Årsmelding 2021

Her finner du Stiftelsen Dams årsmelding for 2021.

Årsmeldingen er delt inn i en rekke ulike kapitler. Under finner du en innholdsfortegnelse der du kan hoppe rett til det kapitellet du er interessert i. Dersom du vil gå rett til selve årsmeldingen kan du hoppe over innholdsfortegnelser her.

Vil du heller lese årsmeldingen som pdf? Da kan du laste den ned her.

Innholdsfortegnelse

Forord fra styret

2021 ble et år der annerledes måter å jobbe på ble «den nye normalen». Mens 2020 var preget av krise og nye måter å jobbe på, ble 2021 et år der samfunnet i stor grad normaliserte digitale og hybride arbeidsformer. For Stiftelsen Dam har den største endringen vært at en rekordhøy sum har blitt fordelt til organisasjonene. I tillegg til økte inntekter fra Norsk Tipping ble samarbeidet med Helse -og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet videreført, der stiftelsen har fått ansvar for å håndtere to programmer knyttet til pandemien.

Totalt fordelte stiftelsen 454 millioner kroner til 1.151 prosjekter i 2021. Midlene er fordelt gjennom seks ulike programmer med totalt åtte ulike fagutvalg, i to ulike søknadssystemer og med en kombinasjon av faste og løpende søknadsbehandlinger. Det har vært en krevende balanseøvelse, både for organisasjonene som søker midler og for sekretariatet i Stiftelsen Dam. Men bak tallene ligger det en enorm innsatsvilje fra helsefrivilligheten, som har vært avgjørende for hvordan Norge har håndtert pandemien – særlig med tanke på utsatte og sårbare grupper.

At Stiftelsen Dam kunne ta på seg oppgaven med å fordele midler for det offentlige skyldes langsiktig arbeid med kvalitetssikring av søknadsbehandling, og gode nettverk både i organisasjonene og fagmiljøer. Tilliten stiftelsen har blitt vist har bidratt til å styrke omdømmet i politiske miljøer og forvaltningen, og selv om 2021 har vært et krevende år på mange måter har det også bidratt til å styrke stiftelsens posisjon.

På tross av at samfunnet var nedstengt store deler av 2021 har sekretariatet gjennomført seks ulike arrangementer. Noen heldigitale og noen hybride med publikum i salen i tillegg til digital overføring. Gjennom arrangementene har det blitt satt søkelys på blant annet frivillig helseberedskap, pengespillpolitikk og åpenhet i forskning. Det har også vært mulig å gjennomføre noen prosjektbesøk, og over hundre prosjekter har blitt profilert gjennom stiftelsens kanaler.

Årsmeldingen for 2021 viser en del av arbeidet som er gjort i stiftelsen det siste året. Styret ønsker å takke organisasjonene og sekretariatet for innsatsen og det gode samarbeidet. I 2022 begynner for alvor arbeidet med å gjenreise samfunnet etter krisen, og innsatsen som har blitt lagt ned de to siste årene lover godt for en sterk og betydningsfull helsefrivillighet.

Stiftelsen Dams styre som tiltrådte etter årsmøtet i 2021. Øverst f.v. generalsekretær Hans Christian Lillehagen, Magne Wang Fredriksen, Tom Tvedt, Jon-Richard Haugen, Trond Mathiesen og Adrian Kjølø Tollefsen. Foran f.v. Ingrid Stenstadvold Ross, Lilly Ann Elvestad, Hanne Elmenhorst og Brit Olssøn. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Hva går midlene til?

I 2021 fordelte Stiftelsen Dam totalt 275 millioner gjennom tre ordinære programmer og et pilotprogram. Administrasjonstillegget til søkerorganisasjonene kom i tillegg med totalt 35 millioner kroner. Stiftelsen Dam driftet for andre år på rad også to koronarelaterte programmer og fordelte gjennom dem totalt 145 millioner på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet (82 millioner) og Helsedirektoratet (63 millioner).

PROGRAMMENE

Ordinære programmer

Helse
Helseprosjekter og -tiltak med varighet på inntil tre år, rettet mot målgrupper i Norge som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse.

 • Åpning: 2. januar og 2. juni
 • Søknadsfrister: 15. mars og 15. september
 • Tildelinger: 15. juni og 15. desember

Forskning
Helseforskning rettet mot målgrupper i Norge som bidrar til å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse.

 • Åpning: 2. januar
 • Søknadsfrist: 17. februar for skissesøknad, 10. juni for utvidet søknad
 • Tildeling: 15. oktober

Ekspress
Små, enkeltstående prosjekter og tiltak med fokus på lokal aktivitet og frivillighet, i et program med enkelt søknadsskjema og rask saksbehandling, slik at det skal gå kort tid fra idé til gjennomføring.

 • Åpning: 2. januar og 2. juni
 • Søknadsfrister: 15. mars og 15. september
 • Tildelinger: 15. mai og 15. november

Pilotprogrammet Utvikling

Pilotprogram som rettet seg mot forsknings- og utviklingsprosjekter og som skulle prøves ut i perioden 2019-2021 med tildelinger i februar 2020 og 2021. Formålet med programmet var støtte til tidsavgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU-prosjekter).

 • Åpning: 2. juni 2020
 • Søknadsfrist: 15. september 2020
 • Tildeling: 15. februar 2021

Eksternt finansierte programmer

Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten (Stimuleringsprogrammet)

Koronarelaterte tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse. Det skal prioriteres å gi støtte til blant annet tiltak som tilbyr praktiske tjenester, møteplasser og aktiviteter for mennesker som er sosialt isolert som følge av smitteverntiltakene, samt digitalisering av likepersonsarbeid.

Programmet åpnet 25. juni 2020 og har siden da i hovedsak hatt løpende søknadsbehandling. De siste søknadene ble tatt imot 15. oktober 2021. Programmet ble avsluttet i november 2021, men regjeringen foreslo en tilleggsbevilgning på 50 millioner kroner til utdeling i 2022. Dette ble senere vedtatt av Stortinget.

Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre (Aktivitetsprogrammet)

Tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse hos sårbare eldre og eldre som har fått redusert sine tjenester grunnet smittevernhensyn forbundet med koronapandemien.

Programmet åpnet 31. august 2020 og har siden da i hovedsak hatt løpende søknadsbehandling. De siste søknadene ble tatt imot 15. oktober 2021. Programmet ble avsluttet i november 2021, og fikk en tilleggsbevilgning på 20 millioner kroner til utdeling i 2022.

Fordeling av midlene i 2021

Styret vedtar rammer for tildelingen av midler innenfor de ulike programmene i forbindelse med budsjettbehandlingen. For tildelingene på våren tar man utgangspunkt i føringene fra statsbudsjettet, og i revidert budsjett vedtas endelige rammer for høsttildelingene.

Til alle prosjekter, utenom Ekspress, følger det med et eget administrasjonstillegg til organisasjonen som har søkt om prosjektet. Se eget punkt for mer informasjon om dette. Videre i årsmeldingen er alle tall uten administrasjonstillegg dersom ikke annet er påpekt.

Flere har interesse av detaljert informasjon om Stiftelsen Dams tildelinger. Stiftelsen ønsker å være så transparent som mulig for å sikre innsyn i programmene. Styret, kontrollutvalget og søkerorganisasjonene har spesiell interesse av å vite i hvilken grad tildelingene skjer i henhold til vedtatte utlysninger. Sekretariatet trenger mye informasjon til intern kvalitetskontroll. Fagutvalgsmedlemmene ønsker informasjon om egne vurderinger. Statlige organer (som HelseOmsorg21-monitor) ønsker informasjon om hvilken type forskning det deles ut penger til.

I forbindelse med alle tildelinger gjøres det derfor en betydelig mengde analyser. I denne årsmeldingen deles de mest grunnleggende oversiktene, mens utfyllende informasjon er samlet på dam.stage.dekodes.no/statistikk.

Fordeling per program

I de fire programmene (Helse, Forskning, Ekspress og Utvikling) som delte ut stiftelsens egne midler ble det fremmet totalt 2.234 søknader i 2021. Total 742 av dem ble innvilget. Det gir en total tildelingsprosent på 33.

I vedleggene finnes komplette lister over alle organisasjonene som fikk innvilget midler og hvor mye de fikk innvilget, for hvert av de fem programmene.

Tabell 1: Antall nye søknader, antall innvilgelser og andel innvilgelse av søknadsantall i 2021

PROGRAMSØKNADERINNVILGELSERANDEL
Helse79519124 %
Forskning3033712 %
Ekspress1 03950449 %
Utvikling971010 %
Totalt2 23474233 %
Stimuleringsprogrammet*39619148 %
Aktviitetsprogrammet**38124163 %
* Program finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet
** Program finansiert av Helsedirektoratet

I programmene som formidlet stiftelsens egne midler ble det søkt om totalt 1,5 milliarder kroner, og tildelt 275 millioner.

Tabell 2: Totalt søknads- og innvilgelsesbeløp (i millioner kroner) og andel innvilgelse av søknadssum i 2021

PROGRAMSØKNADERINNVILGELSERANDEL
Helse606,9154,525 %
Forskning715,889,212 %
Ekspress27,613,147 %
Utvikling159,118,612 %
Totalt1 509,4275,318 %
Stimuleringsprogrammet*153,891,153 %
Aktivitetsprogrammet**97,769,164 %
*Program finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet
**Program finansiert av Helsedirektoratet.
I disse programmene ble administrasjonstillegget utbetalt sammen med den innvilgede summen. Dette utgjorde ti prosent av søknadssummen. I tabellen er administrasjonstillegget inkludert i innvilget sum.

Administrasjonstillegg

Med innvilgelsene i Helse og Forskning følger det med et eget administrasjonstillegg til organisasjonen som har søkt om prosjektet. Medlemsorganisasjonene får 20 prosent administrasjonstillegg av bevilgningene opp til fem millioner kroner, deretter ti prosent av det overskytende, og en øvre grense på totalt to millioner. De øvrige søkerorganisasjonene får ti prosent av hele bevilgningen. Selve utbetalingen av administrasjonstillegget foretas først i juni i det påfølgende året, når midlene fra Norsk Tipping mottas.

Tabell 3: Utbetalt administrasjonstillegg i millioner kroner

20212020201920182017
Sum i millioner kroner34,831,832,930,923,3
Sum i millioner 2015-kroner29,628,630,129,422,5

Utvikling over tid

Siden første utlysning i 1997 har Stiftelsen Dam mottatt over 40.000 søknader fra nesten 600 organisasjoner og innvilget over 13.000 prosjekter. Mot slutten av 2021 hadde stiftelsen rundt 1.200 pågående prosjekter. I grafene under presenteres noen av de viktigste utviklingstrendene. For detaljert oversikt se dam.stage.dekodes.no/statistikk.

Figur 1: Antall søknader per program og totalt, 2014-2021

Figur 2: Antall innvilgelser per program og totalt 2014-2021

Figru 3: Innvilget sum i millioner 2015-kroner, 2014-2021

Utlysninger

Hvert program har sine utlysninger (tidligere kalt «retningslinjer»). Utlysningene beskriver hva formålet med programmet er, hvem som kan søke og hva man kan søke om. I tillegg beskrives kort hvordan søknadene blir vurdert.

Alle vesentlige endringer i utlysningstekstene vedtas av styret og gjeldende utlysninger finnes til enhver tid på hvert enkelt program sin side på dam.stage.dekodes.no/programmer.

Slik behandles søknadene

Alle nye søknader behandles av ulike fagutvalg som vurderer søknadene etter fire vurderingskriterier og en karakterskala (1-7) som er felles for alle programmene.

Kriteriene er:

 1. Soliditet: Kvaliteten på de foreslåtte aktivitetene og metodene. I hvilken grad det foreslåtte arbeidet er ambisiøst og nytenkende.
 2. Virkning: Potensiell virkning og nytteverdi av det foreslåtte prosjektet. Formidling og deling av resultater og utnyttelsen av dem.
 3. Gjennomføring: Kvaliteten på prosjektets organisering, styring og ressursbruk (inkludert kompetansen til prosjektleder og prosjektgruppe).
 4. Stiftelsens prioriteringer: I hvilken grad prosjektet oppfyller de spesielle prioriteringene styret har nedfelt i utlysningen (som for eksempel frivillighet, bruker medvirkning og søkerorganisasjonens rolle i prosjektet).

Nøyaktig hvordan søknadsbehandlingen skal foregå beskrives i detalj i fagutvalgenes instrukser og rutinebeskrivelsene for søknadsvurdering. Både instruksene og rutinebeskrivelsene er publisert på stiftelsens nettsider. I programmene Forskning, Utvikling og Helse behandles framdriftsrapporter for å utløse midler til år to og år tre administrativt, med konsultasjon av fagutvalget ved behov. Ekspress-prosjekter er ettårige og har ikke framdriftsrapportering.

Styret vedtar endelig innstilling for alle tildelinger av nye prosjekter.

Fagutvalg Helse

Programmet Helse har to fagutvalg (vår og høst) som hvert består av 24 medlemmer (se vedlegg for liste over medlemmene). De består av en kombinasjon av nye og erfarne medlemmer, og representerer høy og variert fagkunnskap.

I søknadsvurderingen blir hver søknad innledningsvis vurdert av tre medlemmer, uavhengig av hverandre. Gjennomsnittskarakteren legger grunnlaget for om søknaden blir avslått, innvilget eller om den går videre til fornyet vurdering i runde to. Normalt skulle denne runden ha bestått av at alle fagutvalgsmedlemmene møttes for å diskutere søknadene i grupper og deretter i plenum. I 2021 ble disse møtene erstattet med digitale gruppemøter på grunn av smittevernhensyn.

Tabell 4: Nøkkelinformasjon for Helse vår og Helse høst 2021

Helse vår 2021Helse høst 2021
Gruppemøter12. mai9. november
Bevilget sum*71,8 millioner kroner82,7 millioner kroner
Søknader426369
Innvilgelser85106
Tildelingsprosent2029
Snittsum, innvilgede prosjekter844.000 kroner780.000 kroner
* Eklusive administrasjonstillegg

Fagutvalg og brukerutvalg Forskning

Fagutvalget for Forskning består av 30 medlemmer (se vedlegg for liste over medlemmene). Disse er delt i seks grupper á fem medlemmer. Søknadsbehandlingen skjer i to trinn. Først sender søker en forenklet skisse i en prekvalifiseringsrunde. Disse fordeles slik at fagutvalgsgruppene får omtrent like mange søknader. Basert på vurderingene til fagutvalget, inviteres rundt hundre søkere til å sende utvidede søknader i runde to. Disse søknadene vurderes av de samme gruppene som vurderte skissen, først individuelt og deretter diskuteres søknadene i gruppemøter. Normalt skulle disse gruppemøtene foregått fysisk, men på grunn av smittesituasjonen ble de gjennomført digitalt.

Basert på disse vurderingene sendes de høyest rangerte søknadene til et brukerutvalg (se vedlegg for liste over medlemmene) for en vurdering av kvaliteten på brukermedvirkningen i prosjektet.

Tabell 5: Nøkkelinformasjon for Forskning 2021

Forskning 2021
Gruppemøter6.-9. september
Brukermøter21. september
Bevilget sum*89,2 millioner kroner
Skissesøknader302
Utvidede søknader94
Innvilgelser37
Prosent invitert til å sende utvidede søknader32
Tildelingsprosent (basert på utvidede søknader)39
Tildeldingsprosent (basert på skissesøknader)12
Snittsum, innvilgede prosjekter2.410.000 kroner
* Eksklusive administrasjonstillegg

Fagutvalg Ekspress

Fagutvalget for Ekspress består nå av 16 medlemmer (se vedlegg for liste over medlemmene). De består av kandidater med litt annen bakgrunn enn de andre fagutvalgene, i og med at fokus her er på lokale aktiviteter og tiltak. I søknadsvurderingen blir alle søknadene vurdert av to utvalgsmedlemmer uavhengig av hverandre.

Gjennomsnittskarakteren avgjør om et prosjekt får midler eller ikke. I 2021 ble det gjennomført to søknadsrunder med en ramme på seks og syv millioner for henholdsvis vår og høst.

Tabell 6: Nøkkelinformasjon for Ekspress vår og Ekspress høst 2021

Ekspress vår 2021Ekspress høst 2021
Bevilget sum6,0 millioner kroner7,1 millioner kroner
Søknader554485
Innvilgelser236268
Tildelingsprosent4355
Snittsum, innvilgede prosjekter25.314 kroner26.451. kroner

Fagutvalg Stimuleringsprogrammet

Fagutvalget for Stimuleringsprogrammet bestod av 30 medlemmer (se vedlegg for liste over medlemmene). Alle søknadene ble vurdert av tre utvalgsmedlemmer uavhengig av hverandre. Søknadsbehandlingen skjedde i sin helhet digitalt og uten møter mellom fagutvalgsmedlemmene. Gjennomsnittskarakteren avgjorde om et prosjekt fikk midler eller ikke.

Tabell 7: Nøkkelinformasjon for Stimuleringsprogrammet

Stimuleringsprogrammet 2021
Bevilget sum*91,1 millioner kroner
Søknader396
Innvilgelser191
Tildelingsprosent48
Snittsum, innvilgede prosjekter434.000 kroner
* Inklusiv administrasjonstillegg

Fagutvalg Aktivitetsprogrammet

Fagutvalget for Aktivitetsprogrammet bestod av tolv medlemmer (se vedlegg for liste over medlemmene). Alle søknadene ble vurdert av tre utvalgsmedlemmer uavhengig av hverandre. Søknadsbehandlingen skjedde i sin helhet digitalt og uten møter mellom fagutvalgsmedlemmene. Gjennomsnittskarakteren avgjorde om et prosjekt fikk midler eller ikke.

Tabell 8: Nøkkelinformasjon for Aktivitetsprogrammet

Aktivitetsprogrammet 2021
Bevilget sum*69,1 millioner kroner
Søknader381
Innvilgelser241
Tildelingsprosent63
Snittsum, innvilgede prosjekter263.000
* Inklusiv administrasjonstillegg

Kontrollutvalget

Når fagutvalgene har levert sin innstilling vurderer Stiftelsen Dams kontrollutvalg om søknadsbehandlingen og tildelingen har skjedd i henhold til Stiftelsen Dams vedtekter, utlysninger og instrukser. Kontrollutvalget avgir beretning til styret om hver enkelt tildeling og avgir også en samlet beretning for alle tildelinger innen et kalenderår, som følger saken om årsregnskapet.

Styrets behandling

Styret vedtar endelig innstilling fra fagutvalgene. Styret tar stilling til innstillingen som helhet og har ikke anledning til å gjøre endringer. Om innstillingen inneholder tildeling til organisasjoner som har representasjon i styret, så fratrer det respektive styremedlem i behandlingen av tildeling til egen organisasjon.

Aktivitetsprogrammet (oppdragsgiver Helsedirektoratet) og Stimuleringsprogrammet (oppdragsgiver Helse- og omsorgsdepartementet) er hjemlet i avtaler mellom oppdragsgiver og Stiftelsen Dam. Det ble oppnevnt styringsgrupper som hadde ansvar for nødvendige justeringer i programmenes utlysninger. Styret vedtok tildelingene etterskuddsvis, i tråd med innstillingene og de løpende vedtakene som ble gjort administrativt.

Elektronisk søknadssystem

Damnett er Stiftelsen Dams eget elektroniske søknads- og prosjekthåndteringssystem. Det ble påbegynt utviklet i 2013. Brukernes tilbakemeldinger og endringer i stiftelsens søknadsbehandling gjør at systemet er under kontinuerlig utvikling.

2021 inkluderte følgende ressurskrevende utviklingsprosjekter i Damnett:

 • Ekspress 2022 med løpende søknadsfrist.
 • Forbedringer i søkeres og organisasjoners brukeropplevelser.
 • Integrering av programmene Utvikling og Ekstraprogrammet.
 • Utvikling av nye datauttrekk (kalt «hovedark») – et for alle søknader og pågående prosjekter og et for pågående prosjekter i Forskning.

Både søkere, prosjektkoordinatorene og fagutvalgsmedlemmene er gjennomgående fornøyd med systemet. I 2021 svarte 76 prosent av søkerne i programmet Helse at de var fornøyde eller svært fornøyde med Damnett (n=603). Til sammenlikning svarte 79 prosent det samme i 2020 (n=735).

I pilotprogrammet Utvikling, Stimuleringsprogrammet og Aktivitetsprogrammet benyttes et annet søknadssystem. SurveyMonkey Apply er en løsning som leveres av verdens største tilbyder av nettbaserte spørreundersøkelser, canadiske SurveyMonkey. Løsningen ble valgt fordi den har de viktigste funksjonene, er svært brukervennlig, trygg og rimelig. Dessuten ville det tatt for lang tid å utvikle denne løsningen i Damnett. Søknadsskjemaene og søknadsflyten her er bygget av sekretariatet selv. I Stimuleringsprogrammet svarer 80 prosent at de er fornøyde eller svært fornøyde med søknadssystemet (n=294). I 2020 svarte 76 prosent det samme (n=264).

Fra avslagsbegrunnelser til innsyn i vurderingene

Siden 2016 er det gitt avslagsbegrunnelser i programmet Helse. Disse krevde en del manuelt arbeid og dermed mye ressurser. I løpet av 2019 ble det besluttet å legge om til mer innsyn i selve vurderingene, slik at utarbeidelse av denne type avslagsbegrunnelser ikke lenger er nødvendig. I 2021 har søker og organisasjonene fått innsyn i alle vurderingene, det vil si karaktersettingen på de fire kriteriene, gjennomsnittskarakteren og kommentarene om styrker og svakheter, som fagutvalgsmedlemmene legger inn.

Omleggingen har blitt tatt godt imot og det er nå også innført for Forskning. I programmene i SurveyMonkey Apply er det også praktisert fullt innsyn i vurderingene. I 2021 har det blitt gitt innsyn for alle programmene unntatt Ekspress. I dette lavterskelprogrammet vil det bli for kostbart å pålegge fagutvalgsmedlemmene å skrive vurderinger.

Kvalitetssikring og forskning

Stiftelsen Dam gjør regelmessige og systematiske vurderinger av søknadsbehandlingen. Grunnlaget for vurderingene inkluderer tilbakemeldinger fra organisasjonene, analyser av søknadsbehandlingen, gjennomgang av andres forskning og spørreundersøkelser rettet mot alle sentrale interessenter. Når viktige endringer gjøres tas det også sikte på å evaluere effekten av dem før de innføres. Endringene baseres på etablert kunnskap og dokumenterte erfaringer som andre finansiører i innland og utland allerede har gjort seg. I tillegg jobber sekretariatet med egen kunnskapsinnhenting fra eget og andres datagrunnlag.

Målsetningen er at disse vurderingene og analysene skal bidra til å gjøre programmene så treffsikre som mulig og at de skal være av en slik kvalitet at de også kan brukes i forskningsøyemed, slik at de kan danne grunnlag for vitenskapelige artikler. I tillegg er det en målsetning at dette arbeidet skal bidra til å løfte kvaliteten på søkerorganisasjonenes arbeid og at andre finansiører skal kunne bruke kunnskapen til å løfte kvaliteten på sine tildelingsprosesser.

Stiftelsen fikk i 2021 publisert sin første vitenskapelige artikkel. Den omhandlet en studie som så nærmere på om det å gi strukturerte tilbakemeldinger til fagutvalgsmedlemmene har en effekt på graden av enighet dem imellom. Les mer om studien på dam.stage.dekodes.no/feedback og om kvalitetssikringsarbeidet på dam.stage.dekodes.no/kvalitetssikring.

Analyser av søknadsvurderingen

Ved å sammenlikne søknadsbunken med de innvilgede prosjektene, kan man se om det er systematiske skjevheter i måten Stiftelsen Dam fordeler midlene på. Hvis det for eksempel avdekkes at noen aldersgrupper eller noen helseområder er overrepresentert (sammenlignet med hva det søkes om), er det grunn til å undersøke hva årsaken er.

Resultatet av noen av disse analysene kan ses på dam.stage.dekodes.no/statistikk, og de viser gjennomgående at det ikke er store skjevheter i tildelingene fra stiftelsen.

Det er for eksempel ingen sammenheng mellom …

 • … hvor store organisasjonene er, og hvor høy innvilgelsesandel de har. Med andre ord, er det antallet sendte søknader som er avgjørende for hvor mange søknader man får innvilget, ikke størrelsen på organisasjonen. Dette ser vi både dersom organisasjonens størrelse måles i form av driftsinntekter eller medlemstall.
 • … hvor mange søknader en organisasjon har sendt og hvor høy innvilgelsesandel de får. Det er med andre ord antakelig ikke sli at erfarne organisasjoner kommer bedre ut av søknadsprosessen. Det er også slik at alle helseområder har tilnærmet lik andel innvilgelser, relativt til andelensøknader (Tabell 9).

Tabell 9: Andel søkt og innvilget av antall søknader etter helseområde for programmene Helse og Forskning i 2021

HelseområdeSøkt (n=1098)Innvilget (n=228)
1. Psykisk helse35 %30 %
2. Somatisk helse25 %28 %
3. Tiltak for bedre levekår16 %18 %
4. Tiltak for funksjonshemmede20 %21 %
Andre helseområder5 %3 %

Et annet sentralt kvalitetsmål er graden av enighet mellom fagpersonene som vurderer søknadene. Selv om det må forventes (og kanskje til og med er ønskelig) at personer som vurderer samme søknad ikke er hundre prosent enige, er enigheten i dag lavere enn ønskelig. Det kan blant annet være en indikasjon på at utlysningene er utydelige eller at opplæringen ikke er god nok. At enigheten er lavere enn man skulle ønske er en utfordring de fleste finansiører både i Norge og utlandet har. Stiftelsen Dam har lagt til rette for å kartlegge enighet for alle sine tildelinger. I tillegg gjennomfører stiftelsen studier som tester ut tiltak for å øke enigheten mellom fagfeller og for å undersøke faktorene som påvirker graden avenighet. Dette er nærmere beskrevet i rapporten Bedre søknadsbehandling.

Spørreundersøkelser

Faste og strukturerte spørreundersøkelser er ganske nytt for Stiftelsen Dam og for 2021 ble det gjennomført undersøkelser rettet mot alle stiftelsens viktigste grupper:

 • Prosjektkoordinatorene
 • Generalsekretærer i medlemsorganisasjonene
 • Søkere og prosjektledere
 • Fagutvalg Helse
 • Fagutvalg Forskning

Målsetningen med disse undersøkelsene er å sørge for at tilbakemeldingene knyttet til de sentrale problemstillingene hos stiftelsen og organisasjonene settes i system og blir sammenlignbare fra år til år. Slik kan Stiftelsen Dam lettere navigere i den retningen medlemsorganisasjonene ønsker.

Undersøkelsene viser gjennomgående høy tilfredshet med Stiftelsen Dam generelt, sekretariatets brukerstøtte og med søknadssystemene Damnett og SurveyMonkey Apply.

På hovedspørsmålet «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med søknadsprosessen generelt sett?» svarte totalt mellom 84 og 96 prosent at de var «fornøyd» eller «svært fornøyd».

Figur 4: Andel søkere i de ulike programmene som er fornøyd/svært fornøyd med søknadsprosessen

I spørreundersøkelsen som sendes til organisasjonenes prosjektkoordinatorer, svarer 68 prosent at de er fornøyde/svært fornøyde med søknadsprosessene. 15 prosent svarer at de er misfornøyde/svært misfornøyde.

Åpenhet

Stiftelsen Dam deler ut penger til prosjekter i regi av frivillige helseorganisasjoner i Norge. Med dette følger et spesielt ansvar, og åpenhet om tildelingsprosessene er en viktig del av dette. Stiftelsen har i lengre tid praktisert bred åpenhet rundt egne tildelinger, og i 2020 ble dette nedfelt i egne retningslinjer for åpenhet. Disse beskriver både hva som skal deles fra sekretariatets arbeid og om søknadsbehandlingen. I tillegg beskrives hva som kreves av åpenhet i de prosjektene som støttes.

Målet er at det skal være mulig for enhver på egenhånd å orientere seg om hva som skjer fra en søknad mottas til den innvilges eller avslås, og det skal være mulig å forstå hvorfor beslutningen ble tatt. Videre skal det være mulig for enhver å enkelt finne informasjon om de prosjektene som tildeles støtte, herunder informasjon om prosjektets hensikt, metode og resultater, samt publikasjoner som utgår fra prosjektet.

Godkjenning av nye søkerorganisasjoner

I 2021 har 26 organisasjoner søkt om godkjenning som søkerorganisasjon. Åtte organisasjoner fikk innvilget søkerrett, mens 18 fikk avslag. Ved utgangen av 2021 var det 215 organisasjoner med godkjent søkerrett i Stiftelsen Dam. Tre organisasjoner ble fratatt søkerrett i 2021 i forbindelse med fornying av søkerrett og krav om innsending av nye organisasjonsdokumenter.

Likebehandling av organisasjonene er rettesnoren i vurderingene, og retningslinjene fra 2016 benyttes. Det legges spesielt vekt på vedtektsfestet helseformål og at organisasjonen også må ha helse som hovedvirksomhet, at organisasjonen må ha sitt virke minst på fylkesnivå og at organisasjonen må ha samsvar mellom vedtektsfestet formål og aktivitet. I tillegg har blant annet kravet til demokratisk styringsstruktur vært sterkt vektlagt, slik styret har ønsket det. Søkerorganisasjoner må sende inn sine vedtekter, årsmelding og årsregnskap til fornyet vurdering hvert femte år. Denne oppgaven genereres automatisk til organisasjonsansvarlig i Damnett etter frister som er lagt inn. Organisasjoner uten søkerrett har full anledning til å søke prosjektmidler i samarbeid med en allerede godkjent organisasjon, der denne står som søker.

Brukerstøtte og oppfølging av prosjekter

Stiftelsen Dam har tett oppfølging av prosjektene som er tildelt midler. Dette gjøres primært gjennom kommunikasjon i søknads- og saksbehandlingssystemet Damnett, telefoner og møter, både med prosjektledere og representanter fra søkerorganisasjonene (se også kapittel Kommunikasjon). Damnett sikrer at kommunikasjonen med alle involverte forenkles, dokumenteres og samles på ett sted.

I 2020 ble det gjennomført en omfattende innspillsrunde blant medlemsorganisasjonene for å få deres synspunkter på totaliteten i stiftelsens programmer, deres innretning og rammer. Disse innspillene dannet grunnlaget for utviklingen av stiftelsens programmer i 2021. Særlig har det vært arbeidet med å forberede løpende søknadsvurderinger for Ekspress fra 1. januar 2022 og delingen av Helse-programmet fra august 2022.

Prosjektkoordinatormøter

Prosjektkoordinatorene fra medlemsorganisasjonene samles til flere møter i året. Dette er møter med informasjon, erfaringsutveksling, nettverksbygging og tilbakemeldinger til sekretariatet. I 2021 ble disse møtene gjennomført digitalt på grunn av smittevernhensyn, og var noe kortere enn de fysiske møtene vi tidligere har gjennomført. Disse møtene er viktige også for sekretariatet for å få tilbakemeldinger fra prosjektkoordinatorene som samlet forum. Det jobbes med endringer slik at informasjonsmøter avholdes digitalt og kan gjennomføres hyppigere og være kortere. Det vil også være behov for fysiske møter som kan legges opp til dialog og utveksling.

Rådgivning

Gjennom hele året har sekretariatet en kontinuerlig rådgivningstjeneste for organisasjoner, prosjektledere og potensielle søkere. Dette foregår i hovedsak via telefon, epost og noen egne møter. De vanligste temaene der det er behov for assistanse, rådgivning og avklaringer er prosjektidéer, søknadsskriving, tolkning av utlysning, spørsmål om avslag og hvordan forbedre søknader, prosjektgjennomføring, søknad om endringer og ikke minst brukerstøtte til de elektroniske søknadssystemene Damnett og SurveyMonkey Apply.

Det er gjort en større oppgradering av nettsidene i 2021, der hensikten blant annet har vært å avlaste behovet for rådgivning. All informasjon om programmene og søknadsprosessene er samlet på ett sted, for å gjøre det enklere å navigere for søkere og organisasjoner. Det er også opprettet egne «ofte stilte spørsmål»-seksjoner for alle programmer, om oppdateres jevnlig. Kontakten med organisasjonene gir i tillegg til spørreundersøkelser og innspillsrunder nyttig informasjon om hva som fungerer godt og dårlig rundt søknadsprosess, oppfølging av prosjekter, rapportering og samarbeid.

Rapportering

Ettårige Helse- og Ekspress-prosjekter har ikke krav om rapportering før det skal leveres regnskaps- og sluttrapport. Alle prosjektene i Helse og Forskning som løper over flere år, må levere en framdriftsrapport og må få denne godkjent for å utløse neste utbetaling.

For Helse og Utvikling er det kun én regnskapsrapportering ved prosjektslutt. Det gjør at antall regnskap som skal sendes inn og gjennomgås er redusert. Det letter arbeidet både for organisasjonene og sekretariatet. Mange regnskap må revideres og grensen er nå på 300.000 kroner. For Forskning leveres det årlige regnskapsrapporter, men ingen av disse kreves det revisjon for. Rapporter med mangler krever noe ekstra oppfølging, men rutinene er gode slik at prosessen og oppfølgingen er godt sikret.

Ved endt prosjektperiode leveres det en sluttrapport. Sluttrapportene er viktige for prosjektdokumentasjonen, og bidrar til spredning av erfaringer. Det er utarbeidet sluttrapportering og behandling av disse som gir mulighet for mer og bedre dokumentasjon av resultatene. Organisasjonene overholder stort sett frister for rapporteringen, men i Forskning er det behov for en del utsettelser og rådgivning. Noe utsettelse skyldes sykdom, permisjoner eller andre forhold som forsinker. Sluttrapportene publiseres i Stiftelsen Dams prosjektbibliotek.

Det er innført automatisk påminnelse og purrerutiner for rapportering. Dette letter og kvalitetssikrer oppfølgingsarbeidet og gir mulighet for raskere og mer systematisk rapportbehandling.

Organisasjonen

Dette kapittelet presenterer Stiftelsen Dams styre, medlemmer av representantskapet og ulike organer.

Styret

Styret er Stiftelsen Dams øverste organ. Styremedlemmene blir valgt av årsmøtet og har funksjonsperiode på to år. Dessuten har Den Norske Advokatforening fast styreplass, og deres representant i styret oppnevnes for to år av gangen.

Etter årsmøte består styret av følgende oppnevnte/valgte medlemmer:

Styremedlemmer valgt på årsmøtet i 2019 (til 2022, for tre år etter gamle regler):

 • Generalsekretær Trond Mathiesen, Landsforeningen uventet barnedød, styremedlem
  • Fagsjef Trine G. Kalstad, vara
 • Generalsekretær Lilly Ann Elvestad, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, styremedlem
  • Organisasjons- og utviklingsleder Hanne Witzø, vara
 • Ass. generalsekretær Jon-Richard Haugen, Nasjonalforeningen for folkehelsen, styremedlem
  • Fagsjef Tone P. Torgersen, vara

Styremedlem valgt på årsmøtet i 2020 (til 2022, for to år):

 • Generalsekretær Adrian Kjølø Tollefsen, Mental Helse Ungdom (gjenvalgt som nestleder i 2021)
  • Prosjektsjef Ranveig Stava, vara

Styremedlemmer valgt på årsmøtet i 2021 (til 2022, for ett år, overgangsår til nye regler):

 • Generalsekretær Ingrid Stenstadvold Ross, Kreftforeningen (gjenvalgt som leder i 2021)
  • Seksjonssjef for forebygging Jon Kirknes, vara
 • Generalsekretær Magne Wang Fredriksen, Multippel Sklerose Forbundet, styremedlem
  • Styreleder Lise Johnsen, vara
 • Forbundsleder Tom Tvedt, Norsk Forbund for Utviklingshemmede, styremedlem
  • Seniorrådgiver Jens Petter Gitlesen, vara
 • Leder ideell virksomhet, forskning og utvikling Brit Olssøn, Norske Kvinners Sanitetsforening, styremedlem
  • Avdelingsleder Hanne Rustad, vara

Styremedlem oppnevnt av Den Norske Advokatforening valgt på årsmøtet i 2020 (til 2022, for to år, overgangsår til nye regler):

 • Advokat Hanne Elmenhorst, Den Norske Advokatforening, styremedlem
  • Advokat, Siw Bleikvassli, vara

Jamfør stiftelsesloven er alle styremedlemmer personlig valgt/oppnevnt og personlig ansvarlig, og representerer ikke sine medlemsorganisasjoner. Det skal tilstrebes at begge kjønn er representert i styret med minst 40 prosent, en målsetting som er oppfylt.

På årsmøte 5. mai 2021 ble Ingrid Stenstadvold Ross, Kreftforeningen, enstemmig valgt som styreleder og Adrian Kjølø Tollefsen, Mental Helse Ungdom, valgt som nestleder.

Det ble avholdt åtte styremøter i 2021 (to elektroniske møter og seks ordinære møter, hvorav fem var digitale). I forbindelse med oktobermøtet ble det avholdt styremøte inkludert et styreseminar over to dager på Losby Gods. Styret har også deltatt på årsmøtet i mai. I løpet av året har styret behandlet 98 saker.

Det skal velges nytt styre på neste ordinære årsmøte 4. mai 2022. Dette vil være første året hvor styret velges under ett og for to år, etter nye regler vedtatt i 2020.

Medlemsorganisasjonene

Stiftelsen Dam har 45 medlemsorganisasjoner i representantskapet. Medlemsorganisasjonene har bidratt med følgende innskudd til grunnkapitalen:

ÅrstallOrganisasjonInnskudd i kroner
1993Kreftforeningen400.000
Nasjonalforeningen for folkehelsen400.000
Norges Blindeforbund400.000
1995Landsforeningen for hjerte- og lungesyke400.000
Rådet for psykisk helse400.000
Redd Barna400.000
Norske Kvinners Sanitetsforening200.000
Norsk Revmatikerforbund200.000
1996Diabetesforbundet400.000
Norsk Folkehjelp400.000
ADHD Norge400.000
Funksjonshemmedes Fellesorganisajson400.000
Landsforeningen uventet barnedød400.000
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte100.000
1997Norges Handikapforbund400.000
1998Norges Astma- og Allergiforbund400.000
Norges Døveforbund100.000
Foreningen for hjertesyke barn100.000
HLF Hørselshemmedes Landsforbund100.000
2000Norges Bedriftsidrettsforbund100.000
Multippel Sklerose Forbundet i Norge200.000
Forbundet Mot Rusgift100.000
2003Norsk Forbund for Utviklingshemmede100.000
2005IVARETA – pårørende berørt av rus100.000
2006Den Norske Turistforening100.000
2007Norsk Epilepsiforbund100.000
2009Hest og Helse100.000
2012Mental Helse100.000
2015Norges Parkinsonforbund100.000
Dysleksi Norge100.000
Cerebral Parese-forening100.000
2016Unge Funksjonshemmede100.000
2017Afasiforbundet i Norge100.000
Mental Helse Ungdom100.000
Psoriasis- og eksemforbundet100.000
Norges Røde Kors400.000
2019Norsk foreninge for slagrammede100.000
Personskadeforbundet LTN100.000
2020Hjernesvulstforeningen100.000
Norges ME-forening100.000
ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser100.000
Norges Fibromyalgi Forbund100.000
Voksne for barn100.000
Hjernerådet100.000
Autismeforeningen i Norge100.000

Representantskapets årsmøte

Det ordinære årsmøtet i representantskapet ble avholdt digitalt på Teams 5. mai 2021. Av 45 medlemsorganisasjoner i representantskapet deltok 41 organisasjoner. Stemmene ble innsendt via eget elektronisk stemmeskjema.

Representantskapets fremste oppgave er å føre tilsyn med stiftelsens virksomhet, gjennomføre valg, samt gi uttalelse om årsregnskap og årsberetning.

Årsmøtesaker

Årsmelding 2020, årsregnskap 2020 og budsjett 2021
Representantskapet hadde ingen anmerkninger verken til årsmelding, regnskap eller budsjett.

Diskusjon om kriterier for medlemskap i representantskapet
Representantskapet diskuterte kriterier for medlemskap i representantskapet, og forslag til nye vedtekter blir lagt fram for årsmøte i 2022 etter høring blant organisasjonene om nye kriterier.

Valg
Det ble gjennomført vedtektsfestede valg av nye medlemmer og varamedlemmer til styret, valgkomite og revisor.

Medlemsmøte

Det har ikke vært avholdt egne medlemsmøter utover representantskapets årsmøte i 2021.

Valgkomiteen

Valgkomiteen velges av årsmøtet, vanligvis for en treårsperiode. På grunn av endringene i valgsystemet til styre, så ble det gjort unntak fra vedtektenes regler i 2021.

Valgkomiteen består av følgende personer etter årsmøtet i 2021:

 • Generalsekretær Helene Thon, Foreningen for hjertesyke barn, leder (valgt til 2022)
 • Ass generalsekretær Jørn Madla Sibeko, Norsk Epilepsiforbund, medlem (valgt til 2022)
 • Generalsekretær Hedvig Ekberg, Norsk Forbund for utviklingshemmede, medlem (valgt til 2024)
 • Fung. generalsekretær Michael Lindholm, Ivareta – Pårørende berørt av rus, 1. vara (valgt til 2024)
 • Generalsekretær Anne Elisabeth Eriksrud, Norges Astma- og Allergiforbund, 2. vara (valgt til 2024)

Revisor

Revisor velges for ett år av gangen, jfr. Stiftelsen Dams vedtekter.

Revisjonsselskapet BDO ble gjenvalgt som revisor på årsmøtet.

Finansutvalget

Finansutvalget oppnevnes av styret for en treårsperiode og er oppnevnt for perioden 2020-2022.

Utvalgets mandat er å bistå sekretariatet og styret med finansielle plasseringer.

Utvalget består av følgende medlemmer:

 • Organisasjonssjef Anne Cecilie Graver Bjelke, Kreftforeningen, leder
 • Selvstendig næringsdrivende Vegard Thorsen (tidligere økonomisjef i Redd Barna)
 • Administrasjonssjef Pål Heffer, FFO (fra oktober 2021, etter at Berit Dalby, Norges Blindeforbund måtte trekke seg fra vervet i 2021)

Finansutvalget har hatt tre møter i 2021. Foruten å følge plasseringene til stiftelsen og gi råd om eventuelle rebalanseringer som foreslås av Grieg Investor, har finansutvalget bistått sekretariatet med råd om øvrige økonomiske forhold i stiftelsen. Et særlig fokus i 2021 har vært ytterligere operasjonalisering av de etiske retningslinjene som fra 2021 også omfatter obligasjonsdelen av stiftelsens plasseringsportefølje. Finansutvalget får orienteringer om budsjettarbeid, årsregnskap og likviditetsstyring i stiftelsen.

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget oppnevnes av styret for en treårsperiode og er oppnevnt for perioden 2019-2021. Det foreslås at kontrollutvalget oppnevnes for to år og følger styrets valgsyklus framover. Utvalget skal påse at retningslinjer blir fulgt i forbindelse med tildelingene og avgir beretning for hver tildeling til styret.

Kontrollutvalget har innsyn i prosessene knyttet til utlysning, søknadsfrister og behandling av søknader, og har i tillegg deltatt på fagutvalgenes fordelingskonferanser. Kontrollutvalget avgir også egen beretning for alle tildelinger innenfor et år som skal følge med i saksgrunnlaget for årsregnskapet til årsmøtet.

Kontrollutvalget har hatt seks møter i 2021 (fire ordinære på Teams og to elektroniske).

De har avgitt seks beretninger til styret, i tillegg til egen beretning for 2021 som skal følge årsmeldingen.

Utvalget består av følgende medlemmer:

 • Johan Kr. Falk-Pedersen, leder
 • Vibeke Johnsen, medlem
 • Jon Jæger Gåsvatn, medlem
 • Gunveig Eide, medlem
 • Ingrid Tollånes, medlem
 • Annhild Mosdøl, vara

Sekretariat, administrasjon og økonomi

I 2021 har sekretariatet bestått av en stab med følgende medarbeidere:

 • Generalsekretær Hans Christian Lillehagen
 • Programsjef Jan-Ole Hesselberg
 • Leder programdrift Jan H. Gulbrandsen
 • Leder programutvikling Ida C. Svege
 • Fagsjef Forskning Eli Drivdal (gikk av med pensjon 31. oktober 2021)
 • Rådgiver programdrift Taran H. Søberg
 • Rådgiver programdrift Lisa Nome
 • Rådgiver programdrift Marie T. Storm (tidsavgrenset engasjement)
 • Kommunikasjonssjef Hege Bjørnsdatter Braaten
 • Politisk rådgiver Anders Kjellevold
 • IT-leder Bergsvein Vollan
 • Controller Stig Lidsheim (80 prosent stilling)
 • Kontorleder Eva Næss
 • Administrasjonssekretær Ann-Karin Olsen

Det har ikke vært nyansettelser i 2021.

Arbeidsmål og spesielle utfordringer

Sekretariatet har arbeidet innenfor vedtatt strategi for treårsperioden 2019-2021. Det siste året i strategiperioden fortsatte å være unormalt, ved at det meste ble preget av pandemihåndtering og en stor arbeidsmengde. Ny strategiperiode ble forberedt og arbeidet med i sekretariatet og styret hele høsten 2021. Endelig strategi for de neste fem årene ble vedtatt i styrets desembermøte.

Strategien for 2019-2021 har hatt visjonen «Bedre helse og deltakelse for alle i Norge», og skal oppfylles gjennom å jobbe for å:

 1. Sikre inntekter og bygge omdømme for stiftelsen
 2. Involvere medlemsorganisasjonene mer
 3. Arbeide med å øke kvaliteten i søknadsprosessene, herunder fagutvalgene
 4. Være en modig og grensesprengende stiftelse.

Sikre inntekter og bygge omdømme for stiftelsen

Arbeidet i stiftelsen og i sekretariatet har vært preget av koronapandemien, også i 2021. Stiftelsens kjernevirksomhet handler om å sikre inntekter til å finansiere organisasjonenes prosjekter. Stiftelsens evne til å gjøre dette handler om et godt omdømme og tillit fra organisasjonene til å gjøre oppgaven. I 2021 kom det ekstra inntekter til stiftelsens formål, gjennom Stimuleringsprogrammet og Aktivitetsprogrammet, finansiert av henholdsvis Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet. Dette var en videreføring fra året før, og har også blitt forlenget inn i 2022. Omdømmet til Stiftelsen Dam har blitt styrket gjennom pandemien, og navnebyttet fra 2019 er det få som snakker om lenger. De siste to årene er det en dobling av visninger på nettsidene. Formålene, kommunikasjonen og det politiske arbeidet henger bedre sammen enn tidligere år og har bidratt til en positiv utvikling på området. I tillegg har stiftelsen jobbet med spillpolitiske saker, for en styrket pengespilllovgivning i Norge, og bedre tiltak for og kunnskap om spillavhengighet. Se også kapittelet Kommunikasjon.

Involvere medlemsorganisasjonene mer

Organisasjonene sendte inn rekordmange søknader til stiftelsen i 2021. Særlig skyldtes det de ekstraordinære programmene som administreres av stiftelsen. Dette ville ikke vært mulig uten involvering av medlemsorganisasjonene, både de som sitter i styret og flere andre. Representantskapet diskuterte i 2021 om det skulle etableres retningslinjer for opptak av medlemskap i stiftelsen. Det er i alt 45 medlemmer av representantskapet og det ble høsten sendt ut et forslag til retningslinjer for hvordan nye medlemmer skal tas opp. Det kom inn åtte skriftlige svar på innspillsrunden, som alle støttet forslaget. De endelige retningslinjene fra styret vil bli behandlet gjennom egen vedtektssak på årsmøtet 2022, og innebærer blant annet at opptak krever allerede godkjenning som søkerorganisasjon og anbefaling fra minst to eksisterende medlemmer av representantskapet.

Styret og sekretariatet har gjennom hele 2021 arbeidet med å utvikle programmene til å bli mer treffsikre, og med utgangspunkt i innspillsrunden fra 2020 som ga viktige føringer for framtiden til programmene. Intensjonen med innspillsrunden var å få organisasjonenes synspunkter på framtidens behov innen stiftelsens programmer og bidra til viktig utvikling av arbeidet medlemsorganisasjonene er opptatte av. Årlig gjennomføres undersøkelser blant medlemsorganisasjonenes generalsekretærer og prosjektkoordinatorer. Disse viser stor tilfredshet med stiftelsen og programmene. Tilbakemeldingene viser at det kan være behov for å utvikle møteplassene enda mer, involvere også utenom tradisjonelle kanaler og legge opp til mer opplæring og digitale møteformer.

Arbeide med å øke kvaliteten i søknadsprosessene, herunder fagutvalgene

Dette arbeidet har fortsatt også i 2021, som en langsiktig satsing i stiftelsen samtidig som det er stor aktivitet i ordinære og ekstraordinære programmer. Kompleksiteten til stiftelsen har økt, samtidig som antall søknader har vært veldig høyt. Det har vært en utfordring å kunne dele ut midler på en kvalitetsmessig forsvarlig måte, samtidig som antall fagutvalgsmedlemmer og sekretariatet hadde ressursbegrensninger.

Det systematiske arbeidet med kvalitet i prosessene har bidratt til at kapasiteten faktisk har økt, gjennom å ta i bruk etablerte nettverk og systemer som var antatt å kunne oppskaleres. Det kunne man fastslå allerede fra 2020, men viste seg å være mulig å bygge på også i 2021.

Det er grunn til å tro at søknadsbehandlingen ikke har vært skadelidende av heldigital behandling. Hvert enkelt fagutvalgsmedlem har gjort sine vurderingsoppgaver hjemme og i noen programmer ble det gjennomført digitale møter. Samtidig fikk sekretariatet prøvd ut løpende søknadsvurderinger uten søknadsfrister. Dette er læring som er brukt til å designe og utvikle de nye programmene som kommer i drift fra 2022. Blant annet gjelder dette de prosjektene som søker om relativt lave søknadssummer, i programmene Ekspress og (nye) Helse.

Internt forskningsarbeid har fortsatt i 2021, og styret vedtok i mars en FoU-plan hvor interne forskningsressurser undersøker egne problemstillinger som er relevante for programutviklingen. Stiftelsen skal dessuten skaffe til veie relevant kunnskap der det er tilgjengelig og bruke dette i egne programmer. Dette har også ligget til grunn for strategiarbeidet for de neste fem årene.

Det vises for øvrig til kapittelet Hva går midlene til.

Være en modig og grensesprengende stiftelse

I løpet av de to siste årene har stiftelsen vist stor omstillingsevne og testet alternative måter å vurdere søknader på. Sekretariatet og styret greide raskt å få på plass treffsikre programmer og tilbød hjelp til myndighetene. Det krevde mot å hevde at stiftelsen raskt og effektivt kunne aktivisere nettverkene for å åpne for nye programmer. Myndighetene var også modige som turte å satse på en stiftelse til utdeling av offentlige midler. Resultatet så langt har vist at programmene som har blitt utdelt av stiftelsen har bidratt til intensjonen fra politikerne på Stortinget – få ut hjelp raskt og målrettet.

Gjennom å ta sjanser får man også muligheter til å teste ut nye måter å løse utfordringer. Organisasjonenes vilje til å bidra i samfunnsdugnaden for å dempe de negative konsekvensene av pandemien har vært en suksesshistorie. Modigheten har forsterket seg og kommet til syne på grasrotnivå, gjennom organisasjonene og stiftelsens muligheter for økonomisk støtte.

Personalpolitikk

Sekretariatet skal ha en effektiv bemanning som står i forhold til ansvar og oppgaver som skal utføres. Det ble utført cirka 13,7 årsverk i sekretariatet i 2021.

Sekretariatet skal etterstrebe en best mulig personalpolitikk. Det skal være ryddige lønns- og arbeidsvilkår, samt et godt og trygt arbeidsmiljø. Statens personalhåndbok legges til grunn for de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Det er i tillegg en egen personalhåndbok for sekretariatet. Det ble gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte i mars/april og individuelle lønnssamtaler etter det ordinære lønnsoppgjøret i statsområdet i juni. Det gjennomføres regelmessige individuelle dialogmøter mellom generalsekretær og den enkelte ansatte hver annen måned.

Det ble gjennomført en elektronisk undersøkelse om medarbeidernes tilfredshet med arbeidsmiljøet. I all hovedsak viste undersøkelsen at det har gått greit under pandemien, men at de fleste melder om savn av fysisk kontakt med kollegene, og at det har vært en viss trøtthet i sekretariatet.

Det gjennomføres årlig vernerunde, og i 2021 ble dette gjennomført gjennom som en spørreundersøkelse blant de ansatte. Utover dette har fokus vært å sette ansatte i stand til å ha så gode arbeidsverktøy hjemme som mulig. En del av utstyret ble kjøpt inn allerede i 2020, så det har vært en begrenset kostnad i året som har gått.

I 2020 ble kontoret bygget om til et luftig kontorfellesskap med til sammen 14 arbeidsstasjoner fordelt på fire soner og to ekstra møterom. Tre av cellekontorene er beholdt og brukes som stillerom og kan benyttes av alle ansatte etter behov. Høsten 2021 ble det inngått avtale ut året hvor hver ansatt kunne søke om en valgfri hjemmekontordag. Det ble dessuten inngått ny leieavtale med gårdeier for fem år med gjensidig mulighet for oppsigelse. Gårdeier har ønske om omregulering for å utvide butikkarealene i Eger-bygget.

Å forebygge sykefravær er viktig i et lite sekretariat. For å stimulere de ansatte til fysisk aktivitet og bidra til bedre helse, får alle ansatte tilbud om refusjon av en del av dokumenterte utgifter til trening. Ansatte som trenger fysioterapi eller kiropraktor får også dekket dokumenterte utgifter for å forebygge sykdom og fravær.

Sykefraværet blant de ansatte i 2021 var på 7,9 prosent, opp fra 1,9 prosent året før, noe som må betegnes som tilfredsstillende. Økningen er knyttet til en langtidssykmelding. Det egenmeldte fraværet lå på 0,2 prosent i 2021.

Stiftelsen har avtale om kollektiv innskuddsbasert pensjonsordning for de ansatte fra fylte 67 år, samt en egen førtidspensjonsordning fra fylte 65 år. I tillegg er det gruppelivsforsikring og personalforsikring for alle ansatte. Avtalen er hos Storebrand gjennom NHO-avtalen/ medlemskapet i Abelia.

Det oppfordres til kompetansehevende kurs. Hvert år gjennomføres et faglig internseminar for hele sekretariatet og årets seminar ble lagt til Tønsberg/Engø gård over tre dager i august, med prosjektbesøk og seminar sammen. Dette ble gjennomført i en periode uten strenge koronatiltak.

Ved årets slutt var det syv kvinner og seks menn ansatt i sekretariatet.

Varsling

Sekretariatet har i 2021 opprettet en egen varslingskanal med en tilhørende varslingsrutine. Varslingskanalen og -rutinen er laget i samarbeid med revisjonsselskapet BDO Norge. Det er også BDO som håndterer varsler som kommer inn gjennom varslingskanalen, og sender dem videre til sekretariatets varslingsmottak med en anbefaling om hvordan varselet bør håndteres.

Miljø

Styret vedtok i 2021 at ny strategi skal forankres i FNs bærekraftsmål. Stiftelsens formål er å arbeide langs den sosiale dimensjonen av bærekraftsmålene, foruten å ikke skade miljøet og ha en økonomisk bærekraft. Stiftelsen skal spesielt arbeide etter bærekraftmålene om å sikre god helse (nr. 3), innovasjon (nr. 9) og motvirke sosial ulikhet (nr. 10). Stiftelsens plasseringer skal følge etiske retningslinjer, rapportere innen EUs taksonomi og følge internasjonale standarder. Det oppleves at stiftelsen har tatt et stort skritt framover på dette området i 2021.

Sekretariatet har en bevisst holdning til miljøet, gjennom å bidra til sirkulærøkonomi og droppe unødvendige reiser. Det gjennomføres resirkulering av avfall på arbeidsplassen og innkjøp skal sjekkes for miljømerking når det er mulig.

Lokaler

Sekretariatet holder til i leide lokaler i Akersgata 28 i Oslo. Alle ansatte sitter i landskap med god tilgang til stillesoner. Det er fire møterom, tre kontorer som brukes på omgang og eget kjøkken med spiseplass for ansatte.

Økonomi

Slik regnes overskuddsandelen fra Norsk Tipping ut, jfr. pengespillovens §10:

Etter at grasrotandelen regnes ut fra Norsk Tippings brutto omsetning, og premier og administrasjon av Norsk Tipping trekkes fra, regnes overskuddsandelen til helse- og rehabiliteringsformål ut med 6,4 prosent. Inntektene utbetales etterskuddsvis for det foregående året og det ble i lovforarbeidene bestemt at det hver januar skal utbetales et forskudd (4/12 av antatt beløp) til Stiftelsen Dam. Inntektene fra Norsk Tipping i 2021 utgjorde 345,4 millioner kroner, opp fra 305,7 millioner kroner både i 2019 og 2020.

Slik fordeles overskuddet fra Norsk Tipping. Illustrasjon: Stiftelsen Dam

I tillegg tildelte Helse- og omsorgsdepartementet 89,5 millioner kroner til Stimuleringsprogrammet, og Helsedirektoratet 49,5 millioner kroner til Aktivitetsprogrammet.

Regnskapet for 2021 ble avsluttet med totale anskaffede midler på 534.077.663 kroner (2020: 421.490.628), bevilgninger på 468.636.602 kroner (2020: 393 403 362 kroner), kostnader til oppfyllelse av formålet på 17.477.653 kroner (2020: 17.334.431 kroner), og administrasjonskostnader på 6.840.822 kroner (2020: 6.871.497 kroner).

Resultatet var på 55.694.131 kroner etter tilbakeførte midler. De tilbakeførte midlene for ikke igangsatte prosjekter lå i 2021 på 14.571.545 kroner (2020: 10.342.392).

Stiftelsens plasseringer fikk en avkastning på 24.199.187 kroner (2020: 12.594.527 kroner). 2021 ble et godt år for aksjemarkedet, men har siden nyttår vært en del ned. Per 7. mars 2022 har beholdningen en saldo for den totale porteføljen på 268,7 millioner kroner. Ved årsslutt per 31. desember 2021 var tilsvarende saldo på 283,1 millioner kroner.

Bevilgninger til prosjekter

Det ble bevilget 468.636.602 kroner til organisasjonene i søknadsrundene i 2021 (2020: 393.403.362 kroner).

Tildelingene fordelte seg slik:

Bevilget20212020
Helse151 895 000123 458 800
Forskning84 072 00079 967 500
Åpen tilgang til Forskning15 0000
Ekspress13 063 00010 954 000
Ekstraprogrammet020 173 765
Utvikling18 862 00020 861 000
Stimuleringsprogrammet92 254 47574 500 000
Aktivitetsprogrammet70 942 02728 269 896
Administrasjonstillegg34 533 10035 218 401
Sum468 636 602393 403 362

Stiftelsens langsiktige plasseringer er en sikkerhet for framtidige forpliktelser. Per 31.12.2021 er disse på til sammen 146.375.000 kroner,og tilsvarende tall fra 2020 lå på 138.899.000 kroner.

20212020Revidert budsjett 2021
Organisasjoner og utvalg-3 057 666-3 350 536– 3 617 000
Driftskostander sekretariatet-19 700 163-19 472 151-21 246 000
Kommunikasjon-1 559 288-1 382 431-1 710 000
Andre kostnader-1 356-810-250 000
Sum-24 318 743-24 205 928-26 823 000

Organisasjon og utvalg, sekretariat, kommunikasjon og andre kostnader beløper seg i regnskapet til 24.318.473 kroner (2020: 24.205.928 kroner). Dette er godt innenfor budsjettrammene. Rimeligere drift av utvalgene på grunn av pandemien, og en del mindre reise- og møteaktivitet har medført til mindre kostnader enn lagt opp til i revidert budsjett. Dette var også tilfelle for regnskapsåret 2020.

Det vises til årsregnskapet for 2021 for mer informasjon.

Kommunikasjon

Da kalenderen viste januar 2021 var Norge stengt ned. Sekretariatet var i likhet med de fleste andre på hjemmekontor, det var ikke mulig å dra på prosjektbesøk eller å arrangere seminarer og fysiske møteplasser. Slik fortsatte det i nesten et halvt år, og det har derfor vært nødvendig å tenke annerledes om kommunikasjonsarbeidet i store deler av 2021.

Det overordnede målet har fortsatt vært å styrke omdømmet og kjennskapen til stiftelsen, profilere prosjektene, samt å sikre inntektene. Digitale løsninger ble den nye normalen, og 2021 ble et år der stiftelsens digitale kanaler fikk et løft.

Dette arbeidet har i stor grad har lyktes, selv om et heldigitalt kommunikasjonsarbeid også har vært krevende gjennom nesten to år med pandemi.

Omdømme

Stiftelsen Dam har i løpet av 2021 styrket sitt omdømme, og økt kjennskapen i relevante miljøer. Særlig har arbeidet i forbindelse med pandemien bidratt til å styrke omdømmet. Både Solberg-regjeringen og Støre-regjeringen er nå godt kjent med Stiftelsen Dam. Det samme gjelder forvaltningen, særlig da i Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet.

Sommeren 2021 gjennomførte sekretariatet en omdømmeundersøkelse som bekrefter dette. Undersøkelsen baserte seg på både en kvantitativ og en kvalitativ analyse. I den kvantitative analysen er tall for nettsidetrafikk, oppmerksomhet i sosiale medier, presseoppslag og en kjennskapsundersøkelse laget av Respons Analyse tatt med. I den kvalitative analysen har sekretariatet gått gjennom blant annet møtepunkter med, og omtale fra, relevante personer (for eksempel politisk ledelse, forvaltningen, forskningsmiljøer og statsbudsjettet), hvilke miljøer og publikasjoner stiftelsen omtales i og hvem stiftelsen blir kontaktet av, og målt verdien av disse opp mot stiftelsens strategiske mål.

Stiftelsen Dam er ikke godt kjent for det brede lag av befolkningen, og kjennskapen har gått noe ned det siste året sammenliknet med tidligere. Det kan skyldes navneendringen i 2019, men endringen er liten, slik at det også kan skyldes tilfeldigheter.

Mot slutten av 2021 er konklusjonen likevel at det nye navnet er godt etablert blant organisasjonene, i politiske miljøer og forvaltningen, og stiftelsens omdømme og kjennskap i relevante miljøer er styrket. Dette bli et viktig satsingsområde i den kommende strategiperioden.

Kommunikasjon med medlemsorganisasjonene

Prosjektprofilering

Den viktigste måten stiftelsen bidrar til å løfte medlemsorganisasjonene på er gjennom felles prosjektprofilering. I løpet av 2021 bidro sekretariatet til å profilere over hundre prosjekter, enten gjennom prosjektbesøk, arrangementer eller nettsaker i stiftelsens prosjektbibliotek og i sosiale medier. Gjennom sommeren og høsten var det mulig å gjennomføre noen fysiske prosjektbesøk, mens de øvrige prosjektene ble profilert digitalt.

Digital profilering er enkelt og en fin måte å vise fram hva stiftelsen støtter. Det gir likevel et helt klart løft til innholdet på både nettsider og i sosiale medier å møte deltakere og prosjektledere fysisk. Dette gir mer levende historiefortelling med bedre bilder/videoer og intervjuer. Dette gir seg igjen uttrykk i trafikk på nettsidene og oppmerksomhet i sosiale medier.

På Helse-tildelingen i desember 2021 gjennomførte sekretariatet digitale «overraskelser» til prosjekter som fikk støtte. Overraskelsene ble filmet og delt i sosiale medier. Dette ga fin oppmerksomhet.

Innspillsrunde om retningslinjer for medlemskap

Årsmøtet i 2021 diskuterte hva slags krav som skal stilles til organisasjoner som søker om medlemskap i stiftelsens representantskap. Styret ønsket å høre medlemsorganisasjonenes synspunkter på forslaget om å etablere retningslinjer for medlemskap i stiftelsen. Dette ble sendt ut på høring blant organisasjonene.

Forslaget innebærer en forenkling av den aktuelle paragrafen i vedtektene, samt at styret vedtar retningslinjer for medlemsorganisasjoner som er sammenlignbare med retningslinjene for å bli godkjent som søkerorganisasjon. I korte trekk innebærer det at en organisasjon som ønsker medlemskap i stiftelsens representantskap allerede må ha vært godkjent søkerorganisasjon i minst sju år, og må anbefales av minst to av de eksisterende medlemmene av representantskapet.

Organisasjonen som tas opp som medlem må ivare ta kravene til å ha formål som er tett på stiftelsens formål, være livssynsnøytral og landsdekkende.

Kommunikasjonsforum

Det har ikke blitt avholdt møter i stiftelsens kommunikasjonsforum i 2021, men det har vært noe aktivitet i Facebook-gruppa, både initiert av sekretariatet i Stiftelsen Dam og de øvrige medlemmene i kommunikasjonsforumet. Kommunikasjonsforum er ennå i sin spede begynnelse og har potensiale for videreutvikling. For å sørge for bedre kontinuitet har sekretariatet allerede satt av to datoer for møter i 2022.

Arrangementer

Digitalt seminar om sosial ulikhet

Vinteren 2020 gjennomførte sekretariatet en serie frokostseminarer (LEV VEL) i ulike byer i Norge, der temaet var sosial ulikhet. Det siste seminaret, som skulle arrangeres i Oslo, ble utsatt på grunn av pandemien. For å fullføre møteserien gjennomførte stiftelsen derfor et digitalt arrangement med samme tema 23. mars 2021. Seminaret hadde tittelen «Hvordan får vi med alle barna?». Seminaret ble spilt inn i Vitensenteret til Kreftforeningens lokale.

Deltakere:

 • Hans Christian Lillehagen, Stiftelsen Dam (ledet seminaret)
 • Marianne Borgen, ordfører i Oslo
 • Daniel Arnesen, Institutt for samfunnsforskning
 • Kåre Dag Mangersnes, Kirkens Bymisjon
 • Thomas Prestø, Tabanka Dance Ensemble
 • Vanja Konradsen, Frivillig.no og Ungfritid.no
 • Mohamed Fariss, Sportsklubben Sterling

Seminaret er sett over 440 ganger på stiftelsens Youtube-kanal.

Årsmøteseminar

I forbindelse med stiftelsens årsmøte i mai ble det arrangert et digitalt årsmøteseminar, kalt «Helseberedskap i frivilligheten». Pandemien har vist at helsefrivilligheten besitter en betydelig kapasitet og evne til å hjelpe når samfunnet blir satt på prøve. Det ble samtidig klart at ingen var tilstrekkelig forberedt på en krise av dette omfanget. Mye av reaksjonen måtte improviseres, og det er et betydelig forbedringspotensial for samarbeidet mellom frivilligheten og myndighetene. I sin sluttrapport skriver koronakommisjonen at: «… frivilligheten har spilt en viktig rolle for mange under pandemien – både gjennom bistand i beredskapsarbeidet, kommunikasjon til ulike grupper og i å opprettholde aktivitet og sosial støtte til mennesker.» Stiftelsen Dam jobber for at denne beredskapen anerkjennes av myndighetene, og at frivilligheten blir inkludert når det legges planer for krisehåndtering, og dette ble derfor tema for årsmøteseminaret.

Deltakere:

 • Ingrid Stenstadvold Ross, styreleder Stiftelsen Dam (ledet seminaret)
 • Ragnhild Aalstad, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
 • Daniel Arnesen, Institutt for samfunnsforskning
 • Sveinung Stensland, Høyre
 • Ingvild Kjerkol, Arbeiderpartiet
 • Geir Jørgen Bekkevold, Kristelig Folkeparti
 • Grete Herlofson, Norske Kvinners Sanitetsforening
 • Camilla Fensbekk, Norges Røde Kors

Seminaret er sett over 350 ganger på stiftelsens Youtube-kanal.

Arendalsuka

Arendalsuka ble arrangert 16.-20. august, og Stiftelsen Dam deltok med to egne arrangementer.

Det første handlet om den nye pengespilloven og det andre handlet om frivillig helseberedskap.

Ny lov om pengespill – hvor går veien videre?

Det første arrangementet ble gjennomført 17. august. Temaet var den nye pengespilloven, som ble lagt fram for Stortinget i juni 2021. Hensikten med seminaret var å løfte betydningen av loven og diskutere om den vil være i stand til å oppnå målsetningene om å effektivisere spillreguleringen, forebygge spilleproblemer og begrense aktiviteten til selskaper uten tillatelse i Norge.

Deltakere:

 • Hans Christian Lillehagen, Stiftelsen Dam (ledet seminaret)
 • Malin Rapp Færder, advokatfullmektig ved Bing Hodneland
 • Henrik Nordal, Lotteri- og stiftelsestilsynet
 • Magnus Rydeving, Spelnykter
 • Trond Giske, Arbeiderpartiet
 • Tage Pettersen, Høyre
 • Carl-Erik Grimstad, Venstre

Med fortsatt strenge smittevernrestriksjoner var det begrenset med plass til publikum, men lokalet var fullt (cirka 40 deltakere). I tillegg er det sett over 160 ganger på stiftelsens Youtube-kanal.

Frivillig helseberedskap i endring

Det andre arrangementet ble gjennomført 18. august. Temaet var frivillig helseberedskap, og hensikten med seminaret var å se på hvordan frivilligheten bidro i krisen, og hvordan samfunnet kan ruste seg for den neste. I seminaret løftet Liv Signe Navarsete muligheten for en egen stortingsmelding om de frivillige organisasjonenes plass i beredskapen. Hun understreket at dette vil bli løftet av Senterpartiet, dersom det blir regjeringsskifte i 2021. Forslaget fikk støtte av de øvrige politikerne som deltok på seminaret.

Deltakere:

 • Ingrid Stenstadvold Ross, styreleder Stiftelsen Dam (ledet seminaret)
 • Henriette Westhrin, Norsk Folkehjelp
 • Grete Herlofson, Norske kvinners sanitetsforening
 • Anders Thorheim, Røde Kors
 • Vibeke Wøien Hansen, Institutt for samfunnsforskning
 • Carl-Erik Grimstad, Venstre
 • Liv Signe Navarsete, Senterpartiet
 • Erlend Larsen, Høyre

Også dette seminaret var fullt, og det er sett i underkant av hundre ganger på stiftelsens Youtube-kanal.

Begge arrangementene ble gjennomført på Tyholmen frivillighetssentral, med publikum til stede i salen og digital overføring. Sekretariatet hadde leid inn eksterne teknikere, men dessverre ble det noen utfordringer med den tekniske avviklingen. Det førte blant annet til at det ene arrangementet ikke ble streamet, men isteden ble lagt ut i opptak dagen etter avvikling.

Forskningsseminar

Stiftelsen Dam ga ut rapporten Clinical Trial Transparency in Norway sammen med TranspariMED i juni 2021.

Fredag 22. oktober arrangerte Stiftelsen Dam forskningsseminaret «Åpenhet i forskning: Hvorfor vet vi ikke hva det forskes på?». Temaet var registrering og rapportering av kliniske studier, og seminaret var en oppfølging av rapporten Stiftelsen Dam ga ut i samarbeid med TranspariMED i juni 2021, kalt Clinical Trial Transparency in Norway. Rapporten viser at Norge er på Europa-bunnen i å registrere legemiddelstudier, og målet med seminaret var å løfte tematikken og se på mulige løsninger.

Seminaret ble gjennomført på Youngs i Oslo sentrum, med publikum til stede i salen. I tillegg ble arrangementet streamet.

Deltakere:

 • Hans Christian Lillehagen, Stiftelsen Dam (åpnet seminaret)
 • Jan-Ole Hesselberg, Stiftelsen Dam (ledet seminaret)
 • Till Bruckner, TranspariMED
 • Marianne van der Wel, Helse- og omsorgsdepartementet
 • Kjetil Bruberg, Folkehelseinstituttet
 • Frode Hovland Søreide, Norges Forskningsråd
 • Ingvild Aaløkken, Statens legemiddelverk
 • Knut Hagen, Klinisk forskningsenhet Midt-Norge

Det var cirka 40 publikummere i salen på arrangementet. I tillegg er det sett cirka 125 ganger på stiftelsens Youtube-kanal.

Frivillighetens dag/Helseprisen

Søndag 5. desember ble Frivillighetens dag arrangert. Arrangementet var denne gangen lagt til Oslo rådhus, og markerte også åpningen av Frivillighetens år 2022. Frivillighet Norge sto for planlegging og gjennomføring av arrangementet, men Stiftelsen Dam er en av samarbeidspartnerne.

Arrangementet hadde i underkant av 200 publikummere i salen. Riktignok var det påmeldt nesten dobbelt så mange, men to dager før konferansen strammet myndighetene inn smittevernrestriksjonene, som trolig har gjort at flere valgte å holde seg hjemme. Arrangementet ble også streamet og over 16.000 har sett sendingen.

Helseprisen 2021 ble delt ut på arrangementet som én av tre priser. Generalsekretær Hans Christian Lillehagen og ordfører i Oslo, Marianne Borgen, delte ut prisen som gikk til prosjektet #Vinduslykke i regi av Norges Røde Kors.

Ordfører i Oslo, Marianne Borgen, delte ut Helseprisen 2021 til prosjektet #Vinduslykke. Her representert ved f.v. president i Norges Rørde Kors, Thor Inge Sveinsvoll, nestleder i Haugesund Røde Kors, Wenche Urdal og prosjektleder, Frøydis Eggen. Foto: Frivillighet Norge/CF Salicath

Det kom inn 25 nominasjoner til Helseprisen i 2021. 15 ble valgt ut av administrasjonen til å gå videre til vurdering av juryen. Deretter ble det kåret tre finalister som gikk videre til en publikumsavstemming på stiftelsens nettsider. De tre finalistene var Regnbuetelefonen (Foreningen FRI), Nok er nok (Rådet for psykisk helse) og #Vinduslykke (Norges Røde Kors). Det ble avgitt i overkant av 1.500 stemmer. Prisen består av et diplom og 50.000 kroner, som går til organisasjonen bak prosjektet.

Mandag 6. desember ble det gjennomført en fagkonferanse i forbindelse med Frivillighetens dag på Sentralen i Oslo. Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, deltok i et panel sammen med fagsjef for samfunnskontakt i Norsk Tipping, Stian Seland og administrerende direktør i Microsoft Norge, Kristine Dahl Steidel. Temaet var bærekraft og frivillighetens behov fremover i en ny hybrid hverdag.

Nettsider

Stiftelsen gjennomførte en større oppgradering av nettsidene i 2021. Hovedmålet var større fleksibilitet, økt innholdsproduksjon og bedre brukervennlighet. Den nye oppgraderingen var tids- og kostnadskrevende, men har allerede gitt gode resultater både hva angår trafikkvekst og tilbakemeldinger fra brukere. Særlig har organisasjonene gitt uttrykk for at nettsiden oppleves som langt mer oversiktlig og brukervennlig.

Viktige grep har vært å samle all informasjon om programmene på ett sted (generell informasjon, utlysning, brukerveiledning, rapportering og «ofte stilte spørsmål»). I tillegg er det etablert funksjonalitet for å lage temasider og egne organisasjonssider. Disse trenger noe mer utvikling for å fungere optimalt, men det gir sekretariatet gode muligheter for å gruppere innhold og rette dette mot ulike målgrupper. Den mest besøkte siden er www.dam.stage.dekodes.no/programmer som er en samleside med informasjon om alle stiftelsens programmer.

Stiftelsens nest mest leste redaksjonelle sak i 2021.

På andre plass kommer siden Kan jeg får støtte? som er en ny side som har til hensikt å gi en rask innføring i stiftelsens virke og muligheten for å søke støtte.

Den mest leste redaksjonelle saken i 2021 var nyhetssaken om finalistene til Helseprisen 2021.

Trafikken på nettsiden økte med 25 prosent i 2021 sammenlignet med 2020. Dette kommer etter flere år med solid økning i trafikken på nettsiden. Siden 2016 har trafikken økt med nesten 200 prosent, og bare de siste to årene har trafikken økt med 80 prosent.

Noen nøkkeltall for 2021:

 • 25 prosent økning i antall sidevisninger (fra 568.864 i 2020 til 710.123 i 2021)
 • 4,5 prosent økning i antall unike brukere (fra 156.291 i 2020 til 163.347 i 2021).
 • 2,5 prosent nedgang i antall økter, det vil si hvor ofte folk besøker sidene (fra 250.990 i 2020 til 244.580 i 2021).

Nettsidene er stiftelsens viktigste kanal for ekstern kommunikasjon, og det er en strategisk målsetning å både øke og heve kvaliteten på innholdsproduksjonen. Det nye rammeverket gjør dette mulig, og økt nettrafikk tyder på at sekretariatet lykkes med å øke synligheten og gi god informasjon gjennom nettsidene.

Sosiale medier

Stiftelsen Dams tilstedeværelse på sosiale medier er svært viktig for stiftelsens synlighet. Primært profilerer stiftelsen produksjon av egne artikler om prosjekter og arrangementer, eller nyheter fra stiftelsen. Facebook er den primære profileringskanalen i sosiale medier, men Instagram har de siste par årene blitt stadig viktigere. I 2021 har sekretariatet i større grad tatt i bruk «stories» på Instagram, og har også laget en egen visuell profil for stiftelsen til bruk her.

Det varierer hvor mange som ser disse, men i snitt ligger det på mellom 100 og 300 per story. Instagram stories’ algoritmer premierer populære stories, og følgere vil også oftere bli eksponert for stories fra konto de tidligere har sett. Dette betyr at jevnlig publisering og analyse av hva slags type innhold som gir flest seere, vil sørge for økt trafikk og bedre synlighet.

Ved utgangen av 2021 hadde Stiftelsen Dam totalt 15.381 følgere i sosiale medier, som var en økning på 5,5 prosent fra 2020.

Disse fordelte seg slik:

 • Facebook: 10.106 (161 nye følgere netto)
 • Instagram: 2.583 (266 nye følgere netto)
 • Twitter: 2.692 (9 nye følgere netto)

Facebook og Instagram er de kanalene der stiftelsen i best grad når ut med sitt budskap, og det brukes også noe penger på sponset innhold i disse kanalene. Stiftelsen opplever tidvis godt engasjement i disse kanalene, men 2021 har vært et langt mer krevende år for å drive trafikk, enn tidligere år. Trafikkutviklingen viser at det særlig i første halvår var lavere engasjement enn normalt. Det er en klar sammenheng mellom at samfunnet i denne perioden var nedstengt og at stiftelsen dermed ikke hadde noen fysiske møter eller prosjektbesøk, som historisk er det som gir best oppmerksomhet.

Total for 2021 har oppmerksomheten i sosiale medier gått ned, sammenliknet med 2020. 2020 var imidlertid i en særstilling, der starten av pandemien og stiftelsens nyopprettede programmer knyttet til denne ga ekstraordinær god oppmerksomhet.

Stiftelsens visningstall i sosiale medier i 2021. Obs! Det er en feil i målingen av Instagram i perioden april-juli, der det
mangler tall. Det totale inntrykket er dermed noe høyere enn det som vises her. Kilde: Sprout social

Presse

Totalt ble Stiftelsen Dam omtalt i 276 presseoppslag i 2021 med et potensielt publikum på 18,1 millioner, ifølge analysebyrået Retriever. Ingen av presseoppslagene om stiftelsen var negative. Det er en liten økning i antall saker, fra 261 i 2020, men med en nedgang i potensielt publikum, fra 26,3 millioner i 2020. Dette skyldes at stiftelsen i 2021 har fått mer omtale i lokalpresse og mindre i riksdekkende presse, enn i 2020.

Presseoppslag om Stiftelsen Dam i perioden 2019-2021. Kilde: Retriever

Mye av omtalen stiftelsen får er knyttet til prosjektene, enten i forbindelse med tildelinger, eller gode resultater prosjektene kan vise til. I 2021 har mye av denne omtalen vært knyttet til pandemien, og prosjektene som har fått støtte gjennom Stimulerings- og Aktivitetsprogrammene. I tillegg er det noen saker som utpeker seg som særlig viktige.

I januar/februar oppsto en debatt i nettavisen Khrono, som dreide seg om evaluering av forskningssøknader. Stiftelsen Dam ble trukket fram i flere av artiklene som et eksempel til etterfølgelse hva gjelder evaluering av egen søknads- og vurderingsprosess. Det blir vist til rapporten «Bedre søknadsbehandling», som stiftelsen ga ut i 2020, og blant annet blir Forskningsrådet utfordret på å gjøre et liknende evalueringsarbeid. Denne debatten er særlig viktig fordi stiftelsens kvalitetssikringsarbeid rundt kjernevirksomheten blir lagt merke til i forskningsmiljøer.

I mai var generalsekretær Hans Christian Lillehagen medforfatter av en kronikk om ansvarlig pengespillpolitikk, som ble publisert i VG. Kronikken var signert av totalt tolv generalsekretærer blant de største frivillige organisasjonene i Norge, og var et innspill i den pågående diskusjonen om ny pengespillov. Kronikken bidrar til å posisjonere Stiftelsen Dam som en viktig aktør i pengespillpolitikken.

I juni og juli hadde henholdsvis Nrk og VG to større saker om rapporten Clinical Trial Transparency in Norway, som Stiftelsen Dam ga ut sammen med TranspariMED. Disse sakene bidrar til å styrke Stiftelsen Dams omdømme som en åpen og kunnskapsrik stiftelse, som bidrar til større åpenhet i forskning.

I november og desember fikk prosjektet #Vinduslykke, som vant Helseprisen, mye redaksjonell omtale i en rekke lokale medier i Haugesund-området. Omtalen kom både før og etter prisen ble delt ut. Det er flott at Helseprisen får mye omtale, og dette er et eksempel til etterfølgelse for årene som kommer.

Det er fortsatt et stort potensial i å øke antall pressesaker om stiftelsen, og dette er et
satsningsområde fremover. Det er likevel grunn til å være fornøyd med flere oppslag i 2021
enn året før.

Eksempler på presseklipp om Stifelsen Dam i 2021

Politisk kommunikasjon

Stiftelsen Dam har vært en del av tippenøkkelen siden 2016. 6,4 prosent av overskuddet fra Norsk Tipping tilfaller stiftelsen, som har eneansvar for å fordele tippemidler til helseformål. Tippemidlene er stiftelsens primære inntektskilde. Å sikre disse inntektene er stiftelsens overordnede politiske mål.

Smittevernsrestriksjonene under pandemien har hatt stor påvirkning på organisasjonene i helsefrivilligheten, som har måttet omstille egen aktivitet. Å forsøke å hjelpe til i denne vanskelige situasjonen har vært en naturlig prioritet for sekretariatet i 2021.

Spillpolitikk

Ved utgangen av 2021 står enerettsmodellen sterkere politisk enn på mange år. Med unntak av Fremskrittspartiet er det nå ingen partier i Stortinget som åpent utfordrer enerettsmodellen. Venstre, som tidligere har ønsket lisensmodell, ble bundet til enerettsmodellen av regjeringsplattformen til Solberg II. Kulturministrene Trine Skei Grande og Abid Raja tok eierskap til enerettsmodellen ved å drive frem den nye loven om pengespill og endringene i Kringkastingsloven, og Venstre har i programmet for 2021-2025 moderert sitt tidligere standpunkt.

Lisenstilhengernes halmstrå var Høyres landsmøte i mai 2021. Et mindretall i programkomiteen fremmet forslag om å skrote enerettsmodellen til fordel for en lisensmodell. Norsk Bransjeorganisasjon for Onlinespill (NBO), de utenlandske spillselskapenes lobbyist, mobiliserte kraftig i forkant av landsmøtet og de foregående fylkesårsmøtene for å vinne støtte for forslaget. Sekretariatet i Dam snakket på sin side med flere fylkeslag for å kartlegge de forskjellige delegasjonenes standpunkt. Det ble også sendt skriftlige innspill, både i egen regi og i samarbeid med andre frivillige organisasjoner, for å påvirke delegatene. Avstemningen endte med et klart flertall til støtte for enerettsmodellen, etter at blant annet partileder Erna Solberg forsvarte modellen fra talerstolen. Det er likevel bekymringsverdig at en tredjedel av delegatene, herunder de fra Unge Høyre, stemte for innføring av lisens. Det taler for at støtten til enerettsmodellen vil bli utfordret igjen. Venstre, som leder familie- og kulturkomiteen, viser lignende tendenser. I komiteens behandling av forslaget til ny lov om pengespill foreslår partiet en ny evaluering av enerettsmodellen.

Den nye regjeringen av Ap og Sp står støtt på enerettsmodellen og kommer til å fullføre prosessene for å styrke modellen som ble satt i gang av Solberg II.

Endelig forslag til ny lov om pengespill ble lagt frem i juni 2021. Hovedlinjene i forslaget som ble sendt ut på høring i 2020 er videreført. Lotteriloven, Pengespilloven og Totalisatorloven samles i én lov, og ansvaret for pengespill samles i Kulturdepartementet. Enerettsmodellen og tippenøkkelen videreføres, og Norsk Rikstoto forsetter som egen stiftelse. Lotteritilsynet får utvidede fullmakter til å ilegge sanksjoner mot lovbrudd, og det innføres vid opplysningsplikt overfor tilsynet.

Stiftelsen Dam har fått gjennomslag for forslaget om at 0,5 prosent av overskuddet fra pengespill skal gå til tiltak mot spillavhengighet. Det vil gi en nær dobling fra dagens avsetning (17 millioner kroner), og forhåpentligvis løfte forebygging og behandling av spillavhengighet. Midlene benyttes i Handlingsplanen mot spillavhengighet, som ble lagt frem 21. februar 2022.

En annen betydningsfull endring er at DNS-varsling ved besøk på nettsider for spillselskaper uten tillatelse er tatt ut av lovforslaget. I høringsrunden kom det frem at DNS-varsling er betydelig mer teknisk krevende enn DNS-blokkering, som allerede praktiseres i flere land. Kulturkomiteen sendte derfor ut et forslag om DNS-blokkinger på høring i september 2021. I forbindelse med behandlingen av ny lov om pengespill ble det opplyst om at det vil gjennomføres en ny utredning av DNS-blokkering. Det skal resultere i et nytt forslag som vil bli sendt ut på høring og behandles uavhengig av den nye loven om pengespill.

Forslaget til ny lov har bred støtte og vil med all sannsynlighet bli vedtatt når det kommer opp til behandling i Stortinget (bebudet mars 2022). Forskriftsarbeidet er påbegynt og forhåpningen er at loven kan være effektiv fra 1.1.2023.

Den 1. januar 2021 trådde endringene i Kringkastingsloven i kraft. Den nye loven gir Medietilsynet rett til å pålegge distributører å hindre at utenlandsk spillreklame når publikum i Norge og hjemmel til å ilegge økonomiske straffetiltak ved manglende etterlevelse. Etter at kanalgruppen NENT sluttet å sende reklame for utenlandske spillselskaper som følge av lovendringen, er det bare Discovery-gruppen som trosser norske myndigheter. Medietilsynet har lenge forberedt en sak mot sistnevnte. Dette blir første gang hjemmelen brukes, og utfallet vil sette presedens. Det er antagelig årsaken til at fremleggelse av pålegget trekker ut.

For å fremme stiftelsens synspunkter i spillpolitikken har sekretariatet jobbet aktivt opp mot myndighetene og partiene:

 • Spørsmål via Senterpartiet til daværende helseminister om behandlingstilbudet for spillavhengighet januar 2021.
 • Innspill til Familie- og kulturkomiteens behandling av forslaget om å oppheve spillmonopolet i Norge, januar 2021.
 • Påvirkningsarbeid opp mot Høyres landsmøte i form av møter, uformelle samtaler og innspill sammen med blant annet NIF og DNT våren 2021.
 • Innspill til handlingsplanen mot spilleproblemer i april 2021.
 • Innspill til regjeringsplattformen september 2021.
 • Møte med seniorbyråkrater i Hdir om tiltak mot spillproblemer i august 2021.
 • Høringssvar til forslag om DNS-blokkering november 2021.
 • Deltakelse og skriftlig innspill til høringen om ny lov om pengespill desember 2021.

I tillegg kommer uformelle samtaler og faglige møter blant annet i regi av Norsk Tipping.

Frivillig helseberedskap

Organisasjonene har stått for en betydelig helseberedskap i pandemien. Samtidig viser erfaringene fra de to siste årene at manglende kunnskap hos myndighetene står i veien for mer samarbeid og bedre utnyttelse av kreftene i organisasjonene. Denne problemstillingen ble adressert på stiftelsens årsmøteseminar i 2021, som hadde helse- og omsorgsberedskap i helsefrivilligheten som tema. Politikere, sentrale aktører i embetsverket og helseorganisasjoner ble utfordret på hvilken rolle frivilligheten skal ha i norsk beredskap, og hvordan vi kan styrke bidraget fra frivilligheten. Daværende helseminister Bent Høie (H), nåværende helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), samt stortingsrepresentantene Sveinung Stensland (H) og Geir Jørgen Bekkevold (KrF) bidro til seminaret.

Helseberedskap i frivilligheten var også tema for Stiftelsen Dam under Arendalsuka. Stiftelsen arrangerte et møte hvor formålet var å informere om omfanget og bredden i helsefrivillighetens beredskap, og komme med anbefalinger om hva som bør gjøres for å bedre samarbeidet mellom organisasjonene og myndighetene før neste krise treffer Norge. På møtet deltok representanter fra Venstre, Høyre og Senterpartiet, samt generalsekretær Henriette Westhrin i Norsk Folkehjelp, generalsekretær Grete Herlofson i Norske Kvinners Sanitetsforening og Anders Thorheim, leder for samfunnssikkerhet og beredskap i Norges Røde Kors. Se også eget kapittel om Arrangementer.

Pandemirelaterte programmer for myndighetene

Siden sommeren 2020 har Stiftelsen Dam drevet Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten (Stimuleringsprogrammet) og Frivillighetens program for besøk og aktivitet (Aktivitetsprogrammet) på vegne av henholdsvis Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet. Både forrige og nåværende regjering har uttrykt at de er fornøyde med effekten av tiltakene. Programmene er omtalt i kapittelet Hva går midlene til?.

Programmene ble først opprettet i 2020 etter påvirkningsarbeid fra Dam og organisasjoner i helsefrivilligheten. Sekretariatet har siden jobbet aktivt for videreføring av støtten til helsefrivilligheten.

I 2021 har dette arbeidet omfattet:

 • Høringssvar til regjeringens forslag om midlertidig tilskudd til frivillighets- og idrettssektoren, samt innspill til Abelias høringssvar.
 • Innspill til Ap om revidert nasjonalbudsjett, januar 2021.
 • Nettmøte med Aps fraksjon i helse- og omsorgskomiteen, april 2021.
 • Deltakelse og skriftlig innspill til høring om statsbudsjettet i helse- og omsorgskomiteen og familie- og kulturkomiteen oktober 2021.
 • Møte og innspill til storfraksjonen Arbeiderpartiet og Senterpartiet i helse- og omsorgskomiteen desember 2021.
 • Brev til Helse- og omsorgsdepartementet/ helseminister Ingrid Kjerkol desember 2021.
 • Brev til Kulturdepartementet/ kulturminister Anette Trettebergstuen sammen med Norske kvinners Sanitetsforening, Norsk Folkehjelp og Kreftforeningen desember 2021.

I tillegg kommer uformelle møter og samtaler.

Stiftelsen har hele tiden stilt sitt apparat med faglige funderte tildelinger til rådighet for myndighetene vederlagsfritt. Utførelsen av arbeidet har høstet mye ros fra myndighetene og styrket stiftelsens politiske posisjon.

Kunnskapsbygging

Politisk rådgiver hospiterte i november 2021 i Helsinki hos finske SOSTE , en paraply for organisasjoner på helse- og sosialfeltet med en sterk politisk posisjon. Helse er det største formålet i den finske tippenøkkelen, og mottar 43 prosent av overskuddet til det statlige spillselskapet Veikkaus. Finland er i EU alene om å ha monopol på spillfeltet.

Formålet med oppholdet var todelt:

 1. Å lære om hvordan SOSTE ble opprettet og hvordan organisasjonen jobber for å vinne innflytelse blant politiske beslutningstakere.
 2. Å følge pågående politiske reformer innen spillpolitikk, herunder endringer i hvordan overskuddet fra Veikkaus brukes, arbeidet med en ny lov om pengespill og utviklingen av behandlingstilbudet for spillavhengighet.

Under oppholdet har politisk rådgiver møtt til sammen 27 ulike representanter fra frivilligheten, forvaltningen og politisk ledelse. Videre deltok politisk rådgiver på SOSTEs årlige juleseminar med en analyse av utviklingen i finsk spillpolitikk. Erfaringene fra oppholdet i Finland skal brukes i en rapport som fullføres våren 2022.

Annet politiske arbeid

Stiftelsen Dam har deltatt I høringer om ny stiftelseslov, og høringene i Kultur- og likestillingsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet om statsbudsjettet 2022.

Videre møtte Stiftelsen Dam seniorbyråkrater i Kulturdepartementet i oktober for å orientere om stiftelsens arbeid.

Sammen med Diabetesforbundet, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Kreftforeningen, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norsk Folkehjelp, Norske Kvinners Sanitetsforeningn og Rådet for psykisk helse sendte Stiftelsen Dam innspill til Hurdalsplattformen til Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Vedlegg

Organisasjonsoversikt

Tabellene viser alle organisasjoner som fikk innvilget prosjekter innen de ulike programmene. Antall søknader, innvilgelser, søknadssum og bevilget sum. Sortert etter antall innvilgelser. Utvidede oversikter og statistikker finnes på dam.stage.dekodes.no/statistikk.

Tabell A: Helse 2021

OrganisasjonNye søknaderInnvilgelser%Totalt søkt beløpInnvilgelser totalt%
Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité94212265 324 00017 229 00026
Rådet for psykisk helse37113034 238 00010 282 00030
Epilepsiforbundet239398 748 0003 537 00040
Norske Kvinners Santietsforening2882931 496 00011 195 00036
Norsk Folkehjelp2183813 112 0004 909 00037
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke2173318 783 0006 570 000 35
Norges Blindeforbund227328 838 0002 946 00033
HLF Hørselshemmedes Landsforbund2662323 517 0005 265 00022
Psorisasis- og eksemforbundet215247 497 0002 233 00030
Redd Barna1852815 064 0004 967 00033
Norges Døveforbund4051334 571 0006 243 00018
Norges Parkinsonforbund165315 634 0001 648 00029
Norges Handikapforbund2042016 817 0002 609 00016
Multippel Sklerose forbundet i Norge73436 080 0002 498 00041
Mental Helse473637 719 0002 454 0007
Fontenehus Norge93337 856 0002 181 00028
Norges Røde Kors73438 448 0004 200 00050
Mental Helse Ungdom2631224 281 0002 869 00012
Kreftforeningen1432112 669 0001 282 00010
Rådgivning om Spiseforstyrrelser93337 174 0001 182 00016
Kirkens Bymisjon1033012 631 0004 080 00032
Norsk Revmatikerforbund1731810 097 0002 683 00027
Norsk Forbund for Utviklingshemmede83386 955 0003 000 00043
Landsforeninge uventet barnedød43751 068 000652 00061
Autismeforeningen i Norge62332 684 000679 00025
Juvente3267831 000636 00077
MOMENTUM – Foreningen for arm- og benprotesebrukere4250580 000216 00037
Norsk organisasjon for asylsøkere22100880 000880 000100
Blå Kors Norge62337 490 0002 795 00037
Barnekreftforeningen52405 360 0002 400 00045
Ung Kreft42502 375 0001 570 00066
Nasjonalforenignen for folkehelsen62337 357 0002 352 00032
For Fangers Pårørende (FFP)52402 199 0001 193 00054
Norsk Friluftsliv62334 970 0002 657 00053
Afasiforbundet i Norge52402 619 0001 341 00051
Landforbundet for utviklingshemmede og pårørende31331 761 000946 00054
IOGT i Norge11100700 000700 000100
Knappen Foreningen11100580 000580 000100
Norges Myalgisk Encefalopati Forening31332 790 000935 00034
Dissimilis Norge21502 800 0001 400 00050
Rådet for Muskelskjeletthelse21502 050 0001 100 00054
Foreningen Tryggere Ruspolitikk21501 241 000261 00021
Hjernesvulstforeningen21501 170 000686 00059
Unge Funksjonshemmede61175 234 0001 400 00027
Gynkreftforeningen111001 329 0001 329 000100
ISAAC Norge31334 200 0001 400 00033
Sex og Politikk2150930 000600 00065
Den Norske Turistforening41253 620 0001 350 00037
Reform – ressursenter for menn31331 252 000382 00031
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte2150825 000416 00050
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon41255 475 0001 400 00026
Landsforeningen for Pårørende innen psykisk helse41254 718 000872 00018
HivNorge21501 000 000500 00050
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon41253 474 000767 00022
Foreningen Vi som har et barn for lite11100140 000140 000100
Norges KFUK-KFUM21502 800 0001 400 00050
Hodepine Norge21501 318 000768 00058
Diabetesforbundet31332 323 000550 00024
Ung i trafikken – ingen venner å miste11100495 000495 000100
Spillavhengighet Norge111001 200 0001 200 000100
Hjernerådet21501 853 000453 00024
Løvemammaene111001 398 0001 398 000100
Harry Benjamin ressurssenter221001 250 0001 250 000100
Hørselshemmede barns organisasjon111001 200 0001 200 000100
Cerebral Parese-foreningen81134 351 000895 00021
Foreningen for Kroniske Smertepasienter51203 997 0001 291 00032
Prostatakreftforeningen21501 690 0008520 00050
Norsk interesseforening for stamming og løpsk tale31334 200 0001 400 00033
Lungekreftforeningen31331 850 000350 00019
Brystkreftforeningen11100355 000355 000100
SUM79519124606 906 000154 452 00025

TABELL B: Forskning 2021

OrganisasjonNye søknaderInnvilgelser%Totalt søkt beløpInnvilgelser totalt%
Personskaforbundet LTN1055021 895 00011 639 00055
Norske Kvinners Sanitetsforening3741187 390 00010 218 00012
Nasjonalforeningen for folkehelsen1432133 648 0007 452 00022
Rådet for psykisk helse383890 303 0007 452 0008
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer623314 058 0004 686 00033
Norsk Forening for Slagrammede221004 686 0004 686 000100
Foreningen for human narkotikapolitikk111002 343 0002 343 000100
Hodepine Norge111002 343 0002 343 000100
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon611714 481 0002 343 00016
Norsk Forbund for Utviklingshemmede31337 452 0002 343 00031
Multippel Sklerose forbundet i Norge41259 372 0002 343 00025
Mental Helse911122 356 0002 766 00012
Hjernerådet41259 795 0002 343 00024
Landsforeningen uventet barnedød31337 029 0002 343 00033
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke161636 951 0002 343 0006
Cerebral Parese-foreningen611714 058 0002 343 00017
Norsk Revmatikerforbund911121 665 0002 343 00011
Redd Barna811319 167 0002 343 00012
Epilepsiforbundet611714 405 0002 343 00016
Recovery Norge111002 343 0002 343 000100
Rådgivning om Spiseforstyrrelser31337 029 0002 343 00033
Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité111002 343 0002 343 000100
Prostatakreftforeningen21504 686 0002 343 00050
Rådet for Muskelskjeletthelse31337 875 0002 766 00035
SUM3033712715 800 00089 153 00025

TABELL C: Ekspress 2021

OrganisasjonNye søknaderInnvilgelser%Totalt søkt beløpInnvilgelser totalt%
Norsk Revmatikerforbund21286415 899 0002 361 00040
Norges Røde Kors9462662 634 0001 742 00066
Norges Handikapforbund15262414 022 0001 633 00041
ADHD Norge10246452 779 0001 187 00043
Multippel Sklerose forbundet i Norge4725531 255 000 640 00051
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke362056932 000530 00057
Norges Astma- og Allergiforbund381950822 000391 00048
Norske Kvinners Sanitetsforening291862801 000505 00063
Autismeforeningen i Norge251768519 000329 00063
Norges Blindeforbund201680563 000443 00079
Mental Helse331236834 000313 00038
Landsforeningen uventet barnedød141179286 000196 00069
Cerebral Parese-foreningen13969362 000257 00071
Nasjonalforeningen for folkehelsen14964410 000270 00066
Mental Helse Ungdom19947478 000226 00047
Norges Parkinsonforbund17953392 000207 00053
Norsk Folkehjelp20840546 000227 00042
Redd Barna13862317 000167 00053
HLF Hørselshemmedes Landsforbund23730601 000174 00029
Diabetesforbundet9778184 000150 00082
Norges Døveforbund13754379 000209 00055
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte20630501 000120 00024
Dysleksi Norge9667207 00132 00064
Den Norske Turistforening13538342 000116 00034
Foreningen for hjertesyke barn11436295 000105 00036
Afasiforbundet i Norge6467178 000118 00066
Hjernesvulstforeningen326790 00060 00067
Norsk Forbund for Utviklingshemmede4250110 00050 00045
Kreftforeningen215060 00030 00050
Unge Funksjonshemmede1110020 00020 000100
Norges Bedriftsidrettsforbund9111266 00030 00011
Psoriasis- og eksemforbundet313375 00015 00020
Personskadeforbundet LTN1110030 00030 000100
Epliepsiforbundet7114194 00030 00015
Rådgivning om Spiseforstyrrelser1110030 00030 000100
Norges Fibromyalgi Forbund412580 00020 00025
SUM1 0395044927 553 00013 063 00047

TABELL D: Utvikling 2021

OrganisasjonNye søknaderInnvilgelser%Totalt søkt beløpInnvilgelser totalt%
Diabetesforbundet42507 862 0003 862 00049
ASL Norge111002 000 0002 000 000100
HLF Hørselshemmedes Landsforbund31335 250 0002 000 00038
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke21504 000 0002 000 00050
Lungekreftforeningen111002 000 0002 000 000100
Norsk Forbund for Utviklingshemmede111002 000 0002 000 000100
Prematurforeningen111002 000 0002 000 000100
Rådet for Muskelskjeletthelse21504 000 0002 000 00050
Brystkreftforeningen111001 000 0001 000 000100
SUM971010159 100 00018 862 00012

Tabell E: Aktivitetesprogrammet 2020 og 2021

OrganisasjonNye søknaderInnvilgelser%Søkt beløp u/adm.tilleggInnvilgelser m/adm.tillegg
Pensjonistforbundet2211205441 815 00024 437 000
Norges Røde Kors85688022 397 00018 739 000
Nasjonalforeningen for folkehelsen55437811 678 00010 340 000
Norske Kvinners Sanitetsforening36277514 714 00011 346 000
Seniornett17171002 543 0002 797 000
Kirkens Bymisjon1815836 851 0006 728 000
Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité129753 029 0002 572 000
Hest og Helse97781 823 0001 444 000
Norges Parkinsonforbund127582 415 0001 277 000
LHL, Landsforenigen for hjerte- og lungesyke66100876 000963 000
Den Norske Turistforening75711 421 0001 123 000
Norges Astma- og Allergiforbund65831 683 0001 818 000
Psoriasis- og eksemforbundet65831 855 0001 634 000
Mental Helse53601 197 000910 000
Norges Døveforbund33100596 000656 000
Norsk Revmatikerforbund73431 019 000561 000
Caritas Norge22100840 000924 000
HLF Hørselshemmedes Landsforbund42501 532 000605 000
Hospiceforum Norge32671 550 0001 100 000
Kreftforeningen22100506 000557 000
Norges Blindeforbund52401 482 000306 000
Norsk Friluftsliv22100966 0001 063 000
Norsk Lymfødem og Lipødem Forbund22100270 000297 000
Rådet for psykiske helse22100860 000946 000
Senior Norge32671 139 0001 087 000
Blærekreftforeningen11100130 000143 000
Dissimilis Norge11100110 000121 000
DNT – Edru Livsstil11100195 000215 000
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualtitetsmangfold21501 000 000770 000
Friluftsraadenes Landsforbund11100150 000165 000
Gynkreftforeningen11100150 000165 000
Kirkens SOS11100300 000330 000
Kiwanis International District Norden31331 456 000502 000
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte1110045 00050 000
Lymfekreftforeningen1110060 00066 000
Mutlippel Sklerose forbundet i Norge2150591 000325 000
Munn- og halskreftforenigen11100293 000330 000
Norges Handikapforbund2150325 000193 000
Norsk Folkehjelp11100300 000330 000
Norsk forening for Williams syndrom11100250 000275 000
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning11100130 000143 000
Stiftelsen Rettferdi for tarperne11100700 000770 000
SUM55737868133 248 00099 115 000

TABELL F: Stimuleringsprogrammet 2020 og 2021

OrganisasjonNye søknaderInnvilgelser%Søkt beløp u/adm.tilleggInnvilgelser m/adm.tillegg
Kirkens Bymisjon35216018 429 00012 141 000
Norges Røde Kors41204922 871 00014 120 000
Norske Kvinners Sanitetsforening28186416 877 00011 479 000
Rådet for psykisk helse22146411 581 0008 073 000
Mental Helse44143221 887 0007 807 000
Psorisasis- og eksemforbundet2112575 787 0003 455 000
Norges Blindeforbund1511735 102 0003 601 000
Redd Barna1994711 281 0005 825 000
Kreftforeningen149646 935 0004 326 000
ADHD Norge258325 968 0002 295 000
Den Norske Turistforening148575 629 0003 416 000
Kristens Interkulturelt Arbeid108803 635 0003 017 000
HLF Hørselshemmedes Landsforbund128675 002 0003 774 000
Norges Parkinsonforbund207355 347 0001 690 000
Fontenehus Norge126504 004 0002 581 000
Norges Handikapforbund166385 623 0001 782 000
Rådgivning om Spiseforstyrrelser146435 954 0002 842 000
Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité156406 602 0003 692 000
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke86753 917 0003 117 000
Norges Døveforbund96674 680 0003 421 000
Norges Astma- og Allergiforbund75712 953 0002 759 000
Kirkens SOS75713 810 0003 212 000
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende65834 162 0003 809 000
Dissimilis Norge85632 880 0001 760 000
Norks Revmatikerforbund95563 363 0002 088 000
Ung Kreft65831 222 0001 234 000
Landsforeningen uventet barnedød75712 121 0001 912 000
Kristens Arbeid Blandt Blinde og Svaksynte74572 318 0001 354 000
Norsk Forbund for Utviklingshemmede43752 750 0002 255 000
Rusmisbrukerens Interesseorganisasjon43752 450 0001 925 000
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon63501 731 0001 124 000
Harry Benhamin ressurssenter53601 336 000809 000
Norges Bedriftsidrettsforbund93331 841 000669 000
Kreftomsorg Rogaland43751 577 0001 335 000
Norsk forening for cystisk fibrose (NFCF)53601 428 000600 000
Norsk forening for stomi reservoar og mage- og tarmkreft33100356 000392 000
For Fangers Pårørende73431 763 000718 000
Foreningen for Muskelsyke43751 303 0001 056 000
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte63502 569 0001 103 000
Spillavhengighet Norge53603 325 0002 282 000
Nasjonalforeningen for folkehelsen103305 659 0001 759 000
Diabetesforbundet331002 100 0002 310 000
Hjelpekilden3267509 000435 000
Foreningen for hjertesyke barn62332 771 000594 000
Ønskebarn4250665 000363 000
Norges KFUK-KFUM72293 547 0001 150 000
Multippel Sklerose Forbundet i Norge5240977 000436 000
Norsk Folkehjelp62331 465 000539 000
Mental Helse Ungdom42502 240 0001 540 000
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer3267680 000490 000
Personskadeforbundet LTN42502 370 0001 430 000
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og Behandling52402 420 0001 045 000
Foreningen for human narkotikapolitikk22100600 000660 000
Caritas Norge42502 000 000880 000
Autismeforeningen i Norge42501 380 000539 000
Norsk Friluftsliv221001 377 0001 514 000
UNICEF komiteen i Norge32672 100 0001 540 000
Norsk Lymfødem og Lipødem Forbund3267595 000407 000
DNT – Edru Livsstil132155 039 000363 000
Cerebral Parese-foreningen2150559 000434 000
Prostatkreftforeningen11100295 000325 000
Hjernesvulstforeningen3133470 000176 000
Munn- og halskreftforeningen2150850 000770 000
Hospiceforeum Norge11100500 000550 000
Hest og Helse6117950 000110 000
Norsk OCD forening11100299 000328 000
Actis – rusfeltets samarbeidsorgan1110000
Organisasjonen Voksne for barn2150300 000220 000
Barnekreftforeningen11100150 000165 000
Rådet for Muskelskjeletthelse11100172 000189 000
Kiwanis International District Norden41252 800 000770 000
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning2150850 000550 000
Foreningen Vi som har et barn for lite2150320 000176 000
Norsk Fosterhjemsforening2150968 000547 000
Dysleksi Norge2150983 000751 000
Foreningen for autoimmune leversykdommer3133434 000173 000
Norges Myalgisk Encefalopati Forening61172 405 000165 000
Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter11100530 000583 000
ALS Norge11100290 000319 000
Pascal Norge2150300 000110 000
Norsk Cøliakiforening11100400 000440 000
Landsforeningen for vestibulære sykdommer11100700 000770 000
Epilepsiforbundet71141 485 000143 000
Foreningen Rastløse Bein11100105 000116 000
Kondis – norsk organiasjon for kondisjonsidrett11100603 000663 000
Ryggforeningen i Norge11100140 000154 000
Blå Kors Norge41252 730 000715 000
Unge Funksjonshemmede11100393 000432 000
Norsk Forening for Albinisme21501 060 000583 000
Voksne med medfødt hjertefeil11100160 000176 000
Norsk foreningn for Williams syndrom2150450 000220 000
Brystkreftforeningen11100260 000286 000
SUM70535150298 141 000164 954 000

TABELL G: Tildelte midler i 2021 (alle programmer)

Fordeling per organisasjon (i hele tusen), sortert alfabetisk etter organisasjonsnavn.

OrganisasjonHelseForskningEkspressUtviklingStim.prog.**Akt.prog.**Sum u/adm.tilleggAdm.tillegg*Sum m/adm.tilleggAntall innvilgelser
A-LARM Forum for Åpenhet om Rus og behandling7878
ADHD Norge1 1875131 700161 71648
Afasiforbundet i Norge1 3411181 45981 1 5406
Aleneforeldreforeningen100100
ALS Norge2 0003192 3192002 5192
Autismeforeningen i Norge6793292641 2721361 40820
Barnekreftforeningen2 4001652 5652402 8053
Blærekreftforeningen1431431431
Blå Kors Norge2 7957153 5101863 6963
Brystkreftforeningen3551 0002861 6412271 8683
Caritas Norge3859241 3091 3093
Cerebral Parese-foreningen895 2 3432573 4953353 83011
Den Norske Turistforeningen1 3501161 6014793 546903 63611
Diabetesforbundet5501503 8624 5628815 44410
Dissimilis Norge1 4001651211 686401 7263
Dysleksi Norge1327518831551 0387
Epilepsiforbundet3 5372 343301436 0531 0877 14012
Fagrådet – Rusfeltets hovedorganisasjon6969
Fontenehus Norge2 1811 3273 5082833 7916
For Fangers Pårørende (FFP)1 1931871 380961 4763
Foreningen for hjertesyke barn1052753801555355
Foreningen for human narkotikapolitikk2 3433302 673782 7512
Foreningen for Kroniske Smertepasienter1 2911 291661 3571
Foreningen Rastløse Bein1161161161
Foreningen Ridderrennet3333
Foreningen Tryggere Ruspolitikk261261262871
Foreningen Vi som har et barn for lite140140141541
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold770770488181
Friluftsrådenes Landsforbund1651651651
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon7672 3431783 2884893 7773
Gynkreftforeningen1 3291 3291851 5141
Harry Benjamin ressurssenter1 2503301 5801251 7052
Hest og Helse1101 4441 5541 5548
HivNorge500500505501
Hjelpekilden1271271271
Hjernerådet4532 3432 7964023 1982
Hjernesvulstforeningen68660746878333
HLF Hørselshemmedes Landsforbund5 2651742 0003 47110 9101 43012 34021
Hodepine Norge7682 3433 1112433 3542
Hospiceforum Norge5507701 320401 3602
Hørselshemmede barns organisasjon1 2001 2001151 3151
IOGT i Norge700700707701
ISAAC Norge1 4001 400931 4931
Ivareta – Pårørende berørt av rus155155
Juvente636636647002
Kirkens Bymisjon4 0807 8365 57817 49469418 18828
Kirkens SOS i Norge1 0123301 3421 3423
Kiwanis7705021 2721 2722
Knappen Foreningen580580586381
Kondis – norsk organisasjon for kondisjonsidrett6636636631
Kreftforeningen1 282307452822 3397513 0907
Kristens Arbeid Blant Blinde og Svaksynte4254254252
Kristens Interkulturelt Arbeid3 0173 0173 0178
Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende9462 2693 215343 2494
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte416120910501 496831 57910
Landsforeningen for Pårørende innen psykisk helse872872879591
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer4 6864905 1761565 3324
Landsforeningen uventet barnedød6522 3431964833 6744704 14417
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke6 5702 3435302 0001 89796314 3031 57015 87339
Lungekreftforeningen3502 0002 3502352 5852
Løvemammaene1 3981 398471 4451
Mental Helse2 4542 7663134 90310 4361 13311 56925
Mental Helse Ungdom2 8692261 5404 6351 2215 85614
MOMENTUM – Foreningen for arm- og benprotesebrukere216216222382
Multippel Sklerose forbundet i Norge2 4982 3436404363256 2426716 91332
Nasjonalforeningen for folkehelsen2 3527 4522709906 15217 2161 35018 56640
Norges Astma- og Allergiforbund3911 2351 6261 62622
Norges Bedriftsidrettsforbund305595895893
Norges Blindeforbund2 9464432 3911705 9506426 59231
Norges Døveforbund6 2432092 5639 0157109 72516
Norges Fibromyalgi Forbund2020201
Norges Handikapforbund2 6091 6331 5981936 0339677 00072
Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité17 2292 3432 1901 96723 7291 31625 04533
Norges KFUK-KFUM1 4001 1502 550702 6203
Norges Myalgisk Encefakopati Forening935935801 0151
Norges Parkinsonforbund1 6482072201 1683 2436693 91221
Norges Røde Kors4 2001 7428 73013 39828 00701 06829 138121
Norsk Folkehjelp4 9092275 1367305 86616
Norsk Forbund for Utviklingshemmede3 0002 343502 0002 2559 4681 10310 75110
Norsk Forening for Albinisme5835835831
Norsk forening for cystisk fibrose (NFCF)2702702701
Norsk Forening for Slagrammede4 6864 6863124 9982
Norsk Forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft1251251251
Norsk forening for Williams syndrom2752752751
Norsk Fosterhjemsforening547547465931
Norsk Friluftsliv2 6571 5141 0635 2342065 4406
Norsk Interesseforening for stamming og løpsk tale1 4001 400401 4401
Norsk lymfødem- og lipødemforbund4072977047044
Norsk OCD forening, ANANKE3283283281
Norsk organisasjon for asylsøkere880880889682
Norsk Revmatikerforbund2 6832 3432 3611 2525619 2001 31010 51096
Norske Kvinners Sanitetsforening11 19510 2185056 0946 98835 0002 00037 00050
Organisasjonen Voksne for Barn200200
Pascal Norge1101101101
Pensjonistforbundet16 92916 92916 92978
Personskadeforbundet LTN11 6393066012 32983713 1667
Prematurforeningen2 0002 0002782 2781
Prostatakreftforeningen85802 3433 1931633 3562
Psoriasis- og eksemforbundet2 233153 2061 4306 8843667 25021
Recovery Norge2 3432 343782 4211
Reform – ressurssenter for menn382382384201
Redd Barna4 9672 3431673 24510 7221 00011 72219
RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet1 4007702 170602 2302
Ryggforeningen i Norge154154782321
Rådet for Muskelskjeletthelse1 1002 7662 0001896 0554806 5354
Rådet for pyskisk helse10 2827 4524 49961622 8492 00024 84923
Rådgivning om spiseforstyrrelser1 1822 343309334 4883834 8717
Senior Norge1 0871 0871 0872
Seniornett Norge1 8051 8051 80511
Sex og Politikk600600606601
Spillavhengighet Norge1 2007431 943602 0032
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning5501436936932
Stiftelsen Rettferd7707707701
Turner Syndromforeningen i Norge7878
Ung i trafikken – ingen venner å miste495495505451
Ung Kreft1 5703761 9461082 0544
Unge Funksjonshemmede1 400204321 8521401 9923
UNICEF Komiteen i Norge1 5401 5401 5402
Ønskebarn1871871871
TOTAL (i hele tusen)***154 45289 15313 06318 86291 06469 093435 68734 666470 3531 174
*Administrasjonstillegget tar utgangspunkt i prosjekter som får støtte for første gang i 2021, samt prosjekter som er inne i sitt andre eller tredje år. For sistnevnte kommer ikke prosjektsummene fram i denne tabellen, da de er tildelt i et tidligere år. Det følger ikke administrasjonstillegg med prosjekter i Ekspress.
** For Stimuleringsprogrammet og Aktivitetsprogrammet er administrasjonstillegget inkludert i tildelingssummen. Les mer på www.dam.stage.dekodes.no/administrasjonstillegg.
*** Det kan og vil sannsynligvis forekomme avvik mellom tallene rapportert i denne tabellen, og tall rapportert i andre sammenhenger. Årsaken trenger ikke å være at noen av tallene er feilrapportert, men kan blant annet handle om tidspunktet for når tallene ble hentet ut fra stiftelsens datasystemer. I tillegg har noen av programmene løpende søknadsbehandling, som gjør at sentrale hendelser (som karaktersetting, beslutning om innvilgelse, utbetaling og eventuell tilbakebetaling) i søknads- og prosjektforløpet kan skje i forskjellige år.

TABELL H: Tildelinger i 2021 (alle programmer)

Antall innvilgelser per organisasjon, sortert etter totalt antall innvilgelser.

OrganisasjonHelseForskningEkspressUtviklingStimulerings-programmetAktivitets-programmetTotalSum m/adm.tillegg (hele tusen)
Norges Røde Kors362134312129 138
Norsk Revmatikerforbund3186339610 907
Pensjonistforbundet787816 929
Norges Handikapforbund46251727 000
Norske Kvinners Sanitetsforening84188125037 456
ADHD Norge462481 716
Nasjonalforeningen for folkehelsen2392244018 566
LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke71201463916 070
Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité211473325 045
Multippel Sklerose forbundet i Norge312521327 268
Norges Blindeforbund71671316 592
Kirkens Bymisjon314112818 181
Mental Helse311292511 684
Rådet for psykisk helse113912326 421
Norges Astma- og Allergiforbund193221 626
HLF Hørselshemmedes Landsforbund67172112 340
Psoriasis- og eksemforbundet51114217 250
Norges Parkinsonforbund5916213 912
Autismeforeningen i Norge2171201 408
Redd Barna51851911 589
Landsforeningen uventet barnedød31112174 144
Norges Døveforbund574169 725
Norsk Folkehjelp88165 866
Mental Helse Ungdom392145 933
Epilepsiforbundet9111127 140
Cerebral Parese-foreningen119113 830
Den Norske Turistforening1532113 636
Seniornett Norge11111 805
Norsk Forbund for Utviklingshemmede3121311010 751
Diabetesforbundet172105 753
Landsforeningen for Nyrepasitenter og Transplanterte1621101 579
Kristens Interkulturelt Arbeid883 017
Hest og Helse1781 554
Personskadeforbundet LTN511713 166
Rådgivning om spiseforstyrrelser311274 871
Kreftforeningen312173 090
Dysleksi Norge6171 038
Norsk Friluftsliv22265 440
Fontenehus Norge3363 791
Afasiforbundet i Norge2461 640
Foreningen for hjertesyke barn415935
Rådet for Muskelskjeletthelse111146 535
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer2245 332
Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende1343 249
Ung Kreft2242 054
Norsk lymfødem- og lipødemforbund224704
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon11133 777
Blå Kors Norge2133 696
Barnekreftforeningen2132 805
Norges KFUK-KFUM1232 620
Unge Funksjonshemmede11132 392
Brystkreftforeningen11131 868
Dissimilis Norge11131 726
For Fangers Pårørende (FFP)2131 476
Kirkens SOS i Norge2131 342
Caritas Norge1231 309
Hjernesvulstforeningen123833
Norges Bedriftsidrettsforbund123589
Norsk Forening for Slagrammede224 998
Prostatakreftforeningen1123 356
Hodepine Norge1123 354
Hjernerådet1123 198
Foreningen for human narkotikapolitikk1122 751
Lungekreftforeningen1122 585
ALS Norge1122 519
Spillavhengighet Norge1122 003
Harry Benjamin ressurssenter1121 705
UNICEF Komiteen i Norge221 540
Hospiceforum Norge1121 272
Senior Norge221 087
Norsk organisasjon for asylsøkere22968
Juvente22700
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning112693
Kristent Atbeid Blant Blinde og Svaksynte22425
MOMENTUM – Foreningen for arm- og benprotesebrukere22238
Recovery Norge112 421
Prematurforeningen112 278
Gynkreftforeningen111 510
ISAAC Norge111 493
RIO – en landsdekkende brukerorganisasjon på rusfeltet111 460
Løvemammaene111 445
Norsk Interesseforening for stamming og løpsk tale111 440
Foreningen for Kroniske Smertepasienter111 357
Hørselshemmede barns organisasjon111 315
Norges Myalgisk Encefalopati Forening111 015
Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse11959
FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold11818
IOGT i Norge11770
Stiftelsen Rettferd11770
Kondis – norsk organisasjon for kondisjonsidrett11663
Sex og Politikk11660
Knappen Foreningen11638
Norsk Fosterhjemsforening11593
Norsk Forening for Albinisme11583
HivNorge11550
Ung i trafikken – ingen venner å miste11545
Reform – ressurssenter for menn11420
Norsk OCD forening, ANANKE11328
Foreningen Tryggere Ruspolitikk11287
Norsk forening for Williams syndrom11275
Norsk forening for cystisk fibrose (NCFC)11270
Ryggforeningen i Norge11229
Ønskebarn11187
Frilutsrådenes Landsforbund11165
Foreningen Vi som har et barn for lite11154
Blærekreftforeningen11143
Hjelpekilden11127
Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft11125
Foreningen Rastløse Bein11116
Pascal Norge11110
Norges Fibromyalgi Forbund1120
SUM*19137504101902411 173473 811**
* Det kan og vil sannsynligvis forekomme avvik mellom tallene rapportert i denne tabellen, og tall rapportert i andre sammenhenger. Årsaken trenger ikke å være at noen av tallene er feilrapportert, men kan blant annet handle om tidspunktet for når tallene ble hentet ut fra stiftelsens datasystemer. I tillegg har noen av programmene løpende søknadsbehandling, som gjør at sentrale hendelser (som karaktersetting, beslutning om innvilgelse, utbetaling og eventuell tilbakebetaling) i søknads- og prosjektforløpet kan skje i forskjellige år.
** Totalsummen inkluderer utbetaling av administrasjonstillegg til organisasjoner som ikke fikk innvilget nye prosjekter i 2021.

Fagutvalgenes sammensetning

Fagutvalget Helse vår

Fagutvalg Helse vår består av 24 medlemmer oppnevnt av styret i perioden 2020-2021:

 1. Bjørn Åsmoe, fagkonsulent, SMISO, Tromsø
 2. Olga Andresen, tidligere kommunelege, Oslo
 3. Olov Belander, seniorrådgiver, Helsedirektoratet, Oslo
 4. Nina G.E. Brynjelsen, brukerrepresentant, Bergen
 5. Marte Ormann Buas, prosjektleder, Oslo kommune
 6. Torfinn Bøe Henriksen, sykepleier og student, Sandnes
 7. Per Kristian Dotterud, rektor, Sund folkehøgskole, Inderøy
 8. Mariama Faal, sosialkurator, uteseksjonen i Stavanger
 9. Tore Holte Follestad, ass. daglig leder/sykepleier, Sex og samfunn, Oslo
 10. May-Hilde Garden, leder av enhet for fag og innovasjon, Rælingen
 11. Andrea Hagstrøm, dagligleder, Bedriftsidretten i Nord-Trøndelag, Inderøy
 12. Mona K. Haug, kommunikasjonsrådgiver/redaktør, Frambu kompetansesenter, Oslo
 13. Solfrid Johansen, seniorrådgiver, Folkehelseinstituttet, Oslo
 14. Bjørn Anders Karstensen, kommunepsykolog, Larvik kommune
 15. Mona Larsen, brukermedvirker, Moss
 16. Jorid Løkken, audiograf og daglig leder, AudioPlus Norge AS, Støren
 17. Gro Marit Rødevand, seniorrådgiver/lege, Karde AS, Oslo
 18. Memoona Saleem, student psykologi, Oslo
 19. Kay Skagseth, spesialfysioterapeut, Trondheim
 20. Ole Trygve Stigen, fagdirektør, Folkehelseinstituttet, Oslo
 21. Jon Torp, divisjonsdirektør, Humana Omsorg og Assistanse, Nesoddtangen
 22. Kjetil Vesteraas, teamleder, Oslo kommune, Oslo
 23. Katharine C. Williams, sjefredaktør, Tidsskrift for Norsk psykologforening, Oslo
 24. Hildur Østbø, regionssekretær, NAAF region vest, Stavanger

Fagutvalget for Helse høst

Fagutvalg Helse høst består av 24 medlemmer oppnevnt av styret i perioden i 2020-2021:

 1. Sverre Bergenholdt, brukermedvirker, Son
 2. Mehdi Farshbaf, kommunepsykolog, Nesodden kommune
 3. Trude Dorthea Kroken, pedagogisk leder, Maurtua barnehage, Vestfossen
 4. Birger Lillesveen*, daglig leder, Alderspsykiatrisk forskningssenter ved Sykehuset Innlandet, Ottestad
 5. Sturle Jostein Monstad, prosjektleder, Haugaland Vekst, Tysvær
 6. Live S. Nordhagen, høgskolelektor, Diakonova/OUS, Oslo
 7. Liv Bjerke Rodal, sykepleier, Regionalt senter for astma, allergi og overfølsomhet, Trondheim
 8. Saviz Lorestani Salehi, familieveileder, Tverrfaglig ressurssenter for barn og familie, Oslo
 9. Thorbjørn Brubeck Unhammer, seniorrådgiver, Norsk Pasientskadeerstatning, Oslo
 10. Klara Jakobsen, pensjonist, tidligere høgskolelektor, Program for ergoterapiutdanning, NTNU, Trondheim
 11. Sofie Vilhelmsen, prosjektleder, Akershus Røde Kors, Skedsmo
 12. Gunnar Brox Haugen, daglig leder, SEPREP Tverrfaglig utdanningsprogram og rådgiver, Fakultetet for helsefag, Vitenskapelige Høgskole, Furnes
 13. Gunhild Vestre, overlege i barnemedisin, Spesialsykehuset for epilepsi, OUS, Oslo
 14. Knut Arntzen, barnefattigdomskoordinator og klubbleder, Kragerø kommune
 15. Anne Grethe Klunderud, koordinator for ungdom, Øvre Eiker
 16. Roar Stokken, førsteamanuensis, Institutt for sosialfag, Høgskolen i Volda
 17. Anne Hiran Syversen, brukermedvirker, barne- og ungdomsarbeider, Nøklevann barnehage, Oslo
 18. Ulf Rikter-Svendsen, virksomhetsleder, Kirkens Bymisjon, Oslo
 19. Linn Løvlie Slette, rådgiver, Stiftelsen SOR/HELT MED, Vang i Valdres
 20. Heidi Beate Bentzen, stipendiat, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo
 21. Anja Kathrine Skoglund, sekretær, Norges Blindeforbund Trøndelag, Trondheim
 22. Juni Raak Høiseth, prosjektkoordinator, Stiftelsen Kompetansesenter for Brukererfaring og Tjenesteutvikling, Trondheim
 23. Hege Nordli, nestleder, Fontenehuset i Oslo
 24. Per Waardal, spesialrådgiver, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Hordaland, Bergen

*) Gikk ut av utvalget i 2021, vikar Torfinn Bøe Henriksen, sykepleier og student, Sandnes

Fagutvalget for Forskning

Fagutvalget for Forskning består av 30 medlemmer oppnevnt av styret i perioden 2020-2021:

 1. Line Kildal Bragstad, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo
 2. Arne H. Eide, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og sjefforsker, Sintef Digital
 3. Ursula Småland Goth, professor, Høyskolen Kristiania
 4. Anne Helen Hansen, førsteamanuensis, UiT Norges arktiske universitet og forsker, Universitetssykehuset Nord-Norge
 5. Patrik Stefan Kermit, professor, Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet
 6. Kolbjørn Kallesten Brønnick, professor, Universitetet i Stavanger
 7. Morten Ingvar Lossius, professor, Oslo universitetssykehus/ Universitetet i Oslo
 8. Marianne Løvstad, professor, Universitetet i Oslo og forsker, Sunnaas sykehus
 9. Alexander Olsen, førsteamanuensis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 10. Ingelin Testad, professor, Universitetet i Exeter og forsker, Stavanger universitetssykehus
 11. Konstantinos Antypas, forsker, Sintef Digital
 12. Gunnar Einvik, postdoktor og forskningsleder, Akershus universitetssykehus
 13. Trine Moholdt, forsker, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 14. Line Oldervoll, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 15. Alexander Wahba, professor, St.Olavs Hospital, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 16. Trude Rakel Balstad, forsker, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 17. Lars Thore Fadnes, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen
 18. Atle Fretheim, professor, Universitetet i Oslo og fagdirektør, Folkehelseinstituttet
 19. Cecilie Kiserud, forskningsleder, Oslo universitetssykehus
 20. Pål Surèn, forsker, Folkehelseinstituttet
 21. Grete Dyb, professor Universitetet i Oslo og forskningsleder, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress
 22. Leif Edward Ottesen Kennair, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 23. Signe Hjelen Stige, førsteamanuensis, Universitetet i Bergen
 24. Sidsel Sverdrup, professor, VID vitenskapelige høyskole
 25. Bjørn Lau*, professor, Universitetet i Oslo
 26. Ann-Chatrin Leonardsen, førsteamanuensis, Høyskolen i Østfold
 27. Stian Lydersen, professor, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 28. Øyvind Molberg, professor, Oslo universitetssykehus/Universitetet i Oslo
 29. Kjersti Storheim, professor, OsloMet Storbyuniversitetet og forskningsleder, Oslo universitetssykehus
 30. Torben Wisborg, professor, UiT Norges arktiske universitet og overlege, Universitetssykehuset Nord-Norge

*) Vikar for Roger Hagen

Brukerutvalget for Forskning

Brukerutvalget for Forskning består av tre medlemmer oppnevnt av styret i perioden 2020-2021.

 1. Anne-Mari Lofthus, førsteamanuensis, Høgskolen i innlandet
 2. Line Christoffersen, ph.d. i markedsføring, OsloMet
 3. Simon Bringeland, cand.philol., Hamar

Fagutvalget for Ekspress

Fagutvalget for Ekspress består av 14 medlemmer oppnevnt av styret i perioden 2020-2021:

 1. Sissel Holm-Sandnes, Foreningen for hjertesyke barn
 2. Kaja Hegg, Redd Barna
 3. Roar Råken, Hørselshemmedes Landsforbund
 4. Ellen Borge, Afasiforbundet i Norge
 5. John Sjursø, Norges Røde Kors
 6. Hanne Skarsvaag, ADHD Norge
 7. Marthe Eikum Tang, Diabetesforbundet
 8. Line Schrader, Landsforeningen uventet barnedød
 9. Karl Erik Bevolden, Norges Astma- og Allergiforbund
 10. Jeanette Hoel, Norsk Revmatikerforbund
 11. Lise Johnsen, Multippel Sklerose-forbundet
 12. Eva-Lotta Sandberg, Norsk Folkehjelp
 13. Camilla Gram, Kreftforeningen
 14. Ragnhild Rørvik, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 15. Marit Helene Gullien, CP-foreningen
 16. Siw Hagelin, Nasjonalforeningen for folkehelsen

Fagutvalget for Utvikling

Fagutvalget for Utvikling består av 12 medlemmer oppnevnt av styret i perioden 2019-2020:

 1. Iren Johnsen, postdoktor, Universitetet i Bergen
 2. Heidi B. Bringsvor, postdoktor, Universitetet i Oslo/Helse Fonna
 3. Henriette Riley, forskningsleder, Universitetet i Tromsø/ Universitetssykehuset i Nord-Norge
 4. Egil Andre Bjørgen, idrettspedagog, Norges Idrettshøgskole
 5. Emma Bjørnsen, seniorrådgiver, Universitet i Bergen/Helse Førde
 6. Bente Morseth, førsteamanuensis, Idrettshøgskolen ved Universitetet i Tromsø
 7. Kjetil Juva, samhandlingssjef og ass. fylkeslege, Sørlandet sykehus/Agder
 8. Hilde Reitan, kommunepsykolog, NTNU/Verdal kommune
 9. Tommy Thompson, universitetslektor, Universitetet i Sørøst-Norge/Steg Norge
 10. Nina Østerås, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo/Diakonhjemmet
 11. Angelika Schafft, forsker II, Oslo Met – Storbyuniversitetet
 12. Aleksander Erga, postdoktor, UiS/Stavanger universitetssykehus

Brukerutvalget for Utvikling

Brukerutvalget for Forskning består av to medlemmer oppnevnt av styret i perioden 2020-2021

 1. Line Christoffersen, ph.d. i markedsføring, Oslo
 2. Simon Bringeland, cand.philol., Hamar

Fagutvalget for Stimuleringsprogrammet

Fagutvalget for Stimuleringsprogrammet er oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet og består av:

 1. Andrea Hagstrøm, daglig leder, Nord-Trøndelag Bedriftsidrettskrets
 2. Bente Morseth, førsteamanuensis, Idrettshøgskole ved Universitetet i Tromsø
 3. Bjørn Aasmoe, fagkonsulent, SMISO Troms
 4. Bjørn Anders Karstensen, kommunepsykolog, Larvik kommune
 5. Bodil Anita Sørensen, spesialfysioterapeut, Vestvågøy kommune
 6. Egil André Bjørgen, idrettspedagog, Norges Idrettshøgskole
 7. Emma Bjørnsen, seniorrådgiver, Universitetet i Bergen/Helse Førde
 8. Gro Marit Rødevand, seniorrådgiver, Karde AS
 9. Heidi B. Bringsvor, postdoktor, Universitetet i Oslo/Helse Fonna
 10. Henriette Riley, forskningsleder, Universitetet i Tromsø, Universitetssykehuset i Nord-Norge
 11. Iren Johnsen, postdoktor, Universitetet i Bergen
 12. Jorid Løkken, daglig leder, Audioplus Norge avd. Støren og Hemne
 13. Jorunn Valle Nilsen, spesialrådgiver, Kreftforeningen
 14. Katharina Cecilia Williams, sjefredaktør, Tidsskrift for Norsk psykologforening
 15. Kay Skagseth, spesialfysioterapeut, Fengselstjenesten, Trondheim kommune
 16. Kjetil Vesteraas, daglig leder, Juvente
 17. Kjetil Juva, samhandlingssjef og ass. fylkeslege, Sørlandet sykehus/Agder
 18. Magnus Lønneberg, rådgiver, Seksjon for Organisasjonsutvikling, Norsk Folkehjelp
 19. May-Hilde Garden, leder av enhet for fag og innovasjon, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus
 20. Mona Larsen, brukermedvirker, sitter i Forskningsutvalget i Norsk Revmatikerforbund
 21. Mona K. Haug, redaktør/kommunikasjonsrådgiver, Frambu kompetansesenter
 22. Nina Gertrud Eldfrid Brynjelsen, brukermedvirker, styremedlem i Landsforeningen for kvinner med bekkenleddsmerter, redaktør LKB-nytt
 23. Ole Trygve Stigen, fagdirektør, Folkehelseinstituttet
 24. Olga Andresen, lege, Sykehjemsetaten i Oslo
 25. Olov Belander, seniorrådgiver, Helsedirektortatet
 26. Per Kristian Dotterud, rektor, Sund folkehøyskole
 27. Tommy Thompson, universitetslektor, Universitetet i Sørøst-Norge og innovasjons- og fagleder, Steg Norge
 28. Tore Holte Follestad, assisterende daglig leder, Sex og samfunn
 29. Torfinn Henriksen, førstehjelpsinstruktør, Røde Kors førstehjelp AS
 30. Ulf Rikter-Svendsen, virksomhetsleder, Kirkens Bymisjon Oslo

Fagutvalget for Aktivitetsprogrammet

Fagutvalget for Aktivitetsprogrammet er oppnevnt av Helsedirektoratet og består av:

 1. Bente Evensen, seniorrådgiver, Kompetansesenter Rus
 2. Ellen Borge, sykepleier, Oslo kommune Hjemmesykepleie
 3. Gisle Lunde, daglig leder, Gulset Nærmiljøsenter
 4. Hilde Haaland Kramer, seksjonsleder, Seksjon for globalt samarbeid, DIKU
 5. Hilde Tuhus Sørli, seksjonsleder service, Blindeforbundet
 6. Ingjerd Haukeland, pensjonist, tidligere avdelingssjef, Logopedtjenesten Helse Bergen
 7. Johanne Vik Karachristianidou, pensjonist, tidligere blant annet frivillighetskoordinator og
  prosjektleder, Nasjonalforeningen for Folkehelsen
 8. Kari Midtbø Kristiansen, daglig leder, Aldring og helse, Nasjonal kompetansetjeneste
 9. Kirsten Linn Falch, faglig veileder, Noen AS
 10. Lars Tore Haugan, fagsykepleier, Hommelvik helsetun, sentralstyremedlem i Diabetesforbundet
 11. Linda Rykkje, professor, VID Høyskole
 12. Michael B. Lensing, seniorrådgier, NevSom
 13. Yngve Sommervoll, prosjektleder, NTNU
 14. Øivind Skotland, pensjonist, helsefagutdannet med arbeid innen psykiatri og sosialmedisin, sist ansatt i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, medlem av sentralt brukerutvalg i OUS.