Utvikling av et online og kultursensitivt foreldrekurs EFSTO – pilot studie

Søknadssammendrag

Å ruste foreldre til å håndtere de vanskelige situasjonene barna erfarer opp igjennom oppveksten kan fungere som et forebyggende tiltak. Enkelte foreldre får noe oppfølging når barna deres har rett på psykisk helsehjelp i spesialisthelsetjenesten, men det er tilfeldig hva slags hjelp de får og i hvilket omfang. Det er stort behov for et kostnadseffektivt lavterskeltilbud, uavhengig av geografi og også tilpasset flerkulturelle familier. Et digitalt tilbud som også er kultursensitivt, kan være en løsning for å styrke foreldres kompetanse til å hjelpe egne barn med psykiske vansker, tilgjengeliggjøre støtten og redusere ventelister i det offentlige.

Derfor vil Institutt for Psykologisk Rådgivning (IPR) og Rådet for Psykisk Helse (RPH) utvikle og evaluere et online Emosjonsfokusert foreldreferdighetstrening EFST-kurs (EFST-O), og øke tilgjengeligheten av tilbud for familier som trenger hjelp, når de trenger det, der de er. Vi skal samarbeide med BUP Betanien i Bergen og BUP St.Olavs hospital i Trondheim. I tillegg skal vi få støtte fra Senter for Migrasjon Helse i Bergen og den Polske organisasjon Beatus Kraus for å sikre det multikulturelle fokuset i prosjektet.

Vi har som mål å utvikle EFST-O kurs som kan nå ut til foreldre som ikke deltar på vanlige kurs. I tillegg er målet å gjøre EFST-O kursene kultursensitive. For å sikre at vi fullfører disse målene, skal vi rapportere erfaringene BUP gjør seg i sine tilbud og utvikle, gjennomføre og evaluere en prototype av EFST-O med 25 familier.

Foreldre til barn i 6-13 års alderen som blant annet har atferdsvansker, konsentrasjonsvansker, angst eller depresjon. Deltakerne må bo med det aktuelle barnet minst 50 % av tiden. Dataen skal samles via: fokusgrupper, intervjuer og feltarbeid. Utvikling gjennomføres via Design-Thinking. IPR og BUP sine kurs evalueres både kvantitative og kvalitativt. En vitenskapelig artikkel skrives og publiseres.

Prosjektleder/forsker

Olga Lehmann

Detaljer
Program
Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten
Prosjektnavn
Utvikling av et online og kultursensitivt foreldrekurs EFSTO – pilot studie
Organisasjon
Rådet for psykisk helse
Beløp Bevilget
Kr 406.983
Startdato
08.04.2022