke til prosjektsiden på cp.no. Åpningsarrangementet ble gjennomført digitalt. Dette ligger tilgjengelig på nettsiden og Facebook-siden vår. Det ble laget et bilag med historiene til medlemsbladet. Det er også laget filmsnutter knyttet til hver historie, som har blitt delt i våre sosiale medier.

Resultater og resultatvurdering

Gjennom dette prosjektet gir vi den som ikke har kunnskap om CP eller det å leve med en funksjonsnedsettelse, lett tilgang til dette. Prosjektet vekket stor interesse i medlemsmassen, og engasjementet og tilbakemeldingene har spredt seg videre ut i befolkningen gjennom disse – og gjennom alle som har besøkt utstillingen. Vi besøkte utstillingen flere ganger i toukers perioden, og observerte mange som stoppet opp for å se nærmere på den. Vi anser prosjektet som svært vellykket, med ringvirkninger i form av økt oppmerksomhet og kunnskap. Innlegg om prosjektet har skapt rekord for foreningen på sosiale medier. Innlegg har blitt delt og videreformidlet som aldri før. Enkelte innlegg på Facebook nådde ut til 10 650 personer, med over 1000 reaksjoner. Til sammenligning når vi normalt ut til 1500-2500. I forbindelse med utstillingsåpningen kontaktet vi en rekke lokale og nasjonale medier, og fikk svært god dekning lokalt. Vi møtte størst utfordringer med å nå ut til nasjonale medier.

Oppsummering og videre planer

Fotoutstillingen ble publisert på cp.no i forkant av åpningen, og lever videre som brukerhistorier. Vi vil fortsette å jobbe med å promotere historiene i kanalene våre. Bildene er CP-foreningens eiendom, og vi vil se på mulighetene for å stille ut bildene andre steder i landet. Flere av deltakerne har utrykt ønske om dette. Vi har oppfordret medlemmene våre til å dele bilaget som ble sendt ut sammen med CP-blad nr. 4 i 2021 med mennesker rundt dem. CP-foreningen mener også at prosjektet har gitt og vil fortsette å gi ringvirkninger i form av økt oppmerksomhet og kunnskap om cerebral parese.

Prosjektleder

Anita Hanken

Detaljer
Program
Helse høst (2019)
Prosjektnavn
Tolv historier om CP
Organisasjon
Cerebral Parese-foreningen
Beløp Bevilget
2020: kr 645 000
Startdato
01.01.2020
Sluttdato
30.12.2021
Status
Avsluttet