Kan VR-teknologi hjelpe pasienter med sosial funksjon etter hjerneskade?

Stipendiat Martin Matre vil utvikle en ny metode for å fange opp sosialkognitiv svikt.

Det langsiktige målet vil være at pasienter med sosialkognitive vansker får samme behandlingstilbud som pasienter med kognitive og fysiske utfall

Martin Matre, stipendiat

Navn: Martin Matre
Alder: 41 år
Stilling: Phd-stipendiat
Arbeidssted: Sunnaas Sykehus
Bakgrunn: Spesialist i klinisk nevropsykologi

– Formålet med prosjektet er å utvikle og validere et VR-basert utredningsverktøy for sosial kognisjon hos pasienter med ervervet hjerneskade.

– Sosial kognisjon er evnen til å sette seg inn i andres tanker og følelser, og handle hensiktsmessig på bakgrunn av dette. VR-teknologi kan være spesielt godt egnet for å kartlegge sosialkognitiv svikt fordi man kan gjenskape virkelighetsnære sosiale situasjoner under kontrollerte forhold.

Studien skal …

… utvikle og validere en norsk VR-versjon av det internasjonalt etablerte kartleggingsverktøyet The Awareness of Social Interference Test (TASIT), en test av sosial kognisjon.

TASIT består av videoer av sosiale situasjoner som skal fortolkes.

Hypoteser i prosjektet:

Den norske VR-versjonen av TASIT fanger opp sosialkognitive vansker tilsvarende godt eller bedre enn den originale TASIT.

Det er bedre samsvar mellom prestasjon på VR-versjonen av TASIT og sosial hverdagsfungering enn for vanlig videoversjon.

VR-TASIT stiller høyere krav til kognitiv funksjon enn videoversjonen av TASIT, hvilket fører til større sammenheng mellom prestasjoner på VR-testen og kognitive funksjoner som prossesseringshastighet, oppmerksomhet, abstraksjonsnivå og eksekutive funksjoner enn mellom videoversjonen og de samme funksjonene.

Stort problem – lite utredet

Hvorfor er dette viktig?

– Over halvparten av pasienter med traumatisk hjerneskade opplever sosialkognitive vansker som svekket empati etter skaden. Sosialkognitiv svikt er også vanlig ved en rekke andre nevrologiske tilstander, som for eksempel hjerneslag og Parkinson. På tross av dette utredes ikke sosialkognitiv svikt systematisk, slik man gjør med fysiske og kognitive utfall, da det mangler egnet metodikk.

– Studien vil også kunne bidra til bedre forståelse av mekanismer som ligger til grunn for svekket empati og andre sosialkognitive vansker etter ervervet hjerneskade. Bedre utredning og forståelse av disse vanskene vil kunne ha stor betydning for pasienter og deres pårørende.

Sosialkognitiv svikt

Sosial kognisjon er evnen til å sette seg inn i andres tanker og følelser, og handle hensiktsmessig på bakgrunn av dette.

Ved traumatisk hjerneskade eller ulike nevrologiske tilstander (for eksempel slag eller Parkinsons sykdom) kan denne evnen bli skadet.

Internasjonalt samarbeid

Hva ønsker dere å finne ut?

– Studien har til hensikt å utvikle og validere en norsk VR-versjon av det internasjonalt etablerte kartleggingsverktøyet The Awareness of Social Interference Test (TASIT), en test av sosial kognisjon. TASIT består av videoer av sosiale situasjoner som skal fortolkes.

Hvordan skal prosjektet gjennomføres? Har dere en tidsplan?

– VR-videoene som utgjør grunnlaget for testen utarbeides i samarbeid med Tor Segelcke (StoriesToTell), en erfaren VR-produsent. Etablering av den norske VR-testens reliabilitet og validitet gjøres i tråd med metodene benyttet av utviklerne av den originale TASIT, som også er samarbeidspartnere av prosjektgruppen. Prosjektet er berammet til fire år.

VR-satsning etter ervervet hjerneskade

Hvem har tatt initiativ til prosjektet, og hvem er involvert?

– Prosjektet er forankret i Forskningsavdelingen ved Sunnaas Sykehus og er del av en større satsning på bruk av VR i rehabilitering etter ervervet hjerneskade. Utover prosjektgruppen er en rekke internasjonale vitenskapelige samarbeidspartnere tilknyttet prosjektet.

Stiftelsen Dam stiller krav om brukermedvirkning. Hvordan er det ivaretatt i dette prosjektet?

– Både Brukerutvalget og Ungdomsrådet ved Sunnaas Sykehus er tilknyttet prosjektet. Begge fora har vært involvert i og kommet med tilbakemeldinger under utarbeidelsen av prosjektet og vil fortsette å spille en aktiv rolle i prosjektets videre faser.

– Første skritt i å rette på problemet

Er det noe annet som er viktig for deg å formidle om ditt prosjekt?

– Sosialkognitive vansker er en utbredt, men underrapportert følgevirkning etter ervervet hjerneskade som fører til store utfordringer i hverdagen både for pasienter og deres pårørende. Disse vanskene får ikke samme oppmerksomhet som kognitive og fysiske utfall. En av årsakene til dette er mangel på strukturerte kartleggingsverktøy.

– Denne studien utgjør et første skritt i retning av å rette på dette problemet, ved å utarbeide en metode for å fange opp sosialkognitiv svikt. Det langsiktige målet vil være at pasienter med sosialkognitive vansker får samme behandlingstilbud som pasienter med kognitive og fysiske utfall.


Prosjektleder/forsker

Martin Matre

Detaljer
Program
Forskning (2021)
Prosjektnavn
Virtual reality og sosial funksjon etter hjerneskade
Organisasjon
Personskadeforbundet LTN
Org.ledd
Sunnaas sykehus HF, Forskning
Beløp Bevilget
2022: kr 781 000, 2023: kr 781 000, 2024: kr 781 000
Startdato
01.01.2022
Sluttdato
31.12.2024
Status
Under gjennomføring