Instruks fagutvalg Ekspress

Oppdatert 05.01.2023

Her kan du se video fra oppl√¶ringsm√łte med fagutvalget:

Disposisjon

Utvalgsmedlemmenes oppgave

Utvalgsmedlemmenes hovedoppgave er √• vurdere s√łknadene som sendes inn til programmet Ekspress i tr√•d med den til enhver tid gjeldende utlysningen for programmet og denne instruksen.  

Vurderingene som fagutvalgsmedlemmene utf√łrer danner grunnlaget for hvilke s√łknader som skal innvilges og avsl√•s. 

Se brukerveiledning for fagutvalgsmedlemmer i Ekspress her.

Generelt om s√łknadsbehandlingen

De forskjellige trinnene beskrives i detalj i rutinebeskrivelsen for s√łknadsbehandling. Denne skal leses grundig.  

Habilitet

F√łrste oppgave er √• angi habilitet. Dersom utvalgsmedlemmene vurderer seg selv som inhabil for en s√łknad, skal de ikke delta i den videre behandlingen av s√łknaden. For √• rekke √• omfordele s√łknaden er sekretariatet avhengig av at inhabilitet avklares raskt. 

Fagutvalget skal f√łlge forvaltningslovens regler om habilitet. I den st√•r blant annet:  

En offentlig tjenestemann er ugild til √• tilrettelegge grunnlaget for en avgj√łrelse eller til √• treffe avgj√łrelse i en forvaltningssak 

a) n√•r han selv er part i saken; 

b) n√•r han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje s√• n√¶r som s√łsken; 

c) n√•r han er eller har v√¶rt gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part; 

d) n√•r han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har v√¶rt verge eller fullmektig for en part etter at saken begynte; 

e) n√•r han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for 1) et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, eller 2) et selskap som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utf√łrer tjeneste eller arbeid for et selskap som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper eller det offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken. 

Utvalgsmedlemmene skal i tillegg vurdere seg som inhabile for s√łknader som kommer fra egen arbeidsplass (n√¶rmeste lederniv√•/avdeling) eller fra s√łkerorganisasjoner hvor utvalgsmedlemmene har hatt formelle verv eller gjennomf√łrt betalt oppdrag siste tre √•r. 

Videre understrekes det at utvalgsmedlemmene skal melde seg selv som inhabile dersom det er noen andre forhold som skulle tilsi det. Teksten i forvaltningsloven som dekker dette, lyder: 

Likes√• er han ugild n√•r andre s√¶regne forhold foreligger som er egnet til √• svekke tilliten til hans upartiskhet; blant annet skal legges vekt p√• om avgj√łrelsen i saken kan inneb√¶re s√¶rlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har n√¶r personlig tilknytning til. Det skal ogs√• legges vekt p√• om ugildhetsinnsigelse er reist av en part. 

Kontakt med s√łker

Utvalgsmedlemmene har ikke anledning til √• kontakte s√łker/prosjektleder f√łr, i l√łpet av, eller etter s√łknadsbehandlingen. Det samme gjelder kontakt med s√łkerorganisasjoner om s√łknader.  

Taushetsplikt

Medlemmene har taushetsplikt knyttet til eventuelle sensitive opplysninger de har blitt kjent med i behandlingen av s√łknadene, og de har ogs√• taushetsplikt med hensyn til innstillingen fram til offentliggj√łring har funnet sted. 

Fordeling av s√łknader

S√łknadene fordeles fortl√łpende til utvalgsmedlemmene. Det er Stiftelsen Dams sekretariat som er ansvarlig for fordelingen av s√łknader til utvalgsmedlemmene. Se rutinebeskrivelsen for detaljer om dette.  

Vurdering av s√łknader

Hver s√łknad vurderes av to fagutvalgsmedlemmer, uavhengig av hverandre. Alle vurderinger utf√łres i sin helhet elektronisk i s√łknadssystemet Damnett. 

Fordelingen av s√łknader til fagutvalgsmedlemmene skjer l√łpende‚ÄĮog fagutvalgsmedlemmene‚ÄĮgis en‚ÄĮfrist p√• 15 dager for vurdering av hver s√łknad. 

Vurderingskriterier

I vurderingen av s√łknaden vektlegges f√łlgende kriterier: 

  • Soliditet ‚Äď Kvaliteten p√• de foresl√•tte aktivitetene, beskrivelsen av behovet og metodene som brukes. 
  • Virkning ‚Äď Antatt virkning av det foresl√•tte prosjektet.  
  • Gjennomf√łring ‚Äď Kvaliteten p√• prosjektets organisering, styring og ressursbruk.  
  • Programmets prioriteringer ‚Äď I hvilken grad prosjektet retter seg mot de prioriterte tiltakene for programmet. Disse er: Frivillighet og tilrettelegging av frivillighet, brukerinvolvering og at prosjektet eller tiltaket har n√¶rhet til bruker, samt stimulering til engasjement og ildsjelaktivitet lokalt. 

Karakterskala

Hvert kriterium skal gis en karakter p√• f√łlgende skala: 

1 ‚Äď D√•rlig. S√łknaden adresserer ikke kriteriet eller det kan ikke vurderes grunnet manglende eller ufullstendig informasjon.  

2 ‚Äď Svakt. Kriteriet adresseres i utilstrekkelig grad eller det er alvorlige svakheter 

3 ‚Äď Mindre godt. S√łknaden adresserer kriteriet, men det er betydelige svakheter 

4 ‚Äď Godt. S√łknaden adresserer kriteriet godt, men inneholder flere mangler 

5 ‚Äď Meget godt. S√łknaden adresserer kriteriet veldig godt, men har noen f√• mangler. 

6 ‚Äď Fremragende. S√łknaden adresserer alle relevante aspekter ved kriteriet. Eventuelle mangler er sm√•. 

7 ‚Äď Eksepsjonelt. S√łknaden adresserer alle relevante aspekter ved kriteriet eksepsjonelt bra. Manglene er frav√¶rende eller er sv√¶rt sm√•. 

Honorar

Arbeidet honoreres etter satsene i Statens personalh√•ndbok, punkt 10.14.2 Godtgj√łring til leder, medlemmer og sekret√¶rer i statlige utvalg. Per 1. januar 2023 utgj√łr dette kr 518 kroner per time. Det skal avsettes 15 minutter til behandlingen av hver s√łknad, noe som medf√łrer et honorar p√• 129,5 kroner per s√łknad. Timer til oppl√¶ringsm√łter og andre m√łter honoreres etter samme timesats. Honoraret utbetales etterskuddsvis to ganger √•rlig.¬†

√ėvrige bestemmelser som gjelder honorar, reise og opphold i forbindelse med arbeid for Stiftelsen Dam.