– En gavepakke for skoletrøtte elever

En hel måned på seilbåt med hardt arbeid døgnet rundt har vært en vinneroppskrift.

I samarbeid med

Ikke til forkleinelse for skoler, lærere eller annet pedagogisk personell som gjør fantastiske jobber landet rundt, men erfaringene til Stiftelsen Christian Radich og Windjammer-programmet gjør at vi er sikre på at når drop-out fra videregående er neste stopp, ja da trengs det kraftigere lut enn nok et klasseromstilbud, sier direktør i Stiftelsen Christian Radich og gründer av Windjammer, Vidar Pederstad.

Store floker krever ekstraordinære tiltak var tanken da ideen om å ta med skolelei ungdom ut på havet ble født. Målet var at ungdommene skulle få troen på at de mestrer livet, styrke selvfølelsen og oppleve et samhold med andre «i samme båt».

Fra utenforskap til aktivitetet

Livsmestringsprogrammet Windjammer hadde på det tidspunktet allerede jobbet noen år med ungdom som hadde droppet ut og satt hardt fast hjemme i utenforskap. Tilbudet viste seg å skape svært gode resultater, hvor 70 prosent av deltakerne gikk fra inaktivitet før til aktivitet etter endt program.

Erfaringene var også at det var svært krevende å jobbe med en relativt stor gruppe ungdommer, 25-40 enkeltindivider, hvor mange sliter med samme type problematikk og kanskje hadde gjort det i mange år uten rett hjelp. Eller noen ekstern hjelp i det hele tatt.

Samarbeid med videregående skoler

Dette ga næring til ideen om å danne samarbeid med videregående skoler landet rundt for å jobbe mer preventivt og sette sammen grupper av deltakere hvor det var større variasjon i type problematikk og grad av alvorlighet.

På denne måten har deltakerne som sliter tyngst flere rollemodeller å strekke seg etter og samtidig inspirerer de like mye den andre veien ved å vise et enormt mot ved å møte opp og kontinuerlig utfordre seg selv på et månedslangt seiltokt med masse fremmede mennesker.

– Windjammer er ikke for alle. Det var vi tydelige på fra start, men er noe som vi også har lært mye av gjennom de fire årene vi nå har driftet livsmestringsprogrammet, sier Pederstad.

Ville gjort det igjen

Å seile én måned er både fysisk og psykisk krevende, spesielt for de uten tidligere seilerfaring. Det gjelder 95 prosent av deltakerne på Windjammer.

Programmets natur tilsier dermed at det ikke kan romme alle former for utenforskap, men Pederstad er overbevist om effekten det har på deltakerne det passer for og de som har vært med til nå.

– Selv de som hadde det tøffest sier de ville gjort det igjen, til tross for alle utfordringene underveis. Fordi det gav dem troen på at de tåler mye mer enn det de trodde. Og det er en viktig lærdom for å kunne gjennomføre videregående, men også for livet i stort, sier han.

Kurs til samarbeidspartnere

  • For å få full effekt av den innsatsen deltakerne la ned på Windjammer tilbys to digitale samlinger for foresatte og samarbeidspartnere ved skoler, oppfølgingstjenesten, barnevernet etc.
  • Her er formålet å gi god innføring i hva deltakerne opplever og gi en smakebit på det faglige innholdet i programmet.
  • På den måten får man de viktigste støttespillerne «med på laget» og gir dem gode forutsetninger for å ta imot ungdommene som kommer hjem.

Mål om retur til skolen

Etter å ha innledet samarbeid med Mental Helse Ungdom og fått tildelt midler fra Stiftelsen Dam ble det i 2022 mulig for Windjammer å tilby 20 ungdommer gratis deltakelse via sin videregående skole.

Elevene som fikk tilbudet gikk på yrkesfag og sto i fare for å droppe ut, eller ikke få et fullverdig vitnemål på grunn av for mye fravær.

Målet med prosjektet var å snu et potensiell drop-out-narrativ til å returnere til skolebenken med nye mestringserfaringer.

Suksess

Selv med finansieringen i boks skulle rekrutteringen by på utfordringer i form at skolestreik som naturlig nok rammet samarbeidet, og i tillegg har det etter pandemien generelt vært litt vanskeligere å nå ut til deler av målgruppa. Noen opplever nok også at å melde seg på Windjammer kan være litt lenger utenfor komfortsonen enn det var før pandemi og hjemmeskole.

Likevel ble Windjammer en suksess, og når 2022 går inn i historien er det med vissheten om at hele 38 deltakere har deltatt i programmet – altså nesten det dobbelte av det som ble skissert i søknaden til Dam.

– En Windjammer er en som tar utfordringer, tør å være sårbar, møter frykt med mot, en som har fått nye venner for livet og i praksis sett at med godt samhold og samarbeid kan selv førstereisende seile et skip fra A-Å, sier Pederstad.

Ekstra bonus

At skolene i tillegg kunne godkjenne deler av innholdet på Windjammer som yrkesfaglig fordypning er en ekstra bonus. Det er mulig fordi programmet også tilbyr workshops i flere yrkesfag om bord, som for eksempel kokk, maskinist, tømrer, styrmann og matrosfag.

– Helt enkelt en gavepakke for skoletrøtte elever og et tiltak som både er veldig i tiden og som vi har savna i skolen, sier rådgiver Øyvind Mostue ved Etterstad videregående skole, og legger til:

– Flere av elevene mine har gått fra å være både fysisk og mentalt ikke-tilstede før Windjammer, til å være både mentalt påskrudd og fysisk tilstede når de kom hjem. Felles for de fleste er at de har fått større selvinnsikt og opplevd mestring på en helt ny måte – det er så verdifullt.

Les mer om Windjammer


Søknadssammendrag

Bakgrunn for prosjektet

Stiftelsen Christian Radich er en selveiende stiftelse etablert i 1881 hvis formål er gjennom skoleskipsdrift og bevare kulturminnet CR for fremtidige generasjoner. Christian Radich ble bygget i 1937 med formål om å være skoleskip for unge gutter fra bygda som sto uten arbeid. Unge i utenforskap er en av vår tids største samfunnsutfordringer, og siden 2018 utviklet livsmestringsprogrammet Windjammer. Programmet retter seg først og fremt mot de ungdommene som er lengst unna å fullføre videregående opplæring eller skaffe seg praksis eller jobb.

Målsetting for prosjektet

Windjammer ønsker å knytte seg til videregående skoler som samarbeidspartnere, og sammen bidra til reduksjon i den store andelen unge som lever i utenforskap, eller står i stor fare for å ende opp i utenforskap ved å droppe ut av videregående opplæring.

Målgruppe

Målgruppen for prosjektet er unge i alderen 16-25 som er i risikosonen for å droppe ut av videregående opplæring, hvor en del også allerede lever i utenforskap.

Antall personer i målgruppen som prosjektet planlegger å nå

20

Beskrivelse av tiltak/aktivitet samt gjennomføring av prosjektet

Siden oppstarten i 2018 har vi gjennomført 8 programmer (Voyage 1-8) med totalt 287 deltakere, hvor ca. 50 % av har gått fra passivitet til en aktiv hverdag, enten i form av behandling, opplæring eller jobb. Majoriteten av deltakerne har vært utenfor ordinær opplæring og i liten grad av aktivitet før deltakelse i Windjammer. Den høye suksessraten er mye takket være det gode samarbeidet vi har etablert med Oppfølgingstjenestene i Fylkeskommunene, og den langvarige og tette oppfølgingen de bidrar med før, under og etter vårt program. I 2021 gjennomfører vi 4 Windjammer-programmer med totalt 200 deltakere fordelt på våre partnere i Oppfølgingstjenestene i Fylkeskommunene, samt fra to ulike videregående skoler. Vi ser på videregående skoler som en spennende samarbeidspartner for å jobbe mer forebyggende enn det vi hittil har gjort. Det er i denne forbindelse vi søker om støtte fra Stiftelsen Dam: For å sikre finansiering av 20 enkeltplasser rekruttert via videregående skoler, som et større prøveprosjekt med forebyggende arbeid mot drop-out. 20 plasser til en verdi á 65 000,- per plass, totalt kr 1 300 000,-.

Fremdriftsplan for prosjektet

Prosjektets vil i første omgang høsten 2021 opprettholde kontakten med de to videregående skolene vi har et påbegynt samarbeid med, for å tilrettelegge for felles prosjekt dersom midlene innvilges. Oppstarten med informasjonsmøter og rekuttering av deltakere starter i januar 2022, i god tid før oppstart av Voyage 12. Etter endt prosjekt vil vi evaluere i fellesskap grunnlaget for videre satsning med Windjammer som forebyggende tiltak i skolen.

Sluttrapport

Målsetting, målgruppe og bakgrunn for prosjektet

Stiftelsen Christian Radich er en selveiende stiftelse etablert i 1881 hvis formål er gjennom skoleskipsdrift og bevare kulturminnet for fremtidige generasjoner. Unge i utenforskap er en av vår tids største samfunnsutfordringer, og Stiftelsen har siden 2018 utviklet Windjammer – et livsmestringsprogram for unge mellom 16-25 som har droppet ut av samfunnet og “sitter fast” hjemme, eller er i risikosonen for å droppe ut. Vi mener det kreves ekstraordinære tiltak utenfor klasserommet og skolen for å få bukt med frafallsproblematikken. Med bakgrunn i dette ønsket Windjammer å jobbe mer preventivt, og å forsøke stoppe frafallet før det skjer. Hovedmålet for prosjektet var å knytte seg til flere videregående skoler som samarbeidspartnere, og i fellesskap bidra til reduksjon av andelen elever som står i stor fare for å ende opp i utenforskap ved å droppe ut av videregående opplæring. Prosjektet skulle tilby 20 enkeltelever deltakelse i Windjammer-programmet.

Beskriv i hvilken grad oppsatte effektmål ble nådd (ref søknadsskjemaet)

For å kartlegge den kortsiktige effekten av prosjektet har vi gjennomført en effektmålingsundersøkelse, hvor alle de 42 deltakerne fikk anledning til å svare på enten et intervju, eller et spørreskjema over nett. 24 av de 42 har besvart undersøkelsen, hvor de langt på vei beskriver våre resultatmål som oppnådd. Med bakgrunn i dette vil vi si at effektmålene er oppnådd i stor grad blant de som svarte på undersøkelsen. Det usikre er andelen som ikke besvarer, og dette skaper utfordringer i effektmåling av tiltak som Windjammer. Rapporten er en utfyllende beskrivelse av hvordan deltakerne opplever seg selv og sin opplevelse med Windjammer, og utdyper med deres egne ord hvordan resultatmålene er nådd. Resultatmål i prosjektet: 1) Endret narrativ – fra potensiell drop-out til ressurs i klasserommet. 2) Økt opplevd mestring. 3) Økt evne til å ta tak i eget liv. 4) Økt andel som fullfører videregående opplæring.

Antall personer i målgruppen nådd av prosjektet

42

Prosjektgjennomføring/Metode

Pedagogikken som ligger til grunn for Windjammer er styrkebasert og fremhever ressursene hos enkeltmennesket, og ikke minst effekten hvert enkelt individ har på gruppedynamikk og måloppnåelse. En viktig faktor som gjorde prosjektet mulig var det godt etablerte samarbeidet med Mental Helse Ungdom, som er vår søkerorganisasjon og uvurderlige sparringpartner i søknadsprosessene. I tillegg var en viktig suksessfaktor at vi allerede før prosjektstart hadde etablert samarbeid med Etterstad og Thor Heyerdahl videregående skole, samt at vi tidlig i prosjektperioden etablerte samarbeid med ytterligere fire skoler; Lier, Drammen, Skedsmo og Jessheim. Det tok lenger tid å rekruttere elever fra skolene enn vi forventet ut ifra tidligere erfaring. Skolestreik og noe vi tror er en etter-effekt av pandemien; en enda høyere terskel for at vår målgruppe skal tørre å delta på Windjammer. Bidragsfaktorer som allikevel skjøt fart på rekrutteringen, var en økning i staben med 1 ny voyage leader, samt at vi økte markedsføringen noe i sosiale medier og arrangerte åpent skip ved flere anledninger.

Resultater og resultatvurdering

Vi har oppnådd hovedmålsettingen som var å etablere samarbeid med flere videregående skoler, for å styrke den forebyggende innsatsen mot ungt utenforskap. I tillegg har vi klart å rekruttere over dobbelt så mange elever enn planlagt, til å delta på Windjammer i løpet av 2022, noe som bekrefter at behovet for et slikt tiltak er til stede. Skolene uttrykker fornøydhet med tiltaket og at de gjerne skulle benyttet det i større grad, men at det er svært få/ingen økonomiske muligheter til å dekke slike tiltak. For å kartlegge den kortsiktige effekten av prosjektet har vi gjennomført en effektmålingsundersøkelse, hvor alle 42 deltakere fikk anledning til å svare på enten et intervju, eller et spørreskjema over nett. 24 av de 42 har besvart undersøkelsen, hvor de langt på vei beskriver resultatmålene som oppnådd. Rapporten er en utfyllende beskrivelse av hvordan deltakerne opplever seg selv og sin opplevelse med Windjammer, og utdyper med deres egne ord hvordan resultatmålene er nådd.

Oppsummering og videre planer

Vi vil forfølge Windjammer-sporet slik vi kjenner det i dag. Målet er at Windjammer skal være et nasjonalt tiltak som kan tilbys elever i målgruppa over hele landet. Vi vil i første omgang etablere avtaler med 4-6 videregående skoler om å utvikle samarbeidet, med mål om å øke prosentandelen av elever som fullfører skolen. I tillegg vil vi utforske potensialet i å ta med hele klasser med dropout utfordringer, både på Windjammer-tokt og “God skolestart” tokt over 4 dager. Målet er å danne et solid fundament for sosial trygghet og god læringskultur for skoleåret og årene som kommer.

Prosjektleder

Siri Elvsborg

Detaljer
Program
Helse høst (2021)
Prosjektnavn
Windjammer- livsmestringprogram for unge i utenforskap
Organisasjon
Mental Helse Ungdom
Org.ledd
Stiftelsen Christian Radich v/ Windjammer-programmet
Beløp Bevilget
2022: kr 1 000 000, 2023: kr 300 000
Startdato
17.01.2022
Sluttdato
01.06.2023
Status
Avsluttet