Utvikling før 2021

Utvikling er et pilotprogram som ble testet i to runder i perioden 2019-2021.

I 2022 deles programmet Helse i to. De to nye programmene får navnene Helse og Utvikling.

På denne siden finner du informasjon knyttet til programmet Utvikling fram til 2021, altså for alle søknader og prosjekter som fikk støtte fram til tildelingen 15. februar 2021. Disse prosjektene skal også rapportere etter gamle rutiner.

Skal du søke om midler gjennom «nye» Helse eller Utvikling? Da finner du informasjon om programmene her:

Klikk på titlene under for å komme rett til siden:

Om programmet

Utvikling ble lansert i 2019, og ble gjennomført i to pilotrunder (Utvikling 2020 og Utvikling 2021). Programmet er nå avsluttet.

Formål

Formålet med Utvikling er å støtte tidsavgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) rettet mot målgrupper i Norge, og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

Søknadsprosessen for Utvikling gjennomføres i to trinn. Første trinn er en kortfattet skissesøknad. De høyest rangerte søknadene inviteres til å sende inn full søknad.

Programmet Utvikling brukte fram til 2021 søknadssystemet SurveyMonkey Apply.

Viktige datoer for Utvikling:

 • 20. mai: Utlysning
 • 2. juni: Åpning av inklusjonsvurdering og søknadsskjema
 • 15. september: Søknadsfrist, skissesøknad
 • 15. oktober: Svar på skisse (klokken 13)
 • 15. desember: Søknadsfrist, full søknad
 • 15. februar: Svar på full søknad (klokken 13)

Utlysning

1. Formålet med programmet

Formålet er å støtte tidsavgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter) rettet mot målgrupper i Norge, og som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse.

2. Disse kan søke om prosjektstøtte

Ansvarlig søker må være en frivillig organisasjon med helseformål og med søkerrett hos Stiftelsen Dam (kalt søkerorganisasjon). Initiativet til prosjektet kan komme fra søkerorganisasjonen, eller fra eksterne fagfolk som inngår formelt samarbeid med søkerorganisasjonen. Se liste over godkjente søkerorganisasjoner.

FoU-prosjekter kan planlegges og gjennomføres som samarbeidsprosjekter mellom flere søkerorganisasjoner, men kun én organisasjon kan inneha rollen som søker. Merutgifter relatert til administrasjon av et slikt prosjektsamarbeid for de samarbeidende organisasjonene skal fremkomme i det detaljerte budsjettet som skal vedlegges den fulle søknaden.

Søkerorganisasjonen er ansvarlig for at den faglige kompetansen i prosjektet det søkes midler til er ivaretatt og at samarbeid med aktuell ekstern ekspertise er etablert.

Prosjektleder må ha formell tilknytning til søkerorganisasjonen, eller det må ved oppstart foreligge en avtale om gjennomføringen av prosjektet mellom prosjektleder og søkerorganisasjon.

3. Dette kan det søkes om

Det kan søkes om FoU-prosjekter med helseformål. Det omfatter:

 • Virksomhet som utføres med vitenskapelig metodikk for å skaffe til veie ny kunnskap.
 • Systematisk virksomhet som bruker kunnskap fra forskning og praktisk erfaring, og som er rettet mot det å implementere nye eller vesentlig forbedrede prosesser, systemer og tjenester.

Utviklingsprosjekter, slik som modell-, metode- og systemutvikling som er godt forankret i forskning og praktisk erfaring, kan for eksempel rette seg mot utfordringer knyttet til tjenester, tilbud og tiltak for funksjonshemmede, kronisk og akutt syke, pårørende og andre nærstående. Det kan også søkes om utrednings- og kartleggingsprosjekter, samt kvalitetsforbedringsprosjekter, som benytter vitenskapelig metodikk.

Det stilles krav til rapportering/publisering av prosjektets formål, metode og resultater. Prosjektet må følgelig resultere i en offentlig tilgjengelig rapport senest seks måneder etter prosjektperiodens slutt eller en åpent tilgjengelig vitenskapelig publisering senest ett år etter prosjektperiodens slutt. Prosjektleder forplikter seg også til å dele erfaringer fra prosjektet og prosjektets resultater i et av Stiftelsen Dams arrangementer/seminarer etter endt prosjekt.

Maksimal prosjektlengde er 2 år.

Det kan søkes om mellom 500.000 og 2.000.000 kr for hele prosjektperioden.

4. Dette kan det ikke søkes om

 • Forskningsprosjekt som tilfredsstiller kriteriene for Stiftelsen Dams program Forskning. Se punkt 3 og 4 i utlysningen for Forskning.
 • Prosjekter hvor midlene det søkes om er å anse som tilleggsfinansiering til andre, større prosjekter (med primærfinansiering fra annet hold).
 • Prosjekter hvor midlene skal benyttes som lønnsmidler eller andre lønnsrelaterte kostnader for kandidater i et utdanningsløp.

Norges Idrettsforbund, som største mottaker av overskuddet fra Norsk Tipping, kan ikke søke om annet enn prosjekter som retter seg mot sårbare og utsatte grupper.

5. Dette vurderes

I fagutvalgets vurdering av søknaden vektlegges følgende fire kriterier:

Soliditet (Excellence)

 • Kvaliteten på de foreslåtte aktivitetene og metodene som brukes.
 • I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst og nytenkende.

Virkning (Impact)

 • Potensielle virkninger og effekter av den foreslåtte forskningen og innovasjonen.
 • Kommunikasjon av resultater og utnyttelsen av dem.

Gjennomføring (Implementation)

 • Kvaliteten på prosjektleder og prosjektgruppe.
 • Kvaliteten på prosjektets organisering og styring.

Stiftelsen Dams prioriteringer
I hvilken grad prosjektet retter seg mot satsningsområdene til Stiftelsen Dam. I dette programmet er disse:

 • Grad av brukermedvirkning i prosjektet.
 • Prosjektets relevans og forventede verdi for organisasjon og/eller bruker.

Etiske vurderinger inngår som en sentral del i vurderingen av alle kriteriene.

I brukerrepresentantenes vurdering skal graden av brukermedvirkning i følgende faser av prosjektet vurderes:

Idé og prosjektdefinering

 • Omfatter identifisering og prioritering av prosjektidéer, samt utforming av problemstilling, studiedesign og -metode.

Planlegging og gjennomføring

 • Omfatter praktisk planlegging og tilrettelegging, samt kvalitetssikring av gjennomføringen av prosjektet og kommunikasjon med deltakere.

Formidling og implementering

 • Omfatter formidling av resultater til brukere og publikum, samt implementering av kunnskap og evaluering over tid.

Der brukerrepresentantene vurderer at brukermedvirkning i den aktuelle fasen ikke er aktuelt og at dette er tilfredsstillende redegjort for angis «IA» (ikke aktuelt).

Brukerrepresentantenes vurdering baserer seg på sammendraget av søknaden og beskrivelsen av brukermedvirkningen i søknadsskjemaet.

Detaljene i søknadsbehandlingen er beskrevet i fagutvalgets instruks, brukerrepresentantenes instruks og i Stiftelsen Dams rutinebeskrivelse for søknadsbehandlingen.

Vi får vanligvis langt flere søknader enn vi kan innvilge. Ved programmets forrige tildeling ble 12 søknader innvilget av totalt 131 skissesøknader og 34 utvidede søknader.

6. Krav til søknadene

Det søkes i to trinn:

1. Kortfattet skissesøknad. Elektronisk skjema med tekst tilsvarende 2-3 sider. De høyest rangerte søknadene inviteres til å sende inn full søknad
2. Full søknad. Elektronisk skjema og prosjektbeskrivelse på inntil 10 sider.

Søknaden må sendes fra en godkjent søkerorganisasjon gjennom søknadssystemet SurveyMonkey Apply. Detaljerte krav til skissesøknad og full søknad fremgår i veiledningstekstene i det elektroniske søknadsskjemaet.

Skissesøknaden skal blant annet inneholde:

 • Informasjon om prosjektleder, organisasjon og samarbeidspartnere.
 • Begrunnelse av prosjektets relevans, formål, metode og planer for gjennomføring.
 • Planer for samarbeid mellom søkerorganisasjon og eksterne samarbeidspartnere.
 • Plan for publisering og implementering av ny kunnskap.
 • Beskrivelse av brukernes medvirkning.

Den fulle søknaden skal blant annet inneholde:

 • Utfyllende informasjon om elementene nevnt under skissesøknad.
 • Sammendrag på norsk.
 • Detaljert budsjett.
 • Informasjon om prosjektgruppen og prosjektleder, herunder hvordan den faglige kompetansen i prosjektet ivaretas.
 • Prosjektbeskrivelse på maks 10 sider (inkl. referanseliste) etter oppsatt mal skal vedlegges.
 • Prosjektleders CV skal vedlegges. Dersom sentrale samarbeidspartnere er oppgitt i søknaden kan også deres CV vedlegges.

Vær for øvrig oppmerksom på at alle innvilgede prosjekter må følge Stiftelsen Dams retningslinjer for åpenhet. Vi krever blant annet forhåndsregistrering i Open Science Framework av alle studier og publisering i åpne tidsskrift (såkalt gold open access).

7. Frister og søknadsskjema

For å søke må følgende gjøres:

 • Samarbeid mellom søkerorganisasjonen og eventuelle eksterne samarbeidsparter må etableres.
 • Søknaden må utarbeides og sendes inn via det elektroniske søknadssystemet SurveyMonkey Apply.
 • For å få anledning til å søke og tilgang til elektronisk skjema for skissesøknad må søker fylle inn skjema for vurdering av om prosjektet tilfredsstiller inklusjonskriteriene (inklusjonsvurdering).

Aktuelle datoer:

 • 2. juni 2020: Åpning av inklusjonsvurdering og søknadsskjema
 • 15. september 2020: Søknadsfrist, skissesøknad (husk at søkerorganisasjonene har tidligere frist, så ta kontakt med din organisasjon så tidlig som mulig).
 • 15. oktober 2020: Svar på skisse
 • 15. desember 2020: Søknadsfrist, full søknad
 • 15. februar 2021: Svar på full søknad

Brukerveiledning

Oppdatert 02.06.2020

Søknader til ordningen Utvikling søker gjennom systemet SurveyMonkey Apply (fram til 2022).

Prosjektkoordinatorens rolle

Prosjektkoordinator i søkerorganisasjonen har det overordnede ansvaret for å oppdatere informasjonen om egen organisasjon, opprette de aktuelle søknadene organisasjonen skal være ansvarlig søker for, legge til (invitere) personer som skal bidra i utformingen av søknaden(e), samt sikre at søknaden er fullstendig når den sendes inn. Den enkelte søkerorganisasjon og prosjektkoordinator må selv etablere rutiner som sørger for at dette ansvaret oppfylles.

I det følgende beskrives tilgang, registrering av informasjon om søkerorganisasjonen og opprettelse og innsending av søknad.

Tilgang og innlogging for prosjektkoordinator

All innlogging skjer etter invitasjon. Alle som er registrert som prosjektkoordinator i organisasjoner med søkerrett hos Stiftelsen Dam skal ha rollen som organisasjonens primære administrator og skal tidligere ha mottatt en invitasjon til www.dam.smapply.io per e-post fra søknadssystemet SurveyMonkey Apply.

Dersom du tidligere har aktivert din brukerkonto kan du gå til www.dam.smapply.io og logge inn med ditt brukernavn og passord.

Dersom du ikke har aktivert din brukerkonto tidligere kan du gjøre det nå ved å klikke på Join Now-linken i e-posten. Du videresendes da til en side hvor du bes om å opprette et passord, godta personvernerklæringen og opprette konto (Bilde 1). Sjekk i søppel-boksen dersom du ikke finner e-posten i innboksen din.

Når du har opprettet konto sendes du videre til en velkomsthilsen hvor du klikker på Continue to site. Du kommer da inn i selve systemet.

På alle sider i systemet vil det på den øverste linjen vises informasjon knyttet til deg som bruker, mens linjen under viser informasjon om organisasjonen. Du kan redigere informasjon om deg selv ved å klikke på navnet ditt øverst til høyre. Du kan også alltid finne dine søknader ved å klikke på My Applications.

Dersom du, til tross for at du vet at din brukerkonto er aktivert og at du benytter riktig brukernavn (den e-posten som er registrert i systemet) og passord, har problemer med å logge inn i systemet må du kontakte support hos SurveyMonkey Apply på support@smapply.io.

Informasjon om søkerorganisasjonen

Før du klikker deg videre til det aktuelle programmet ønsker vi at du skal sjekke og oppdatere informasjonen om søkerorganisasjonen din. Det gjør du ved å klikke på Manage organization oppe til høyre (rød pil, Bilde 2).

Under Manage organization skal du legge inn informasjon om søkerorganisasjonen. Vi ønsker at du registrerer informasjon i alle felt i skjemaet (Bilde 3).

Legge til samarbeidspartnere

Personer som skal bidra i arbeidet med å utarbeide søknader eller å administrere organisasjonen må legges til som medlemmer under Manage Organization. Herfra kan du også sende registrerte medlemmer en ny invitasjon til systemet.

Ved å klikke på Members (rødt rektangel, Bilde 3) sendes du videre til en ny side (Bilde 4) hvor du kan velge å legge til personer.

Når du klikker på  Add Member (rødt rektangel, Bilde 4) åpnes et nytt vindu (Bilde 5) hvor du registrerer informasjon om personen og inviterer vedkommende inn i systemet. Personene skal som hovedregel gis rollen non-administrator, og det bør krysses av for Notify member by email that they have been added.

Dersom flere skal ha administratorrolle for organisasjonen kan du endre det ved å velge Toggle role under Actions etter at personen(e) er markert (gul pil, Bilde 4). Du kan også endre rolle ved å klikke på de tre prikkene lengst til høyre for den enkelte person.

Personer som legges til vil motta en invitasjon per e-post fra systemet med link til registrering og opprettelse av passord (be dem sjekke søppel-innboksen dersom de ikke mottar e-posten). Merk at de MÅ aktivere sin brukerkonto ved å klikke på linken i e-posten og fullføre registreringen/aktivere brukerkontoen, før de får mulighet til å bidra i utformingen av søknader. Ved senere innlogging MÅ den e-postadressen som er registrert på dem i SurveyMonkey Apply alltid benyttes.

Dersom organisasjonen ønsker å bytte primær administrator gjøres dette nederst i Manage Organization-bildet (Bilde 3).

Opprettelse av søknad

Når du har oppdatert informasjonen om søkerorganisasjonen og lagt til aktuelle personer kan du gå tilbake til landingssiden ved å klikke på Dam øverst til venstre.

På landingssiden klikker du på View programs og sendes videre til aktive programmer. Du kan velge listevisning ved å klikke på de tre linjene til høyre for søkefeltet.

For deg er det programmet Stiftelsen Dam: Utvikling 2020 som er aktuelt. Klikk på More under dette og det åpnes en side med kortfattet informasjon om programmet og en mulighet for å søke om midler.

Klikk på APPLY til høyre i bildet for å komme videre. Da bes du først om å oppgi navn på søknaden din og sendes så videre til oversikten for den aktuelle søknaden (Bilde 6).

Samarbeidspartnere og roller i søknaden

I søknadsbildet kan du klikke på Add Member or Team (grønn pil, Bilde 6) for å legge til personer fra listen over samarbeidspartnere som du har lagt inn som organisasjonens Members under Manage organization. Husk at dersom du ønsker å legge til andre personer enn de som fremkommer i listen må du først legge dem til under Manage organization (beskrevet under avsnittet «Legge til samarbeidspartnere»).

Personene du legger til i søknaden vil motta en e-post hvor de inviteres til å samarbeide om søknaden. Dersom de allerede har aktivert sin brukerkonto vil de, når de klikker på linken i e-posten, komme rett til en oversikt over søknadene de er involvert i. Derfra kan de klikke seg videre til den enkelte søknad.

Dersom de ikke kommer direkte inn i søknaden når de klikker på linken i e-posten skyldes dette sannsynligvis at de ikke har aktivert sin brukerkonto. Du kan da sende dem en ny invitasjon til systemet, slik at de kan fullføre aktiveringen av brukerkontoen.

Den som har opprettet søknaden blir automatisk oppført som eier av prosjektet, men du kan endre denne rollen i søknadsbildet ved å klikke på de tre prikkene til høyre for navnet på den du ønsker at skal være eier (gul sirkel, Bilde 6) og velge Project Owner i menyen som dukker opp. Kun administratorer, og den som eventuelt er gitt rollen som eier av prosjektet av administrator, kan redefinere hvem av personene som er tilknyttet søknaden som skal ha rollen som eier.

Utarbeidelse og innsending av søknaden

Under Your tasks i søknadsbildet fremkommer de oppgavene som må fullføres.

Klikk først på Oppgave: Inklusjonsvurdering og besvar skjemaet. Inklusjonsvurderingen er basert på kriteriene i utlysningen, og er ment å luke ut søknader som ikke er kvalifiserte. Alle personer som er lagt til i søknaden kan utføre inklusjonsvurderingen, men det anbefales den utføres av en person som har en sentral rolle (eks. prosjektleder) i utformingen av den aktuelle søknaden og i gjennomføringen av prosjektet dersom det tildeles midler.

Dersom man oppfyller kriteriene og krysser av riktige alternativ i inklusjonsvurderingen får man tilgang til Oppgave: Skissesøknad, som er selve søknadsskjemaet. Dersom man ikke får tilgang til denne oppgaven betyr det at man ikke oppfylte kriteriene for å søke om prosjektmidler gjennom programmet. Søknaden vil da få status IKKE KVALIFISERT.

Alle personer som er lagt til i søknaden kan skrive i og ferdigstille søknadsskjemaet. Utfyllingen av feltene i selve søknadsskjemaet forventes i stor grad å være selvforklarende.

Når søknaden er ferdig utarbeidet og klar for innsending må den som er definert som eier av søknaden se over søknaden og sende den inn. For å gjøre dette klikker vedkommende først på Review (rødt rektangel, Bilde 6). Når innholdet i søknaden er gjennomgått sendes den inn ved å trykke på Submit your application (rød pil, Bilde 7).

Når søknaden er sendt inn mottas en bekreftelse fra søknadssystemet per e-post. Etter innsending kan du også til enhver tid se status på din søknad under oversikten My applications.

Søkerorganisasjonen er ansvarlig for innholdet i søknaden, og vi anbefaler at prosjektkoordinator, eller evt en annen person i organisasjonen som er involvert i prosjektet, står som eier og dermed har ansvar for siste sjekk og innsending av søknaden.

Etter innsending sendes søknaden videre til fagutvalget for programmet, og det gjennomføres to uavhengige vurderinger av søknaden. Disse utgjør grunnlaget for om søknaden innvilges eller avslås.

Når beslutning er fattet sendes det e-post med informasjon om søknadens utfall til alle som er involvert i utformingen av søknaden.

Support

Sentral informasjon finnes i programmets utlysning.

Dersom det dukker opp andre spørsmål underveis kan dere kontakte Stiftelsen Dam på post@dam.stage.dekodes.no eller ida.svege@dam.stage.dekodes.no.

Dersom du opplever tekniske problemer med siden eller med din brukerkonto må du kontakte support hos SurveyMonkey Apply på support@smapply.io.

Søknadsbehandling

Se også:

Oppsummering

Denne rutinen beskriver de forskjellige trinnene i innvilgelser og avslag av søknader innenfor Stiftelsen Dams program Utvikling. Søknadene i dette programmet vurderes av et eget fagutvalg og brukerrepresentanter.

Søknadsbehandlingen skjer i to trinn. Runde 1 omfatter behandlingen av skissesøknader og Runde 2 omfatter behandlingen av fulle søknader.

Runde 1: Vurdering av skissesøknader

 • 1.1 Administrativ vurdering av om søknaden er kvalifisert. De som vurderes å være innenfor går videre til punkt 1.2, og de resterende vil avvises (Avslag 1).
 • 1.2 Individuell vurdering ved utvalgsmedlemmene. Hvert utvalgsmedlem setter sin karakter uavhengig av de andre.
 • 1.3 Utvelgelse til runde 2. Skissesøknadene rangeres etter høyest gjennomsnittskarakter basert på karakterene i trinn 1.2, og halvparten (minst 15, maksimalt 30) inviteres til å sende inn fulle søknader. De resterende skissesøknadene blir avslått (Avslag 2).

Runde 2: Vurdering av fulle søknader

 • 2.1 Individuell vurdering ved fagutvalgsmedlemmene. Hvert utvalgsmedlemsetter sin karakter uavhengig av de andre.
 • 2.2 Individuell vurdering ved brukerrepresentantene. Hver brukerrepresentant setter sin karakter uavhengig av den andre.
 • 2.3 Avslag og innvilgelse. Basert på karakterene i trinn 2.2 innvilges søknadene med høyest gjennomsnittskarakter basert på de fire fagutvalgsmedlemmenes vurderinger (Innvilgelse 1). Dersom søknadene står likt, er det brukerrepresentantenes gjennomsnittskarakter basert på karakterene i trinn 2.3 som avgjør utfallet. Søknadene som ikke når opp blir avslått (Avslag 3).

Runde 1: Vurdering av skissesøknader

I Runde 1 vurderes skissesøknadene med mål om at de beste søknadene skal inviteres til å sende inn fulle søknader. Først gjennomføres en administrativ vurdering for å vurdere om skissesøknadene oppfyller kravene til inklusjon og eksklusjon. Skissesøknadene som vurderes å være kvalifisert går deretter videre til en kvalitetsvurdering, hvor hver søknad vurderes av fire fagutvalgsmedlemmer i henhold til utlysningen og Instruks fagutvalg Utvikling. Hver av de fire fagutvalgsmedlemmer setter sin karakter uavhengig av de andre. Etter denne runden avslås søknadene som får lav gjennomsnittskarakter basert på vurderingene av alle fire fagutvalgsmedlemmene.

Trinn 1.1 Administrativ vurdering av om søknaden er kvalifisert

Administrasjonen gjennomfører en vurdering av om skissesøknadene oppfyller de formelle kravene gitt i utlysningen. Skissesøknader som vurderes å være kvalifisert sendes videre til trinn 1.2.

Avslag 1: Skissesøknader som vurderes å være «ikke kvalifisert» vil bli avslått.

Trinn 1.2 Individuell vurdering ved fagutvalgsmedlemmer

Fagutvalgsmedlemmene skal vurdere sine skissesøknader uavhengig av de andre fagutvalgsmedlemmene. De enkelte kriteriene skal vurderes på en skala fra 1-7. Basert på disse beregnes søknadens totalkarakter, representert som gjennomsnittet av karakterene satt for hvert kriterium. For nærmere beskrivelse av kriteriene og skalaen, se Instruks fagutvalg Utvikling.

Trinn 1.3 Utvelgelse til runde 2

Halvparten av skissesøknadene (minst 15, maksimalt 30) skal inviteres til å sende inn full søknad. Utvelgelsen baserer seg på de fire fagutvalgsmedlemmene vurderinger, ved at søknadene med høyest gjennomsnittskarakter inviteres til å sende inn full søknad.

Avslag 2: Søknadene som ikke når opp/blir invitert til å sende inn full søknad, vil bli avslått.

Runde 2: Vurdering av fulle søknader

I Runde to vurderes de fulle søknadene med mål om at de beste søknadene skal innvilges og motta prosjektfinansiering. De fulle søknadene vurderes av fire fagutvalgsmedlemmer i henhold til utlysningen og Instruks fagutvalg Utvikling og av to brukerrepresentanter i henhold til Instruks brukerrepresentanter Utvikling.

Hvert av de fire fagutvalgsmedlemmene og de to brukerrepresentantene setter sin karakter uavhengig av de andre. Etter denne runden avslås søknadene som får lav gjennomsnittskarakter basert på vurderingene fra alle fire fagutvalgsmedlemmene. Dersom søknadene står likt basert på fagutvalgsmedlemmene vurderinger, er det brukerrepresentantenes gjennomsnittskarakter som avgjør utfallet.

Trinn 2.1 Individuell vurdering ved fagutvalgsmedlemmer

Fagutvalgsmedlemmene skal vurdere sine søknader uavhengig av de andre fagutvalgsmedlemmene. De enkelte kriteriene skal vurderes på en skala fra 1-7. Basert på disse beregnes søknadens totalkarakter, representert som gjennomsnittet av karakterene satt for hvert kriterium. For nærmere beskrivelse av kriteriene og skalaen, se Instruks fagutvalg Utvikling.

Trinn 2.2 Individuell vurdering ved brukerrepresentanter

Brukerrepresentantene skal vurdere sine søknader uavhengig av den andre brukerrepresentanten. De enkelte kriteriene skal vurderes på en skala fra 1-7. Basert på disse beregnes søknadens totalkarakter, representert som gjennomsnittet av karakterene satt for hvert kriterium. For nærmere beskrivelse av kriteriene og skalaen, se Instruks brukerrepresentanter Utvikling.

Trinn 2.3 Avslag og innvilgelse

Etter gjennomgangen og eventuelle justeringer skal søknadene på nytt sorteres etter hierarkiet under. Deretter skal de høyest rangerte innvilges og de lavest rangerte avslås. 

Etter at 2.1 og 2.2 er gjennomført skal dette basere seg på følgende sortering og rangering av søknadene etter:

 • Gjennomsnittlig karakter (avrundet til nærmeste halve karakter) basert på fagutvalgsmedlemmenes vurderinger
 • Gjennomsnittlig karakter basert på brukerrepresentantenes vurderinger

Innvilgelse 1: De høyest rangerte søknadene inntil bevilgningsrammen er nådd vil bli innvilget. 

Avslag 3: De resterende søknadene vil bli avslått.

Særtilfeller

I særtilfeller der det ikke er mulig å gjennomføre søknadsbehandlingen som beskrevet over, skal rutinebeskrivelsen Søknadsvurdering i særtilfeller følges.

Vil du vurdere søknader for Stiftelsen Dam? Les mer og registrer deg her

Til deg som har mottatt støtte

For Stiftelsen Dam er det svært vesentlig at resultater og erfaringer fra gjennomførte prosjekter blir tilgjengelig for alle.

Kreditering

Stiftelsen Dam sprer informasjon om prosjekter, prosjektresultater og sluttrapporter, blant annet gjennom vårt prosjektbibliotek og gjennom omtaler på våre egne nettsider.

Dersom du har fått støtte ønsker vi at du krediterer oss, enten med tekst, logo eller begge deler i omtale av prosjektet. Les mer og last ned logoen vår dette her.

Organisasjonene oppfordres til å bruke resultatene bevisst for kompetansebygging og utvikling i eget arbeid.

Rapportering

Framdriftsrapport

Det skal sendes inn en framdriftsrapport hvert år så lenge prosjektet pågår. 15. oktober hvert år kommer oppgaven «Avklare prosjektstatus» i Damnett og den er tilordnet prosjektleder.

Ut fra sluttdato som settes i den oppgaven opprettes framdriftsrapport med frist for innsending 1. desember (hvis sluttdato er mer enn 3 måneder fram i tid).

I framdriftsrapporten skal det framgå hvordan prosjektet ligger an sett opp mot prosjektbeskrivelse, prosjektplan, milepæler og tidligere rapportering. Oppgaven tilordnes prosjektleder og inneholder obligatoriske felter som må besvares.

Sluttrapport og regnskap

Sluttrapport og regnskapsrapport skal sendes inn etter at prosjektet er avsluttet.

Fristen inn til Stiftelsen Dam er settes til tre måneder etter sluttdato.

Disse oppgavene utløses også av oppgaven «Avklare prosjektstatus» som kommer 15. oktober og tilordnes prosjektleder (hvis sluttdato er mindre enn 6 måneder fram i tid).

Sluttrapporten som skal leveres på Utvikling bygger mye på sluttrapporten for programmet Forskning.

Regnskapsrapporten har samme oppsett og krav som for programmet Helse.

Forlengelse, dobbeltfinansiering og tilbakebetaling

Det vil i noen tilfeller være behov for å forlenge prosjektperioden, eller det kan være aktuelt å tilbakebetale midler ved prosjektperiodens slutt.

Les mer om forlengelse, dobbeltfinansiering og tilbakebetaling her