Søknadsbehandling Utvikling

Her kan du lese mer om hvordan fagutvalget behandler søknadene.

Se også:

Denne rutinen beskriver søknadsbehandlingen i Stiftelsen Dams program Utvikling. Søknadene i dette programmet vurderes av et eget fagutvalg. 

Søknadsbehandlingen skjer i to trinn. Runde 1 omfatter behandlingen av skissesøknader. Runde 2 omfatter behandlingen av utvidede søknader. 

Runde 1: Vurdering av skissesøknader 

I runde 1 vurderes skissesøknadene med mål om at de beste søknadene skal inviteres til å sende inn utvidede søknader. Runden omfatter en administrativ screening og fagutvalgets vurdering av skissesøknadene.  

Administrativ screening av skissesøknader 

Administrasjonen vurderer om skissesøknadene oppfyller de formelle kravene gitt i utlysningen (se rutinen Administrativ screening for detaljer). Skissesøknader som vurderes å være kvalifisert fordeles til tre fagutvalgsmedlemmer for vurdering. 

Avslag 1.1: Skissesøknader som vurderes å være ikke kvalifisert vil bli avslått. 

Individuell vurdering av skissesøknader i fagutvalget 

Hvert fagutvalgsmedlem skal vurdere sine skissesøknader uavhengig av de andre medlemmene, i henhold til Instruks fagutvalg Utvikling. Dersom et fagutvalgsmedlem melder seg inhabil skal søknaden omfordeles til et nytt utvalgsmedlem. 

De enkelte kriteriene skal vurderes på en skala fra 1-7. Basert på disse beregnes søknadens totalkarakter, representert som gjennomsnittet av karakterene satt for hvert kriterium. For nærmere beskrivelse av kriteriene og skalaen, se Instruks fagutvalg Utvikling.   

Utvelgelse til runde 2 

Totalt 160 søkere skal inviteres til å sende inn utvidede søknader i runde 2.  

Utvelgelsen baserer seg på vurderingene til alle habile fagutvalgsmedlemmer, ved at søknadene med høyest gjennomsnittskarakter inviteres til å sende inn utvidet søknad. Dersom grensen ikke kan settes ved nøyaktig det oppgitte antall søknader (fordi flere har samme snittkarakter), skal grensen settes på nivået før (slik at færre søkere inviteres). 

Det skal siktes mot en innvilgelsesprosent på 65 blant de som inviteres med til runde 2. Dersom den gjennomsnittlige søknadssummen gjør at 160 søknader blir for mange eller for få til å komme i nærheten av denne innvilgelsesprosenten, kan sekretariatet gjøre justeringer i antallet søknader som går videre. 

Avslag 1.2: Søknadene som ikke når opp/blir invitert til å sende inn utvidet søknad vil bli avslått.  

Runde 2: Vurdering av utvidede søknader 

I runde 2 gjennomføres individuelle og gruppevise vurderinger av de utvidede søknadene. Denne runden danner grunnlaget for endelige innvilgelser og avslag. 

Administrativ screening av utvidede søknader 

Administrasjonen vurderer om søknadene oppfyller de formelle kravene gitt i kriteriene i gjeldende utlysning. Se rutinen Administrativ screening for detaljer. 

Avslag 2.1: Søknader som vurderes å være ikke kvalifisert vil bli avslått. 

Administrativ fordeling til fagutvalgsgrupper 

Søknadene som oppfyller kravene i screeningen skal fordeles til grupper bestående av fire utvalgsmedlemmer.

I utgangspunktet skal disse fordeles jevnt mellom de ulike gruppene, men søknadenes tematikk og fagutvalgsgruppenes kompetanseprofil, kan gjøre det nødvendig å skjevfordele noe.

Ingen grupper skal få mindre enn 15 eller mer enn 25 søknader.  

Individuell vurdering av utvidede søknader i fagutvalget 

Hvert fagutvalgsmedlem skal vurdere sine søknader uavhengig av de andre fagutvalgsmedlemmene, i henhold til kriteriene i gjeldende utlysning og Instruks fagutvalg Utvikling. Dersom flere enn ett fagutvalgsmedlem vurderer seg som inhabile skal søknaden fordeles til en annen fagutvalgsgruppe.  

De enkelte kriteriene skal vurderes på en skala fra 1-7. Basert på disse beregnes søknadens totalkarakter, representert som gjennomsnittet av karakterene satt for hvert kriterium. For nærmere beskrivelse av kriteriene og skalaen, se Instruks fagutvalg Utvikling

Gruppevise diskusjoner og individuelle justeringer av karakterer, fagutvalg 

Det avholdes gruppemøter hvor alle fagutvalgsmedlemmene i hver gruppe har vurdert de samme søknadene. Under gruppemøtene diskuteres søknadens svakheter og styrker.  Inhabile fagutvalgsmedlemmer skal forlate møtet når den aktuelle søknaden diskuteres. 

Gruppemøtene ledes av representanter fra administrasjonen. Søknadene skal rangeres etter fagutvalgets gjennomsnittskarakter, og diskuteres i den rekkefølgen. Møteleder påser at alle habile fagutvalgsmedlemmer presenterer sitt syn, og man under diskusjonen av hver søknad bytter på hvem som innleder diskusjonen. 

Med bakgrunn i de styrker og svakheter som ble diskutert i gruppemøtene justerer hvert fagutvalgsmedlem karakterene på de utvidede søknadene. Hvert utvalgsmedlem gjør sin justering uavhengig av de andre (se Instruks fagutvalg Utvikling). 

Endelig avslag og innvilgelse 

Søknadene sorteres og rangeres etter gjennomsnittlig karakter (avrundet til to desimaler) basert på fagutvalgsmedlemmenes vurderinger 

Basert på dette skal de høyest rangerte innvilges og de lavest rangerte avslås. 

Innvilgelse: De høyest rangerte søknadene inntil bevilgningsrammen er nådd innvilges.  

Avslag 2.2: De resterende søknadene avslås. 

Særtilfeller 

I særtilfeller der det ikke er mulig å gjennomføre søknadsbehandlingen som beskrevet over, skal rutinebeskrivelsen Søknadsvurdering i særtilfeller følges.